05.4.1-CPVA-K-303 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą - Kultūra - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

05.4.1-CPVA-K-303 Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 5 prioriteto 5.4.1 konkretaus uždavinio „Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos: remiamos ir skatinamos investicijos iš įvairių, taip pat ir privačių, šaltinių į viešuosius ir privačius kultūros paveldo objektus, siekiant išsaugoti bei atskleisti vertingąsias paveldo objektų savybes, pritaikyti juos kultūrinėms ir su jomis susijusioms edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kt. reikmėms, atverti kultūros paveldo objektus visuomenei, lankytojams, įtraukiant vietos, kūrybines bendruomenes, padidinti Lietuvos gyventojų susidomėjimą kultūros paveldu, taip pat pagerinti Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Galimi pareiškėjai - viešieji ir privatūs juridiniai asmenys.

Detalią informaciją rasite ČIA

 

Svarbi informacija:

Informuojame, kad nuo 2018-05-21 iki 2018-05-31 09:00 Duomenų mainų svetainėje (DMS) buvo klaidingai generuojamos preliminariai užpildytos paraiškų el. formos. Prašome šiuo laikotarpiu generuotas (mygtukas UŽSAKYTI PARAIŠKOS EL.FORMĄ) preliminariai užpildytas paraiškos el. formas SUGENERUOTI ir UŽPILDYTI iš naujo.

Atkreipiame dėmesį, kad netinkamai sugeneruotose paraiškose atsiradęs 19 p. „KITI KLAUSIMAI“, kurio tinkamai sugeneruotose paraiškose neturi būti. Jeigu sugeneravus paraiškos formą iš naujo šis punktas susigeneruos, prašome nedelsiant kreiptis į Aušrą Zareckienę el. paštu a.zareckiene@cpva.lt arba Liną Amšiejūtę el. paštu l.amsiejute@cpva.lt

 

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (ATNAUJINTA)

Papildoma informacija dėl viešosios paslaugos ir paprastojo remonto darbų

 

Kvietimas Nr. 1 (pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją paslaugą)

PARAIŠKŲ VERTINIMAS BAIGTAS

 Daugiau informacijos apie Kvietimą Nr. 1 ieškokite čia.

 

Kvietimas Nr. 2 (pareiškėjams, kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją paslaugą)

 

Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklos: viešojo ir privataus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tvarkybos darbai. Veiklų finansavimo būtina sąlyga – investicijų pritraukimas iš kitų šaltinių kultūros paveldo objektų pritaikymui kultūrinėms, edukacinėms, ekonominėms, socialinėms ir kitoms reikmėms, t. y. užtikrinant kultūros paveldo objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei, siekiant sudominti ir įtraukti kuo didesnę visuomenės dalį ir kuo įvairesnes tikslines grupes, išlaikant esamus ir (arba) sukuriant papildomus (naujus) lankytojų srautus.
Galimi pareiškėjaiviešieji ir privatūs juridiniai asmenys, valdantys kultūros paveldo objektus.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Euriki 11 866 540 eurų  
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).
Paraiškų pateikimo terminas: 2018-06-08

 

Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  –DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškų pateikimo terminas buvo sustabdytas nuo 2018 01 09 iki 2018 04 22.
Sustabdymo pagrindas>>
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1 (aktuali suvestinė redakcija)
2. Kvietimas
3. Paraiškos forma
4. PVM klausimynas
5. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
6. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);
7. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;
8. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
9. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos.
Papildoma informacija
Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija
Investicijų projektų rengimo metodika
Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa
Mokymų medžiaga
Priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti
viešąjį ir privatų kultūros paveldą“
projektų finansavimo sąlygos
2 KVIETIMAS Sąvokos, išlaidos ir parengtumas 2 (ATNAUJINTA)
Investicijų projekto rengimo reikalavimai
Valstybės pagalbos reikalavimai
Paraiškų rengimo mokymai

 

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Atnaujinta: 2018.06.05 08:25