Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 02

Planuojama finansavimo suma

594 975,21 Eur

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Remiamos informavimo ir komunikacijos veiklos (toliau – remiamos veiklos), kuriomis Lietuvos gyventojai skatinami domėtis ES investicijomis ir dėl jų vykstančiais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui ir šaliai, taip pat sudaromos prielaidos didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, gyventojai skatinami jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi.

Remiamos veiklos:

1. renginio (-ių), kurio (-ių) kiekvieno dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 50, organizavimas ir įgyvendinimas. Jei projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti tik šią veiklą – suorganizuoti ir įgyvendinti renginį (-ius), projekto rezultatų sklaida turi pasiekti ne mažiau kaip 200 dalyvių (dalyviais laikomi asmenys, fiziškai dalyvavę renginyje, prisijungę skaitmeninėmis priemonėmis ir stebėję transliaciją tiesiogiai ar peržiūrėję įrašą);

2. vaizdo klipo (-ų) ar filmuko (-ų) (trumpų filmuotų, turinčių siužetą kūrinėlių), laidos (-ų), kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siužeto (-ų) (priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visumos, epizodų sekos) sukūrimas ir platinimas internete, socialiniuose tinkluose, viešuosiuose ekranuose (ne televizijoje);

3. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) (operatyvios informacijos apie įvykius, kurių stebėtojas arba dalyvis yra pats autorius) sukūrimas ir transliavimas radijuje;

4. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų), skirto transliuoti televizijoje, sukūrimas. Šios remiamos veiklos vykdymo išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti tik pateikus įrodymą apie transliavimo faktą.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos (kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą), „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos (kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą), prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

30 000 Eur

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.

Kontaktai

Almira Gelažauskienė, Struktūrinių ir investicijų fondų programos Techninės paramos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, a.gelazauskiene@cpva.lt, tel. +370 65802957

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas – prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.
Remiamų veiklų tikslas – laiku suteikti aktualią informaciją gyventojams apie ES investicijų teikiamas galimybes, skatinamus socialinius ir ekonominius pokyčius konkrečiose finansavimo srityse ir siekti 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinėms ES investicijų komunikacijos kryptims (aktyvi Lietuva, pažangi Lietuva, versli Lietuva, kvalifikuota Lietuva, auganti Lietuva, tolydi Lietuva, sveika Lietuva, tvari Lietuva, kurianti Lietuva, efektyvi Lietuva) priskiriamo gyventojų nuostatų ir (ar) elgesio pokyčių.

Įgyvendinimo laikotarpis

Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo dotacijos sutarties dėl negrąžinamosios subsidijos pasirašymo dienos ir ne ilgesnė už laikotarpį, kuriuo galimiems pareiškėjams ir partneriams taikomi Aprašo 14 punkte nurodyti reikalavimai.

Dažnai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
Ar vykdyta veikla, kuri nurodoma kaip pareiškėjo patirties atitikimas keliamam reikalavimui, turi būti finansuota ES fondų?

Ne, veikla neprivalo, tačiau gali būti finansuota ES fondų.

Ar paraiškos parengimo išlaidos tinkamos finansuoti pagal priemonę “Komunikacija apie ES investicijas”?

Ne. Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 35 punktą tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 d. Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki Sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

Kaip turi būti suprantamas PFSA 20.2 p. reikalavimas?

PFSA 20.2 p. nurodyta, kad: - projektas atitinka pareiškėjo veiklos sritį ir veiklos tikslus, t.y. projekte suplanuotos veiklos turi būti susiję su pareiškėjo veiklos sritimi ir veiklos tikslais. Atitiktis bus tikrinama pareiškėjui pateikus įstatus arba jiems prilygintą dokumentą. - pareiškėjas per laikotarpį nuo pareiškėjo įregistravimo dienos turi būti vykdęs ar dalyvavęs vykdant bent vieną veiklą, susijusią su ES investicijų komunikacijos kryptimi, pagal kurią teikiama paraiška. Jei paraiška teikiama pagal kelias ES investicijų komunikacijos kryptis, pateikiamas kiekvienos ES investicijų komunikacijos krypties įrodymas apie veiklų vykdymą ar dalyvavimą jas vykdant. Vertinimas atliekamas pagal Aprašo 5 priedo 2 punkte pateiktą informaciją, kuriame nurodyta, kad veikla suprantama kaip organizuotas veikimas konkrečioje srityje, vykdant pagrindines organizacijos funkcijas bei siekiant jos užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Pavyzdys: Projektu numatoma vykdyti informavimo veiklas sveikos gyvensenos tema. Kad pareiškėjas atitiktų 20.2 p. reikalavimus: - pareiškėjo veiklos sritis turėtų būti susijusi su informavimu, konsultavimu, renginių organizavimu ir pan. - taip pat pareiškėjas turi būti įvykdęs ar dalyvavęs vykdant bent vieną veiklą, susijusią su “Sveika Lietuva” kryptimi, tačiau jo vykdomos pagrindinės funkcijos – pvz. informavimas, konsultavimas, renginių organizavimas, nebūtinai turi būti susijusios tik su informavimu, konsultavimu, renginių organizavimu ir pan. sveikatinimo srityje. Juridinis asmuo, veikiantis bet kurioje srityje, tačiau turintis patirties konkrečioje komunikavimo kryptyje, pagal kurią teikiama paraiška, tenkina šį patirties reikalavimą.

Palikti atsiliepimą
En