lten

Apie programą

Išorės sienų fondą (ISF) 2007 - 2013 m. laikotarpiui įsteigė Europos Komisija. Bendrasis jo tikslas – prisidėti prie laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės stiprinimo ir solidarumo tarp valstybių narių taikymo.

Konkretūs fondo tikslai:

  • padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą;

  • veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, siekiant užtikrinti aukštą apsaugos prie išorės sienų lygį bei sklandų išorės sienų kirtimą pagal Šengeno acquis;

  • užtikrinti, kad pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias Bendrijos teisės nuostatas;

  • gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.

Sudėtinė ISF dalis yra Specialioji tranzito schema (STS), kuri skirta tik Lietuvos Respublikai. Pagal ją ISF lėšomis dengiamos išlaidos, patiriamos įgyvendinant acquis nuostatas, reglamentuojančias konkrečias asmenų sausumos tranzito tarp Kaliningrado srities ir kitų Rusijos Federacijos dalių.

Išorės sienų fondo tikslams pasiekti skiriamas bendras finansavimas siekia 151 mln eurų. Iš jų Europos Komisija numato per 2007–2013 m. laikotarpį numato skirti 32,45 mln. eurų, nacionalinis finansavimas sudarys 10,82 mln. eurų. Programos išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaiga yra 2015 m. birželio 30 d.

Paramos administravimo sistemoje ISF atsakingosios institucijos ir audito institucijos funkcijas atlieka Vidaus reikalų ministerija (VRM), fondo įgaliotosios ir tvirtinančiosios institucijos funkcijas - CPVA (agentūra tvirtina ir deklaruoja fondo išlaidas).

Pavestų 2008-2013 m. ISF paramos administravimo funkcijų vykdymui CPVA iš ES gauna techninę paramą. Techninė parama finansuojama ISF lėšomis.

Atnaujinta: 2015.10.02 16:26