Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ (pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą)

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2018-04-02

Mokymai pareiškėjams:

2018-01-09

Aktualūs dokumentai:

  1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d.  įsakymu Nr. ĮV- 943

2017 m. liepos 14 d. pakeitimas, patvirtintas Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-844

  1. Kvietimas
  2. Paraiškos forma
  3. PVM klausimynas
  4. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus
  5. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimispagalbą)
  6. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;
  7. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
  8. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos.

Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija

Investicijų projektų rengimo metodika

Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygos

2 KVIETIMAS Sąvokos, išlaidos ir parengtumas 2 (ATNAUJINTA)

Investicijų projekto rengimo reikalavimai

Valstybės pagalbos reikalavimai

DĖL 3 ir 7 ATRANKOS KRITERIJŲ SKAIČIAVIMO

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (ATNAUJINTA)

Papildoma informacija dėl viešosios paslaugos ir paprastojo remonto darbų

Planuojama finansavimo suma

iki 11 866 540 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt eurų), iš kurių 5 211 011 eurų (penki milijonai du šimtai vienuolika tūkstančių vienuolika eurų) yra veiklos lėšų rezervas.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai

Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės paraiška ir jos priedai įgyvendinančiajai institucijai teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį, Konarskio g.13, LT-03109 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018 m. balandžio 2 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2018 m. balandžio 2 d. 16:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Paraiškos numeris

2

Finansavimo tikslas

Kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų dalių vertingųjų savybių išsaugojimas ir atskleidimas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Palikti atsiliepimą
En