Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ (pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą)

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2017-10-09

Mokymai pareiškėjams:

2017-05-02

Aktualūs dokumentai:

1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d.  įsakymu Nr. ĮV- 943
2017 m. liepos 14 d. pakeitimas, patvirtintas Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-844
2. Kvietimas
PATIKSLINTAS KVIETIMAS (2017 10 02)
3. PVM klausimynas
4. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
5. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);
6. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;
7. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
8. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos.
9. Verslo plano finansavimui gauti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ turinio reikalavimų aprašas
Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija
Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa
2017 05 17 mokymų pareiškėjams medžiaga:

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygos

Valstybės pagalbos reikalavimai

1 KVIETIMAS Sąvokos, išlaidos ir parengtumas (ATNAUJINTA)

Verslo plano rengimo reikalavimai

2017 09 07 mokymai:

Paraiškų rengimo mokymų medžiaga

VIPA paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus

Dėl finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų I kvietimo atveju

DĖL 3 ir 7 ATRANKOS KRITERIJŲ SKAIČIAVIMO

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (ATNAUJINTA)

Papildoma informacija dėl viešosios paslaugos ir paprastojo remonto darbų

 

 

Planuojama finansavimo suma

Iki 11 866 539 eurų

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

700 000,00 eurų

Paraiškų pateikimo būdas

Atsižvelgiant į tai, kad 2017-10-02 buvo laikinai neužtikrintos Duomenų mainų svetainės (toliau - DMS) funkcinės galimybės ir dėl to ne visi pareiškėjai galėjo pateikti paraišką ar jos priedus paskutinę paraiškų pateikimo dieną, vadovaujantis Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių 94 p. paraiškų pateikimo terminas yra pratęsiamas 7 dienų laikotarpiui ir paraiškos kartu su priedais gali būti teikiamos per DMS arba raštu taip:

Teikiant per DMS, paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2017 m. spalio 9 d. 24:00 val.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 9 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2017 m. spalio 9 d. 16:00 val.

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Paraiškos numeris

1

Finansavimo tikslas

Kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Finansavimo intensyvumas

trys etapai

Įgyvendinimo laikotarpis

2018-2020

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Dažnai užduodami klausimai

Dėl 3 ir 7 atrankos kriterijų skaičiavimo
Dėl finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų I kvietimo atveju

Dėl finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų I kvietimo atveju.

Aprašo 57.13 p. nustato reikalavimą su paraiška pateikti finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą – toliau Įnašas) pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui).

Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 39 p. numatyta galimybė pasinaudoti priemonės Nr. 05.4.1-FM-F-307 finansavimu nebuvo įgyvendinta laiku ir nėra sudaryta galimybė pirmojo kvietimo metu ja pasinaudoti, pareiškėjas, Įnašą numatantis finansuoti kredito įstaigos paskola, su paraiška gali pateikti įmonės įgaliotų valdymo organų (akcininkų susirinkimo, valdybos ir pan.) sprendimą finansuoti Įnašą kredito įstaigos paskola, o kredito įstaigos sprendimą (nurodant visas būtinas paskolos suteikimo sąlygas: paskolos (kredito) suma, palūkanos, tikslinė paskirtis, terminas, kredito įstaigos reikalaujamos ir jai priimtinos pareiškėjo ar projekto vykdytojo įsipareigojimų vykdymo užtikrinimo priemonės, sutarties nutraukimo sąlygos bei rašto galiojimo terminas) privalo pateikti ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo.

Atkreipiame dėmesį, kad nepriklausomai nuo projekto finansavimo šaltinių, pareiškėjas, pagal Aprašo 57.13 p. nuostatas privalo pateikti įmonės įgaliotų valdymo organų (akcininkų susirinkimo, valdybos ir pan.) sprendimą dėl projekto įgyvendinimo, nurodant projekto finansavimo šaltinius bei finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus.

Palikti atsiliepimą
En