lten

ES struktūrinė parama 2004-2006 m.

ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2004-2006 m. teikiama pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrąjį programavimo dokumentą (toliau – BPD). Jame išdėstyti ES struktūrinių fondų ir Lietuvos veiksmų tikslai, plėtros strategija, nurodyti ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių įnašai.

Pagrindinis BPD tikslas - sustiprinti nacionalinio ūkio ilgalaikio konkurencingumo plėtotės prielaidas, paspartinti perėjimą prie žinių ekonomikos, kuriai būdingas didėjantis BVP ir aukštas gyventojų užimtumo rodiklis, stiprinti žinių ekonomikos plėtrą, kuri lemia aukštesnį gyvenimo lygį ir visų Lietuvos gyventojų gerovę.

BPD nustatyti penki investicijų prioritetai:

 

 • Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra

 • Žmogiškųjų išteklių plėtra

 • Gamybos sektoriaus plėtra

 • Kaimo plėtros ir žuvininkystė

 • Techninė parama


Detalizuoti BPD numatytų priemonių aprašymai (remiamos veiklos, projektų atrankos kriterijai, monitoringo indikatoriai ir pan.) pateikti Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priede.

Išsami informacija, susijusi su ES struktūrinių fondų parama Lietuvai 2004-2006 m. pateikiama adresu http://www.esparama.lt/lt/bpd/

 

Paramos gavėjai

Šių priemonių projektus įgyvendina valstybės institucijos, įmonės, apskričių, savivaldybių administracijos, savivaldybės institucijos ir viešosios bei privačios įstaigos, teikiančios sveikatos, socialines, švietimo, IT ir kt. paslaugas.

 

Agentūra administruoja

Agentūra atsakinga už šių BPD priemonių projektų, kurių biudžetas siekia 873,94 mln. litų, administravimą ir įgyvendinimo priežiūrą:

1.4 priemonė. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimas ir modernizavimas
1.5 priemonė. Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones)
3.3 priemonė. Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra.
5.1 priemonė. Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei (ERPF)
5.2 priemonė. Programos viešumas ir vertinimas (ESF) teritorijų planavimo dokumentų rengimas

 

Agentūros funkcijos

Agentūra, kaip įgyvendinančioji institucija, BPD 2004-2006 įgyvendinimo laikotarpiu:

 • skelbia kvietimus teikti projektų paraiškas, organizuoja jų vertinimą;

 • teikia pareiškėjams informaciją, kurios reikia projektų paraiškoms parengti ir pateikti;

 • rengia projektų paraiškų vertinimo ataskaitas ir teikia jas atitinkamai tarpinei institucijai;

 • sudaro paramos sutartis;

 • atlieka projektų priežiūrą jų įgyvendinimo laikotarpiu;

 • konsultuoja projektų įgyvendinimo, projektų dokumentų rengimo, viešųjų pirkimų vykdymo, išlaidų tinkamumo klausimais;

 • tikrina ir tvirtina mokėjimo prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti;

 • rengia ir teikia paraiškas tarpinei institucijai dėl lėšų pervedimo projekto vykdytojui;

 • tikrina projektus jų įgyvendinimo vietose, imasi būtinų veiksmų aptiktiems pažeidimams pašalinti;

 • veda ir tikslina SFMIS būtiną informaciją apie projektus ir kitus reikalingus duomenis;

 • rengia ES struktūrinių fondų lėšų išmokų prognozes;

 • įgyvendina informavimo apie ES struktūrinių fondų paramą priemones;

 • pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl ES truktūrinių fondų paramos valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo.

   

  Aktualūs dokumentai:

  Projekto įsipareigojimų vykdymo deklaracijos forma (.doc) >>

Atnaujinta: 2013.03.25 13:13