Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

12.0.1-CPVA-K-204 Komunikacija apie ES investicijas

 

TECHNINĖ PARAMA

12.0.1-CPVA-K-204
Komunikacija apie ES investicijas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 12 prioriteto 12.1 konkretaus uždavinio „Užtikrinti informavimą apie ES fondų investicijas“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS

Informavimo ir komunikacijos veiklos, kurios skatins gyventojus domėtis ES investicijų skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui bei šaliai, taip pat sudarys prielaidas didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, skatins gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Nevyriausybinės organizacijos, „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Dažniausiai užduodami klausimai
Asociacija vienija narius, kurie gavo paramą pagal kaimo plėtros programos priemonę. Ar asociacija būtų tinkama pareiškėja pagal priemonę „Komunikacija apie ES investicijas“ įgyvendinti projektą

„Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas). Todėl asociacija taip pat galėtų būti tinkamas pareiškėjas teikiant paraišką pagal šį kvietimą.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Kaimo plėtros programa, finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, nepatenka į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau - Veiksmų Programa) apimtį. Todėl projektas, kuriuo būtų viešinama Kaimo plėtros programos parama, neatitiktų priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ tikslo  (aprašo  8 punktas), nes neprisidėtų prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių, taip pat  neatitiktų ir remiamų veiklų specialaus  atrankos  kriterijaus nurodyto aprašo 18.1. punkte, nes neprisidėtų prie 2014–2020 m.ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje numatytų prioritetinių komunikacijos krypčių, kurios  susietos  su konkrečiais Veiksmų programos  prioritetais, įgyvendinimo, ir toks projektas nebūtų tinkamas finansuoti“.

Ketiname jungtis prie asociacijos ir kartu teikti paraišką "Komunikacija apie ES investicijas", tačiau dar nesame pateikę paraiškų o tik rengiame 2 investicinius ES projektus - Ar esame tinkami pareiškėjai "Komunikacija apie ES investicijas" ? Esame įvykdę projektą ir gavę finansavimą iš „EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai“- ar tinkamas finansavimas iš šių fondų, kad galėtume teikti paraišką?

Reikalavimai pareiškėjams ir/ar partneriams yra numatyti Aprašo II skyriuje. Aprašo 12 p. numatyta, kad  pirmame kvietime tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tad jei paraišką pateiks Lietuvos muziejų asociacija, ji bus tinkamas pareiškėjas.

Patirtis įgyvendinant ES projektus bus vertinama pagal  prioritetinį projektų atrankos kriterijų 5. „Pareiškėjo ir (arba) partnerio patirtis vykdant projektus, susijusius su ES investicijomis“, pagal kurį bus vertinama, kiek pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įgyvendino projektų, susijusių su ES investicijomis (buvo projekto vykdytojai arba partneriai).  Patirtis  grindžiama įgyvendintų projektų  skaičiumi, t.y. baigtų, o ne planuojamų arba   įgyvendinamų. Šiam kriterijui minimalus privalomas surinkti balų skaičius nenumatytas, todėl pareiškėjas neturintis įgyvendintų projektų, susijusių su ES investicijomis, įgyvendinimo patirties būtų tinkamas pateikti paraišką, tačiau  balų negautų. Atkreipiame dėmesį, kad patirtis įgyvendinant projektą, finansuotą iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nebūtų vertinama kaip patirtis įgyvendinat projektus, susijusius su ES investicijomis.

Ar į įgyvendintus Europos Komisijos finansuotus projektus, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamus projektus arba Europos Sąjungos struktūrinės paramos ankstesnio finansinio laikotarpio projektus būtų atsižvelgta kaip į projektus, susijusius su ES investicijomis?

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuoti projektai nebūtų vertinami kaip į projektai, susiję su ES investicijomis. Europos Komisijos, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ankstesnio finansinio laikotarpio projektai būtų vertinami kaip susiję su ES investicijomis.

Atstovaujant jaunimo organizacijas, komunikacija turėtų būti skirta jiems ar gali būti skirta bendrai jauniems žmonėms (remiantis mūsų organizacijos veikla)?

Projekte numatoma komunikacija gali būti skirta tiek jaunimo organizacijoms, tiek bendrai jauniems žmonėms. Atkreipiame dėmesį, kad  tikslinė  grupė  turi  būti  susieta  su projekto   komunikacijos tikslais/u  ir pasirinktomis  komunikacijos priemonėmis.  

Ar šiai priemonei nėra pateikto projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos? Pagal Aprašą, savanoriška veikla skaičiuojama pagal minimalų darbo užmokestį, o kaip su darbuotojais?

Šioje priemonėje nėra numatyta vykdančio personalo darbo užmokesčio fiksuotų įkainių.

Paraiškoje numatomos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams taikomų rinkos dydžių.

Vadovaujantis Rekomendacijų dėl projektų išlaidų atitikties Europos sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 149 p. atitikimas vidutiniams rinkos dydžiams gali būti pagrįstas:

  • Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis,
  • panašių projektų duomenimis ar turimais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) taikomą darbo užmokestį už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas  (pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 3–12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio,
  • projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.).
Klausimai dėl biudžeto pildymo:

21.1. Klausimas: jei matavimo vienetas yra 1 valanda, tai ką rašyti siekiamoje reikšmėje: 30 valandų ar suma numatyta atlygio 3000 eur? 

21.2. Klausimas: jei fizinio matavimo rodiklio vienetas 1 valanda, koks turi būti fizinio rodiklio skaičius, ar 60 valandų, ar 3000 eur atlygis, ir kaip pildyti tinkamų finansuoti išlaidų sumą?

Informacija  apie biudžeto ir loginės matricos pildymą pateikta  mokymų medžiagoje. 

21.3. Klausimas: Ar galiu numatyti projekto valdymo atlygį prie projekto vykdymo išlaidų ar tik netiesiogines išlaidos, kodėl? 

Aprašo 37 punkte (lentelėje) numatyta, kad 5 kategorijoje „Projekto vykdymas“ nurodomos išlaidos, kurios susijusios su projekto tiesioginių veiklų vykdymu, o 7 kategorijoje „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto  išlaidų normą“  nurodomas su projekto administravimu susijęs darbuotojų darbo užmokestis.

21.4. Klausimas: Ar gali būti biudžete numatyta tik atlygis už atliktas paslaugas ir transliavimo paslaugos atlikimo televizijoje įkainis ar tokios išlaidos tinkamos? 

Aprašo 40 punkte numatyta, kad taikant fiksuotąją sumą visa paslauga (remiama veikla) negali būti įsigyjama vykdant pirkimą. Tai reiškia, kad pareiškėjas planuojamą projektą turi įgyvendinti pats, naudodamas savo pajėgumus, ypač turinio, idėjos suformavimo klausimais, renginio koncepcijos nustatymo, organizavimo klausimais ir pan. Veiklos, kurios bus įsigyjamos vykdant pirkimą, turi tik papildyti arba iš dalies padėti įgyvendinti sugalvotą sprendimą.

Konkretus procentas, kokia dalis veiklų gali būti įsigyjama vykdant pirkimą nėra nustatomas.  Paraiškos 7 dalyje „Projekto biudžetas“ pagrindžiant išlaidas, būtina  aprašyti ir nurodyti, kurios  veiklos bus perkamos, kurios ne ir kokios toms veikloms planuojamos išlaidos“.

 21.5. Klausimas: Ar galėtumėte peržiūrėti mūsų biudžeto aprašus ir pasakyti kiek detalūs turi būti aprašai, ką ten reikia rašyti?

Oficialiai pateiktos paraiškos bus nagrinėjamos ir vertinamos po paraiškų pateikimo termino pabaigos. Pildant paraišką siūlome naudotis Aprašo 3 priede pateikta paraiškos pildymo instrukcija.

Taip pat  siūlome  pasinagrinėti mokymų medžiagą, kurioje  paaiškinta kaip pildyti  biudžetą ir  loginę matricą.

Klausimas: Ketiname teikti paraišką pagal priemonę „Komunikacijos apie ES investicijas“. Iškilo klausimas dėl pareiškėjo veiklos patirties įgyvendinant komunikacijos kampanijas. Ar vykdytų ES projektų, kuriuos mes įgyvendinome, viešinimas spaudoje, stendai atitinka 4 vertinimo kriterijų?

Apraše prie 4 kriterijaus nurodyta, kad komunikacijos kampanija – tam tikro apibrėžto laikotarpio skirtingų rūšių komunikacijos veiklų visuma, siekiant formuoti tikslinės auditorijos nuomonę, požiūrį, lūkesčius, elgesį. Todėl privalomosios projekto viešinimo  priemonės nebūtų laikoma kampanija.

Ar reikalingos projekto vykdytojo ir partnerio pažymos iš įvairių institucijų (kaip SODRA, VMI ir pan.) apie atsiskaitymus su valstybės biudžetu, vadovų teistumą ir pan.?

Minėtų pažymų teikti nereikia, informacija bus sutikrinama informacinėse sistemose.

Ar įgyvendintų komunikacijos ir ES projektų aprašymai turi būti pateikiami laisva forma?

Pareiškėjo ir (arba) partnerio patirtis vykdant projektus, susijusius su ES investicijomis bei įgyvendinant komunikacijos kampanijas pateikiama užpildant Aprašo 4 priede pateiktas lenteles.

Ar tinkamos finansuoti išlaidos yra nakvynė ir maitinimas (jei Vilniuje veikianti organizacija organizuoja renginį Klaipėdoje, kuris baigsis vėlai vakare)?

Pagrindus poreikį, tokios renginio organizavimo išlaidos būtų tinkamos.

Ar tinkamos finansuoti išlaidos yra autonuoma, kad nuvykti į renginius kituose miestuose?

Pagrindus poreikį, tokios renginio organizavimo išlaidos būtų tinkamos.

Kaip reikėtų pagrįsti, parodyti, kad pareiškėjas ir partneris turės lėšų finansuoti projektą? Užtenka vadovo įsakymo dėl lėšų skyrimo? Ar reikia banko išrašų? Jei situacija yra tokia, kad šiuo metu sąskaitoje yra mažiau pinigų nei reikėtų savam indėliui, tačiau yra nepamokėtos sąskaitos didesnei nei indelis sumai?

Turi būti pateikiamas vadovo ar kito įgalioto asmens įsakymas dėl lėšų skyrimo projekto veikloms vykdyti taip pat dokumentai, pagrindžiantys turimas lėšas (pvz., banko išrašas). Jei šiuo metu sąskaitoje yra mažiau pinigų nei reikėtų savam indėliui, disponavimas piniginėmis lėšomis gali būti įrodomas pagrįstomis planuojamomis pajamomis pagal pasirašytas sutartis pateikiant minėtas sutartis, išrašytas, bet neatmokėtas PVM sąskaitas faktūras.

Ar gali renginyje, skirtame projekto vykdytojo atstovaujamiems nariams, dalyvauti kitų organizacijų atstovai, kuriems renginio tematika yra aktuali?

Gali, jei bus pateiktas jų dalyvavimo aktualumo ir atitikimo renginio tikslams pagrindimas.

Kaip bus skaičiuojami balai pagal 3 prioritetinio projektų atrankos kriterijaus 3.2 aspektą „Vertinama, kiek kartų pareiškėjas numato pasiekti tikslinę auditoriją“?

Vertinant 3 prioritetinio projektų atrankos kriterijaus 3.2 aspektą bus įvertinta, kiek kartų įvairiomis informavimo priemonėmis bus pasiekta ta pati auditorija. Pavyzdžiui, planuojamas renginys A miestelio bendruomenėje, tokiu atveju laikoma, kad auditorija bus pasiekta 1 kartą. Papildomai transliuojant reportažą regioniniame radijuje (taip pat ir A miesteliui), laikoma, kad auditorija bus pasiekta 2 kartus. Papildomai surengus 3 skirtingus renginius A miestelio bendruomenei, bus laikoma, kad auditorija pasiekta iš viso 5 kartus. Kitaip bus skaičiuojama suorganizavus 3 vienodus renginius skirtingoms auditorijoms (A, B ir C miestelių bendruomenėms), bus laikoma, kad auditorija bus pasiekta iš viso 1 kartą.

Kokiais teisės aktais, dokumentais be 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ar informacijos puslapyje www.esinvesticijos.lt galima remtis planuojant projekto poreikį, problematiką, tikslą?

Pagal  aprašo 8  p. priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ tikslas yra prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių, taip pat prie Komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių, kurias galite rasti Komunikacijos strategijos prieduose, įgyvendinimo.

Komunikacijos strategija ir jos priedai patalpinti adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-es-fondu-investiciju-komunikacijos-strategija.

Koks procentas veiklų gali būti įsigyjamas per pirkimus?

„Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 40 p. numatyta, kad taikant fiksuotąją sumą visa paslauga (remiama veikla) negali būti įsigyjama vykdant pirkimą. Tai reiškia, kad pareiškėjas planuojamą projektą turi įgyvendinti pats, naudodamas savo pajėgumus, ypač turinio, idėjos suformavimo klausimais, renginio koncepcijos nustatymo, organizavimo klausimais ir pan. Veiklos, kurios bus įsigyjamos vykdant pirkimą, turi tik papildyti arba iš dalies padėti įgyvendinti sugalvotą sprendimą.

Konkretus procentas, kokia dalis veiklų gali būti įsigyjama vykdant pirkimą nėra nustatoma.  Paraiškos 7 dalyje „Projekto biudžetas“ pagrindžiant išlaidas, būtina  aprašyti ir nurodyti, kurios  veiklos bus perkamos, kurios ne ir kokios toms veikloms planuojamos išlaidos“.

Ar viešoji įstaiga, kurios steigėjai ir dalininkai – regiono savivaldybės, yra tinkamas pareiškėjas pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“?

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 d., Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime.Prienevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

Todėl pagal šią priemonę viešoji įstaiga, kurios steigėjai ir dalininkai yra savivaldybės, tinkamu pareiškėju galėtų būti tik tuo atveju, jei visuotiniame dalyvių susirinkime savivaldybės turi ne daugiau kaip 1/3 balsų.

Ar partneris gali būti UAB, siekiant atitikti Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelės 5.5 punktą?

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punkte ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas). Taip pat aprašo 16 punkte nurodyta, kad partneriui yra keliami tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Todėl uždaroji akcinė bendrovė pagal šią priemonę yra netinkamas pareiškėjas ar partneris.

Jeigu įstaigos (Všį) įstatuose nurodyta: renginių organizavimas, ar pagal įstatus, organizacija tinkama organizuoti komunikacijos projektą? Ar tinkamas pareiškėjas, jeigu įstatuose nurodyta, kad įstaiga gali užsiimti kita LR įstatymams neprieštaraujančia veikla?

Įstaigos, kurių įstatuose nurodyta renginių organizavimo veikla ar, kad įstaiga gali užsiimti kita LR įstatymams neprieštaraujančia veikla, galėtų būti tinkami pareiškėjai ir/ar partneriai, jei atitinka aprašo 12 punkto nustatytus reikalavimus. Tačiau vertinant, ar projektas atitinka aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat bus vertinama ir kaip projektas atitinka pareiškėjo ir partnerio veiklos sritį ir veiklos tikslus.

Nustatant projekto tikslą bei paraiškoje aprašant projektą į ką reikėtų koncentruotis - iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos gautą naudą ar galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrine parama?

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 18.1 p. numatyta, kad projektu, kurį įgyvendinant numatoma vykdyti remiamas veiklas, turi būti prisidedama prie Komunikacijos strategijos įgyvendinimo ir siekiama bent vieno iš šių prioritetinės komunikacijos krypties „Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ tikslų:

1. skatinti gyventojus domėtis įgyvendinamais ES investicijų projektais, jų teikiama nauda regionui ar šaliai (kvietimas veikti);

2. formuoti nuostatą, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių tam tikrose srityse ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo (nuostatų keitimas);

3. skatinti gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi (nuostatų keitimas).

Todėl projektu siekiant aukščiau nurodyto/-ų tikslo/-ų informacija, teikiama tiek apie iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos gautą naudą, tiek ir apie galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrine parama būtų tinkama.

Paraiškoje aprašant projekto poreikį, pasirinktą sprendimą ir numatomą rezultatą (5.1 p.) yra ribotas galimas simbolių skaičius (15 000). Jei minėtoje grafoje netilptų visa norima pateikti informacija, ar būtų galima ją pateikti papildomai pridedamuose prieduose?

Paraiškoje pateikiant informaciją  5.1 p. siūlome aprašymą išdėstyti struktūriškai pagal žemiau nurodytas projekto aprašymo dalis:

  • Projekto problema ir projekto poreikis
  • Problemos sprendimo būdas
  • Siekiami rezultatai
  • Tikslinės grupės ir jų poreikiai
  • Projekto nauda

Visą detalesnę informaciją apie planuojamas vykdyti veiklas, pasirinktus sprendimus ir siektinus fizinius rodiklius pateikite paraiškos 6 dalyje „Projekto loginis pagrindimas“. Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 49 p., apibrėžiančiame dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška, nenumatyta dokumentų, papildančių projekto aprašymą.

Ar profesinė sąjunga suprantama kaip nevyriausybinė organizacija ir yra tinkamas partneris ES Komunikacija priemonėje? Ar netinkamas? (tai yra taip pat ne pelno siekianti organizacija).

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 d., Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

Todėl pagal šią priemonę profesinė sąjunga nėra laikoma tinkamu pareiškėju ar partneriu.

Jei organizuojamas renginys vienoje savivaldybėje sukviečiant savo tikslinės grupės narius iš visų savivaldybių, ar toks projektas būtų laikomas skirtu vienai savivaldybei ar skirtu visoms savivaldybėms nacionaliniu mastu?

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Paraiškos finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą  (toliau – Paraiška ) 4.2 punkte numatyta, kad Paraiškoje laukelis „Visos savivaldybės“ žymimas kai didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms ir sukurtais rezultatais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai.

Organizuojant renginį, sudarantį didžiąją dalį projekto lėšų, skirtą visoms savivaldybėms, projektas būtų laikomas įgyvendinamu nacionaliniu mastu ir Paraiškos 4.2 punkte žymima „Visos savivaldybės“.

Ar gali projekto vykdytojas, veikiantis vienoje savivaldybėje, organizuoti projekto veiklas kitoje savivaldybėje?

Projekto vykdytojas veikdamas vienoje savivaldybėje gali vykdyti projekto veiklas kitoje savivaldybėje, jei projektas atitinka Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 18.2 punkto kriterijų bei kitus 18 punkte numatytus kriterijus.

Jei projekte yra suplanuotos veiklos: renginys, skirtas vienai savivaldybei, laidos kūrimas ir transliavimas regioniniame radijuje bei reportažo kūrimas ir transliavimas per respublikinę televiziją, ar toks projektas laikomas skirtu vienai/kelioms savivaldybėms ar skirtas visoms savivaldybėms ir įgyvendinamas nacionaliniu mastu?

Svarbiausias kriterijus, nusakantis ar įgyvendinamas projektas apima visas savivaldybes ir įgyvendinamas nacionaliniu mastu ar skirtas vienai ar daugiau savivaldybių, yra tikslinė grupė, kuriai skirtas projektas, kuri gali būti lokali (projektas skirtas vienai ar daugiau savivaldybių) arba apimanti visos Lietuvos teritoriją (projektas įgyvendinamas nacionaliniu mastu). Projekto veiklos turi  turėti  pagrįstą  sąsają su  tiksline grupe ir projekto  tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad lokalaus  turinio reportažo transliavimas nacionalinėje  televizijoje pats savaime neužtikrina projekto nacionalinio  pobūdžio.

Ar grindžiant projekto biudžetą galima remtis Europos socialinio fondo agentūros atlikta ir paskelbta prekių ir paslaugų rinkos analize?

Taip, galima.

Ar galima pareiškėjo (partnerio) nuosavo indėlį grįsti turimomis paskolomis iš fizinių arba juridinių asmenų?

Pareiškėjas nuosavą indėlį grįsdamas piniginėmis lėšomis, turi pateikti atsakingo asmens/-ų sprendimą skirti reikiamas lėšas projekto veikloms vykdyti. Jei planuojamų prisidėti lėšų dydį pareiškėjas grindžia fizinių ir/ar juridinių asmenų paskolomis, papildomai turi pateikti paskolos sutartį, bei skolintojo disponavimą lėšomis patvirtinančius dokumentus (skolintojo banko sąskaitos išrašas už pastaruosius 12 mėn., paskutinių metų valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktos deklaracijos kopija (juridinių asmenų atveju paskutinių finansinių metų finansinė atskaitomybė) ir pan.).

Almira Gelažauskienė

Techninės paramos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  a.gelazauskiene@cpva.lt  
far fa-phone  8 5 251 27 29, +370 658 02957

Palikti atsiliepimą
En