Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 09.1.2-CPVA-K-722 „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“

Planuojama finansavimo suma

22 170 164,00

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, plėtra (finansuojamas ne mažiau kaip vieno ir ne daugiau kaip trijų kokybiškam profesinio mokymo programų paketų įgyvendinimui reikalingos įrangos, įrenginių,  kito turto įsigijimas ir statybos darbų atlikimas).

Galimi pareiškėjai

Valstybinės profesinio mokymo įstaigos, kuriose Ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas.

Negali būti finansuojamos profesinio mokymo įstaigos, kurios gavo finansavimą pagal 09.1.2-CPVA-V-721 priemonę „Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra“.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

500 000,00

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.2-CPVA-K-722 priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-398 (toliau – Aprašas).

Paraiškos ir Aprašo 45 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami CPVA per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu r.sokaitis@cpva.lt, tuomet CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama CPVA tinklalapyje www.cpva.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Vėliau kaip 2019 m. liepos 29 d. 24:00 val. per DMS pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktai

Ričardas Šokaitis

Struktūrinių ir investicijų fondų projektų II departamento Švietimo projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas

r.sokaitis@cpva.lt, tel.: (8 5) 243 1627

Finansavimo tikslas

Padidinti kokybiško profesinio mokymo prieinamumą, investuojant į profesinio mokymo įstaigų infrastruktūrą.

Palikti atsiliepimą
En