lten

05.4.1-CPVA-K-303 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 konkretaus uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos: remiamos ir skatinamos investicijos iš įvairių, taip pat ir privačių, šaltinių į viešuosius ir privačius kultūros paveldo objektus, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, atverti kultūros paveldo objektus visuomenei, lankytojams, įtraukiant vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Galimi pareiškėjai - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Detalią informaciją rasite ČIA

Dėl finansavimo šaltinius pagrindžiančių dokumentų I kvietimo atveju

DĖL 3 ir 7 ATRANKOS KRITERIJŲ SKAIČIAVIMO (taikoma kvietimui NR. 1 ir kvietimui Nr. 2)

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Kvietimas Nr. 1 (pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą)

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.
Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Euriki 11 866 539 eurų 
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų 
Paraiškų pateikimo terminas: 2017-03-15 9:00 2017-10-09 24:00
Paraiškų pateikimo būdas:

Atsižvelgiant į tai, kad 2017-10-02 buvo laikinai neužtikrintos Duomenų mainų svetainės (toliau - DMS) funkcinės galimybės ir dėl to ne visi pareiškėjai galėjo pateikti paraišką ar jos priedus paskutinę paraiškų pateikimo dieną, vadovaujantis Projekto administravimo ir finansavimo taisyklių 94 p. paraiškų pateikimo terminas yra pratęsiamas 7 dienų laikotarpiui ir paraiškos kartu su priedais gali būti teikiamos per DMS arba raštu taip:

Teikiant per DMS, paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2017 m. spalio 9 d. 24:00 val.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2017 m. spalio 9 d. 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2017 m. spalio 9 d. 16:00 val.

 
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d.  įsakymu Nr. ĮV- 943
2017 m. liepos 14 d. pakeitimas, patvirtintas Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-844
2. Kvietimas
PATIKSLINTAS KVIETIMAS (2017 10 02)
3. PVM klausimynas
4. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
5. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);
6. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;
7. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
8. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos.
9. Verslo plano finansavimui gauti pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ turinio reikalavimų aprašas
Papildomas informacija
Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija
Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa
Mokymų medžiaga
2017 05 17 mokymų pareiškėjams medžiaga:

Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“ projektų finansavimo sąlygos

Valstybės pagalbos reikalavimai

1 KVIETIMAS Sąvokos, išlaidos ir parengtumas (ATNAUJINTA)

Verslo plano rengimo reikalavimai

2017 09 07 mokymai:

Paraiškų rengimo mokymų medžiaga

VIPA paskolos viešiesiems ir privatiems juridiniams asmenims, valdantiems kultūros paveldo objektus

Kvietimas Nr. 2 (pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą)

Mokymai pareiškėjams vyks 2018 m. sausio 9 d. Registracija.

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.
Galimi pareiškėjaiviešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Euriki 11 866 540 eurų  
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).
Paraiškų pateikimo terminas: PARAIŠKŲ PATEIKIMAS SUSTABDYTAS

Sustabdymo pagrindas>>

Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1, patvirtintas Kultūros ministro 2016 m. gruodžio 6 d.  įsakymu Nr. ĮV- 943
2017 m. liepos 14 d. pakeitimas, patvirtintas Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-844
2. Kvietimas
3. Paraiškos forma
4. PVM klausimynas
5. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
6. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);
7. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;
8. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
9. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos.
Papildomas informacija
Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija
Investicijų projektų rengimo metodika
Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa
Mokymų medžiaga
Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti
viešąjį ir privatų kultūros paveldą“
projektų finansavimo sąlygos

2 KVIETIMAS Sąvokos, išlaidos ir parengtumas 2 (ATNAUJINTA)

Investicijų projekto rengimo reikalavimai

Valstybės pagalbos reikalavimai

 

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Atnaujinta: 2018.01.16 09:50