Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas “

Planuojama finansavimo suma

2.139.990,00 eurų

Atrankos būdas

Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:

 1. Tinkamumo vertinimas;
 2. Naudos ir kokybės vertinimas;
 3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).

Paraiškoms, kurios atitiks tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus, nustatytus gairėse pareiškėjams, toliau bus atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Šiame etape pirmumas projektams bus suteikiamas, atsižvelgiant į jų indėlį siekiant Programos tikslų.

Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:

 • apima algoritmų pritaikymą ir platesnį pritaikymą savivaldybėse;
 • numato perduoti modelį įdiegusių savivaldybių patirtį toms savivaldybėms, kurios planuoja jį įsidiegti, įgyvendindamos bendrą projektą.

Kiekvienos tinkamumo vertinimą praėjusios paraiškos naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausiai du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis naudos ir kokybės vertinimo kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Vertinimo kriterijai ir maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių pareiškėjams 5 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 45 balų.

Projekto tinkamumo vertinimo metu, CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

Remiamos veiklos

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

 1. veiklos, būtinos diegiant Modelio elementus, nurodytus Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio ir koordinavimo nacionaliniu lygiu aprašo (toliau – Gairių 1 priedas) 7–8 punktuose;
 2. veiklos, būtinos anksčiau įdiegtų Algoritmų plėtrai;
 3. kitos Gairių 4.8 ir 4.9 papunktyje nurodytus JPSPP ir JPSPP modelio apibrėžimus ir kriterijus atitinkančios iniciatyvos;
 4. renginiai, mokymai, tyrimai, apklausos ir pan., reikalingi diegiant Modelį savivaldybėje.

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):

 1. projekto metu turi būti įdiegiami / plėtojami ne mažiau kaip 4 algoritmai (nurodyti 1 priede);
 2. modelio diegime / plėtroje privalo dalyvauti bent viena asmens sveikatos priežiūros įstaiga;
 3. JPSPP koordinaciniame centre turi būti įdarbinamas bent 1 psichologas (ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu) arba pasirašoma sutartis dėl psichologinių paslaugų teikimo jaunimui;
 4. įkuriamas / plėtojamas JPSPP koordinacinis centras arba įvedamos / išplėtojamos JPSPP koordinacinės ir atvejo vadybos funkcijos;
 5. projekto metu vykdomas savivaldybės lygmens Jaunimo sveikatos interneto portalo administravimas (informacijos rengimas, publikavimas, atnaujinimas, adaptavimas ir pan.).

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Rezultato stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):

 • Paslaugas gavusių asmenų skaičius;
 • Pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis (skalėje nuo 1 iki 5).


Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Produkto stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodikliai privalomi):

 • JPSPP koordinatorių, apmokytų atvejo vadybos, skaičius;
 • Savivaldybių, įgyvendinančių atnaujintą jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų modelį 2014–2021 m. periode, skaičius.


Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):

 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis;
 • Pasitenkinimo partneryste lygis;
 • Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis;
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius;
 • Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius;
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius.

Galimi pareiškėjai

Galimi Pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos atitinkančios Gairių 4.20 p. pateiktas sąvokas) ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.

Pareiškėjas gali turėti partnerį (-ius). Projekto partnerių skaičius neribojamas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

260 000,00 eurų

Paraiškų pateikimo būdas

2020 m. spalio 1 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt).

Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos paraišką.

DMS naudojimosi instrukcijos: 

Prisijungimas prie DMS
Koncepcijos rengimas, teikimas ir tikslinimas

Kontaktai

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

El. paštas: eeagrants@cpva.lt, Tel. (+370) 5 274 8747, (+370 6631 3760)

Fax (+370) 5 251 4401.

Atsakymai į klausimus el. paštu arba faksu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPMA dienos.

Finansavimo tikslas

Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).

Atviru kvietimu „Adaptuoto ir išplėsto jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas“ (toliau - kvietimas), programos operatorius siekia atrinkti ir paremti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant programos „Sveikata“ 1 rezultato.

Kvietimu bus siekiama sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti JPSPP modelio plėtrą Lietuvoje.

Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

Finansavimo intensyvumas

Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Įgyvendinimo laikotarpis

Iki 24 mėnesių.

Palikti atsiliepimą
En