Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę 04.5.1-TID-K-519 priemonės „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“

Planuojama finansavimo suma

iki 642 596,89 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų devyniasdešimt šešių eurų, 89 centų).

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

  • Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms;
  • Tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų, vietinio susisiekimo keleivinių traukinių ir reguliaraus susisiekimo laivų ir keltų aprūpinimas dviračių laikymo / pervežimo įranga.

Galimi pareiškėjai

Vežėjai, vykdantys keleivių vežimo veiklą. Partneriai pagal PFSA negalimi.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-K-519 priemonės „Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 3-183 (toliau ­– Aprašas).

Paraiškos ir Aprašo 46 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/#/, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu laikinai neužtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedų paskutinę paraiškos pateikimo dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu [email protected] ir m.grigaliunas@cpva.lt, tuomet CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama CPVA tinklalapyje www.cpva.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Vėliau kaip 2019 m. sausio 15 d. 23:59:59 val. per DMS pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

 

Kontaktai

Vitalijus Zlotnikovas, Struktūrinių ir investicijų fondų projektų III departamento Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas,  v.zlotnikovas@cpva.lt,  tel.: 8 5 274 8745.

Mantas Grigaliūnas, Struktūrinių ir investicijų fondų projektų III departamento Transporto tinklų projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas,  m.grigaliunas@cpva.lt,  tel.: 8 5 274 8732.

 

Palikti atsiliepimą
En