Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Nr. 1

Planuojama finansavimo suma

Numatoma skirti iki 600 000 eurų (šešių šimtų tūkstančių eurų) Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Atrankos būdas

Projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Remiamos šios informavimo ir komunikacijos veiklos, kurios skatins gyventojus domėtis ES investicijomis skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui bei šaliai, taip pat sudarys prielaidas didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, skatins gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi:

  1. renginio (-ių) organizavimas;
  2. vaizdo klipo (-ų) ar video filmuko (-ų) (trumpų filmuotų, turinčių siužetą kūrinėlių), laidos (-ų), kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siužeto (-ų) (priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visumos, epizodų sekos) kūrimas ir platinimas internete, socialiniuose tinkluose, viešuosiuose ekranuose (ne televizijoje);
  3. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) (operatyvios informacijos apie dienos įvykius, kurių stebėtojas arba dalyvis yra pats autorius) kūrimas ir transliavimas radijuje;

4. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) kūrimas ir transliavimas televizijoje.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra: 1. 20 000 eurų (dvidešimt tūkstančių eurų), jei projektas skirtas vienai ar daugiau savivaldybių, tačiau ne visoms; 2. 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų), jei projektas apima visas savivaldybes ir įgyvendinamas nacionaliniu mastu.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai įgyvendinančiajai institucijai teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Reikalavimai paraiškos teikimui raštu

Kai paraiška teikiama raštu, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, užtikrinant, kad ji užregistruota priėmimo metu.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 15:00 val.

Reikalavimai paraiškos teikimui elektroniniu būdu

Kai paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, užpildyta paraiška ir jos priedai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu ir atsiųsta elektroniniu paštu info@cpva.lt iki 2017 m. rugsėjo 22 d. 15:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktai

Viktorija Leskauskienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento Techninės pararamos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, v.leskauskiene@cpva.lt, tel.: 8 5 219 15 93

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“

Paraiškos numeris

1

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas – prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir Komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.

Palikti atsiliepimą
En