Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2021-06-21

Mokymai pareiškėjams:

2021-06-02

Planuojama finansavimo suma

1.420. 000,00 eurų

Atrankos būdas

Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:

 • Tinkamumo vertinimas;
 • Naudos ir kokybės vertinimas;
 • Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).

CPVA, atsižvelgdama į kvietimo specifiką ir gautų paraiškų skaičių, turi teisę nuspręsti, kurį vertinimą (projektų naudos ir kokybės ar projektų tinkamumo finansuoti) atlikti pirma arba atlikti šiuos abu vertinimus vienu metu.

Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:

 • Numato įgyvendinti paslaugų gavėjų pritraukimo veiklas;
 • Numato bendradarbiavimą su organizacijomis skatinančiomis užimtumą;
 • Numato teikti paslaugas savivaldybėje(-ėse), turinčioje(-iose) didesnį paslaugų poreikį, vertinant sergamumą depresija, nerimu ir užimamų psichologų etatų skaičių;
 • Projektą numato įgyvendinti silpnose ir vidutinio silpnumo socialinių rodiklių visuma pasižyminčiose teritorijose.

Kiekvienos tinkamumo vertinimą praėjusios paraiškos naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausiai du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis naudos ir kokybės vertinimo kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Vertinimo kriterijai ir maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių pareiškėjams 7 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 50 balų.

Projekto tinkamumo vertinimo metu, CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.

Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

Remiamos veiklos

Pagal Kvietimą finansavimas bus teikiamas šioms veikloms:

 1. gerovės konsultantų paslaugos teikimo vietų įrengimas;
 2. gerovės konsultantų paslaugos teikimas;
 3. veiklos ir iniciatyvos, didinančios gerovės konsultanto paslaugos viešinimą konkrečioje(-iose) savivaldybėje(-ėse), klientų pritraukimą ir gerovės konsultantų paslaugų patrauklumo didinimą.

Finansavimas bus skiriamas projektams, prisidedantiems prie Programos ir Kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos specialiuosius projektų atitikties kriterijus (visi žemiau išvardinti kriterijai yra privalomi visiems projektams):

 1. kandidatai į gerovės konsultantų mokymo programą privalo turėti Gairių 1 priedo 2.1.1 papunktyje nurodytų sveikatos arba socialinių mokslų krypčių, ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinio laipsnio (arba jam prilygstantį) išsilavinimą ir atitikti kitus Gairių 1 priedo 8 skyriuje numatytus kriterijus kandidatams;
 2. kandidatų į gerovės konsultantus sąrašas turi apimti specialistų, kurie teiks paslaugas, skaičių ir ne mažiau kaip vieną papildomą kandidatą;
 3. gerovės konsultanto mokymus baigusio(-ų) gerovės konsultanto(-ų) įdarbinimas ne mažesniu nei 0,5 etato krūviu;
 4. gerovės konsultanto paslaugos teikimo vietos, užtikrinančios privatumą ir asmeniui teikiamų paslaugų konfidencialumą bei atitinkančios  kitus reikalavimus, numatytus Gairių 1 priedo I skyriuje, įsteigimas paslaugos gavėjams patogioje ir lengvai prieinamoje vietoje;
 5. nemokamų gerovės konsultanto paslaugų teikimas paslaugos  gavėjams.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai turi prisidėti prie šių Programos Rezultato stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodiklis privalomas):

 • Paslaugas gavusių asmenų skaičius.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai projektu turi prisidėti prie šių Programos Produkto stebėsenos rodiklių įgyvendinimo (rodiklis privalomas):

 • Asmenų, besikreipusių į gerovės konsultantą su lengvais nerimo, streso, nemigos,  depresijos ar psichologinės adaptacijos problemų požymiais ir užbaigusių pilną  konsultacijų kursą, skaičius.

Pareiškėjai gali siekti (rodikliai nėra privalomi) projektu prisidėti prie Programos rezultato „Glaudesnis paramos gavėjų ir donorų valstybės subjektų, dalyvaujančių programoje, bendradarbiavimas“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos (pvz. projektas įgyvendinimas su partneriu iš Valstybės Donorės):

 • Pasitikėjimo tarp bendradarbiaujančių paramos gavėjų ir Donorų valstybių subjektų lygis
 • Pasitenkinimo partneryste lygis
 • Bendradarbiaujančių asmenų, kurie taiko dvišalio partnerystės metu įgytas žinias, dalis
 • Dalyvių iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius
 • Dalyvių iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių partneriais, skaičius.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai turi siekti su projekto tęstinumu susijusio stebėsenos rodiklio , kurio reikšmės turės būti užtikrintos ir pasiektos projekto tęstinumo laikotarpiu (rodiklis privalomas):

 •  Paslaugas gavusių asmenų skaičius per metus, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra Lietuvos Respublikos viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios šių Gairių 3.22 papunktyje pateiktą sąvoką).

Galimi projekto partneriai yra Lietuvos Respublikos ir Valstybių donorių viešosios institucijos (nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, atitinkančios šių Gairių 3.22 papunktyje pateiktą sąvoką), taip pat ne pelno siekiantys juridiniai asmenys ir nevyriausybinės organizacijos, kurios įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai naudosis projekto metu sukurtais rezultatais.

Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.

Pareiškėjas gali turėti partnerį (-ius). Projekto partnerių skaičius neribojamas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

142 000,00 eur

Paraiškų pateikimo būdas

2021 m. birželio 21 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt.

Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turės užpildyti nustatytos formos paraišką.

DMS naudojimosi instrukcijos: 

Kontaktai

Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

El. paštas: eeagrants@cpva.lt, Tel. (+370) 653 652 65

Atsakymai į klausimus el. paštu bus pateikti per 5 darbo dienas nuo užklausos gavimo CPVA dienos.

Finansavimo tikslas

Bendras Programos tikslas – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Programa teiks paramą psichinės sveikatos stiprinimo ir prevencijos priemonėms, ypač daug dėmesio skiriant vaikų ir jaunimo bei jų šeimų gerovei, visų pirma stiprinant bendruomenės teikiamas psichinės sveikatos paslaugas (1 rezultatas) ir gerinant vaikų ir jaunimo gerovę (2 rezultatas).

Atviru kvietimu „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ (toliau - kvietimas), programos operatorius siekia atrinkti ir paremti projektus, kurie labiausiai prisideda siekiant programos „Sveikata“ 1 rezultato.

Kvietimu bus siekiama sustiprinti bendruomenines psichikos sveikatos paslaugas ir skatinti gerovės konsultantų modelio plėtrą Lietuvoje.

Siekiant užtikrinti glaudesnius dvišalius Lietuvos ir valstybių donorių ryšius, šiuo kvietimu remiami projektai gali būti parengti ir įgyvendinami su partneriais iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos.

Finansavimo intensyvumas

Iki 100 procentų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Įgyvendinimo laikotarpis

Iki 30 mėnesių.

Palikti atsiliepimą
En