Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2018-06-08

Mokymai pareiškėjams:

2018-05-09

Planuojama finansavimo suma

14 711 249,00 Eur

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkomieji statybos ir tvarkybos darbai. Kultūros paveldo objektas turi būti pritaikytas kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. turi būti užtikrintas kultūros paveldo objekto patrauklumas ir prieinamumas visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.

Galimi pareiškėjai

juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus ir kurie, įgyvendinant Aprašo 11 punkto nuostatą, po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

1 400 000,00 Eur

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu laikinai neužtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedų paskutinę paraiškos pateikimo dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu e.menkeviciene@cpva.lt ir paraiška kartu su jos priedais (arba tik priedai) įgyvendinančiajai institucijai gali būti teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama raštu, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos pasirašytą originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos pasirašyto originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį, Konarskio g.13,  LT-03109 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018-06-08 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2018-06-08 15:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas Nr. 2 teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Paraiškos numeris

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02

Finansavimo tikslas

Kultūros paveldo objektų sutvarkymas, siekiant pritaikyti kultūros paveldo objektą kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, užtikrinti kultūros paveldo objektų prieinamumą visuomenei ir lankytojams.

Palikti atsiliepimą
En