Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškas

Planuojama finansavimo suma

655 000 eurų

Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, ypač įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose, prioritetą teikiant Rytų partnerystės valstybėms.

 

Remiamos veiklos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2020 metais.

Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

 • Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama Armėnijos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo susitarimo (CEPA) įgyvendinimui – saugaus transporto sistemos kūrimas.
 • Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):
 1. Parama demokratijai ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 2. Gebėjimų stiprinimas istorinio ir kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.
 3. Parama visuomenės švietimo iniciatyvoms aplinkos apsaugos srityje.
 • Sakartvele (Gruzijoje) (projektus administruos CPVA):
 1. Parama tvariam ūkio augimui, pasinaudojant Sakartvelo (Gruzijos) ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo teikiamomis galimybėmis.
 2. Sakartvelo (Gruzijos) regionų vystymas ir savivaldos stiprinimas.
 • Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama Moldovos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo įgyvendinimui - saugaus transporto sistemos kūrimas.
 2. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje, stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą.
 • Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo įgyvendinimui užtikrinant teisės viršenybės principą.
 2. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje.
 3. Parama Ukrainai įgyvendinant reformas psichosocialinės reabilitacijos srityje.
 • Europos Sąjungos kaimynystės regione:
 1. Demokratinių procesų plėtros ir atsparumo dezinformacijai stiprinimas Armėnijoje, Moldovoje, Sakartvele (Gruzijoje) ir Ukrainoje (projektus administruos URM).
 2. Parama moterų įgalėjimui ir lyčių lygybės įtvirtinimui Europos kaimynystėje (projektus administruos CPVA).
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Vakarų Afrikos regione.
 2. Parama Rytų Afrikos šalių institucijų gebėjimų stiprinimui vartotojų teisių apsaugos srityje.
 3. Parama Artimųjų Rytų migracijos kilmės šalims švietimo srityje.
 • Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (projektus administruos CPVA):
 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema.
 2. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas.

Galimi pareiškėjai

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“.

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2020 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.

 

Teikti paraiškas

Kontaktai

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 13 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu projektai@urm.lt.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 2639758 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

Palikti atsiliepimą
En