Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 15.1.1-CPVA-V-862 „Prisitaikymas prie „Brexit’o: pagalba verslui“

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2022-07-31

Aktualūs dokumentai:

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija įvertina projekto atitiktį Prisitaikymo prie „Brexit‘o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 25 punkte nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Taisyklių 27 punkte nustatytam specialiajam projektų atrankos kriterijui, taip pat nustato didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumą ir didžiausią galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydį.

 

Aktualūs dokumentai:

Paraiškos forma finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 4-847 "Dėl iš Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie "Brexit'o" rezervo pagal priemonę "Prisitaikymas prie "Brexit'o: pagalba verslui" (SFMIS2014 Nr. 15.1.1-CPVA-V-862) skirtų lėšų siūlomų finansuoti valstybės projektų sąrašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1K-190 "Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie "Brexit'o rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 18 d. nutarimas Nr. 507 "Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie "Brexit'o" rezervo skirtų lėšų administravimo

Prisitaikymo prie "Brexit'o" rezervo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas

Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus

Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų

Prašymas skirti lėšų netinkamam finansuoti pridėtinės vertės mokesčiui apmokėti

Klausimynas dėl projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo principui

Planuojama finansavimo suma

494 790,00

Atrankos būdas

Valstybės projektų sąrašas

 

Remiamos veiklos

„Brexit’o“ pasekmėms švelninti skirtų priemonių įgyvendinimas, siekiant tolesnio ekonominio bendradarbiavimo Jungtinės Karalystės rinkoje

Galimi pareiškėjai

Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

494 790,00

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas teikia paraišką finansuoti projektą su pridedamais dokumentais Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paraiška finansuoti projektą rengiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje https://dms2014.finmin.lt/ (toliau – DMS). Jei nėra galimybių paraiškos finansuoti projektą rengti DMS, pareiškėjas užpildo įgyvendinančiosios institucijos jam pateiktą iš dalies užpildytą iš SFMIS2014 sugeneruotą paraiškos finansuoti projektą formą PDF formatu.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu v.jurkianec@cpva.lt, tuomet CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama CPVA tinklalapyje www.cpva.lt.

Paraiška turi būti pateikta CPVA iki 2022 m. liepos 31 d. 24:00

Kontaktai

Viktor Jurkianec, Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas,  v.jurkianec@cpva.lt, tel.: 8 5 251 43 80.

Finansavimo tikslas

Pasiekti Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnyje nustatytus tikslus (nuoroda į Tarybos Reglamentą - L_2021357LT.01000101.xml (europa.eu))

Palikti atsiliepimą
En