lten

05.4.1-CPVA-K-303 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 konkretaus uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos: remiamos ir skatinamos investicijos iš įvairių, taip pat ir privačių, šaltinių į viešuosius ir privačius kultūros paveldo objektus, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, atverti kultūros paveldo objektus visuomenei, lankytojams, įtraukiant vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Galimi pareiškėjai - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Detalią informaciją rasite ČIA

Priemonės dokumentai

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.
Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Euriki 11 866 539 eurų (vienuolikos milijonų aštuonių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių penkių šimtų trisdešimt devynių eurų).
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).
Paraiškų pateikimo terminas: 2017-03-15 9:00 2017-10-02 16:00
Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d.  įsakymu Nr. ĮV- 943
2. Kvietimas
3. Paraiškos forma
4. PVM klausimynas
5. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
6. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
7. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);
8. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;
9. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
10. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos.
11. Verslo plano finansavimui gauti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ turinio reikalavimų aprašas
Papildomas informacija
Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija
Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Atnaujinta: 2017.03.15 13:21