Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas Nr. 4 pagal priemonę „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą

Planuojama finansavimo suma

6 251 932,00

Remiamos veiklos

Modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos ir privačios kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (aktuali redakcija)

Galimi pareiškėjai

Viešieji juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

Pareiškėjų tipai:

  • Nevyriausybinės organizacijos
  • Valstybės įmonės
  • Verslas
  • Viešasis sektorius

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

3 000 000,00

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu laikinai neužtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedų paskutinę paraiškos pateikimo dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu e.menkeviciene@cpva.lt ir paraiška kartu su jos priedais (arba tik priedai) įgyvendinančiajai institucijai gali būti teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama raštu, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos pasirašytą originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos pasirašyto originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį, Konarskio g.13,  LT-03109 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018-12-06 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2018-12-06 16:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinių ir investicijų fondų projektų I departamento Kultūros projektų skyriaus Vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Projektų atrankos būdas

Projektų konkursas

Palikti atsiliepimą
En