lten

Apie programą

2014–2020 m. laikotarpiu Lietuva įgyvendins vieną veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo Lietuvai numatė skirti 6.709 mlrd. Eur. Prioritetas skiriamas mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros ir inovacijų skatinimui, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimui, konkurencingumo didinimui, energetiniam efektyvumui bei atsinaujinančiai energetikai, užimtumo didinimui, skurdo ir socialinės atskirties mažinimui.

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 d.

2014-2020 m. laikotarpiu CPVA atliks tarpinės institucijos ir metodinio pagalbos centro funkcijas (ES fondų investicijų administravimo schema).

ES fondų investicijoms administruoti, informavimo veikloms vykdyti bei atlikti pagalbos centro funkcijas CPVA skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. CPVA įgyvendina techninės paramos projektus „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“, Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – informavimas apie veiksmų programą“ ir Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas.  Projektai tęsis iki 2023 metų pabaigos.

Atnaujinta: 2018.07.05 14:49