07.1.1-CPVA-K-306 Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą - Kultūra - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

07.1.1-CPVA-K-306 Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie veiksmų programos 7 prioriteto 7.1.1 konkretaus uždavinio „Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose)“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos: modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos ir privačios kultūros infrastruktūros atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Galimi pareiškėjai – viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurių objektai yra integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo tikslinėje teritorijoje arba susietoje teritorijoje, kuri nustatyta pagrindus tiesiogine (priežastine) galimų įgyvendinti veiksmų įtaka, tiesiogiai susijusia su tikslinių teritorijų vystymo tikslų ir uždavinių, susijusių su investicijų pritraukimu ir naujų darbo vietų kūrimu, įgyvendinimu.

Detalią informaciją rasite ČIA

Kvietimų Nr. 1 ir Nr. 2 mokymų medžiaga

Paraiškų rengimo mokymai 1 ir 2 kvietimams

Kvietimų Nr. 3 ir Nr. 4 mokymų medžiaga

Statinio projekto ekspertizės privalomumas ir leidimas atlikti paprastojo remonto darbus

 

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

2017 m. lapkričio 14 d. Nr. ĮV-1085 patvirtinto projektų finansavimo sąlygų aprašo aktuali redakcija

Kt. aktualūs dokumentai

Kultūros objektų aktualizavimo 2014-2020 metų programa

Mokymų medžiaga

Planuojama mokymų data - 2018 metų kovo mėnesį pagal 1 ir 2 kvietimą ir gegužės mėnesį pagal 3 ir 4 kvietimą. Detali informacija bus paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.cpva.lt

1 kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę  
Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Kvietimas Nr. 1

Paraiškos forma (1 kvietimas)

Finansavimo tikslas:

 

modernizuojant ir (ar) sukuriant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą (muziejus, bibliotekas, kultūros centrus, profesionaliojo scenos meno įstaigas, kino teatrus), siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, kurti didesnę jų pridėtinę vertę ir paklausą, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Finansuojamos veiklos:

 

modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos ir privačios kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Galimi pareiškėjai:

 

privatūs juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į tikslinę teritoriją, išskyrus 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas, ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją kultūros paslaugą.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

100 000,00 eurų (vienas šimtas tūkstančių eurų).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

1 000 000,00 eurų (vienas milijonas eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 2 500 000,00 eurų (dviejų milijonų penkių šimtų tūkstančių eurų)

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-12-20, 9:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-08-09, 16:00 val.

Kita informacija:

 

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas pagal šį kvietimą, yra privatūs juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūros objektai yra tikslinėje teritorijoje.

Privačiais juridiniais asmenimis laikomi juridiniai asmenys, kurių:

- 50 proc. ar daugiau dalininkų yra fiziniai ir (arba) privatūs juridiniai asmenys ir

- fiziniai ir (arba) privatūs juridiniai asmenys turi 50 proc. ar daugiau dalininkų balsų,

Šio kvietimo atveju pareiškėjo (ar) jų partnerio (-ių) įnašo į projekto tinkamas finansuoti išlaidas šaltinis negali būti viešosios lėšos (t. y. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos ir kiti viešųjų lėšų šaltiniai).

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros infrastruktūros objekto.

 

2 kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Kvietimas Nr. 2

Paraiškos forma (2 kvietimas)

Finansavimo tikslas:

 

modernizuojant ir (ar) sukuriant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą (muziejus, bibliotekas, kultūros centrus, profesionaliojo scenos meno įstaigas, kino teatrus), siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, kurti didesnę jų pridėtinę vertę ir paklausą, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Finansuojamos veiklos:

 

modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos ir privačios kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Galimi pareiškėjai:

 

privatūs juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks ne viešąją kultūros paslaugą.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

300 000,00 (trys šimtai tūkstančių eurų).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

3 000 000,00 Eur (trys milijonai eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 4 686 927,00 eurų (keturių milijonų šešių šimtų aštuoniasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų dvidešimt septynių eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-12-20, 9:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-08-09, 16:00 val.

Kita informacija:

 

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas pagal šį kvietimą, yra privatūs juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūros objektai yra tikslinėje teritorijoje.

Privačiais juridiniais asmenimis laikomi juridiniai asmenys, kurių:

- 50 proc. ar daugiau dalininkų yra fiziniai ir (arba) privatūs juridiniai asmenys ir

- fiziniai ir (arba) privatūs juridiniai asmenys turi 50 proc. ar daugiau dalininkų balsų,

Šio kvietimo atveju pareiškėjo (ar) jų partnerio (-ių) įnašo į projekto tinkamas finansuoti išlaidas šaltinis negali būti viešosios lėšos (t. y. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos ir kiti viešųjų lėšų šaltiniai).

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros infrastruktūros objekto.

1 ir 2 kvietimų dokumentai:

 1. Klausimynas dėl PVM
 2. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus
 3. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

 4. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;

 5. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

 6. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos;

 7. Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija;

 8. Kultūrinės veiklos planas

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu laikinai neužtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedų paskutinę paraiškos pateikimo dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu e.menkeviciene@cpva.lt ir paraiška kartu su jos priedais (arba tik priedai) įgyvendinančiajai institucijai gali būti teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama raštu, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos pasirašytą originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos pasirašyto originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį, Konarskio g.13, LT-03109 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018-08-09 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2018-08-09 16:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius

3 kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Kvietimas Nr. 3

Paraiškos forma (3 kvietimas)

Finansavimo tikslas:

 

modernizuojant ir (ar) sukuriant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą (muziejus, bibliotekas, kultūros centrus, profesionaliojo scenos meno įstaigas, kino teatrus), siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, kurti didesnę jų pridėtinę vertę ir paklausą, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Finansuojamos veiklos:

 

modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos ir privačios kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Galimi pareiškėjai:

 

viešieji juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į tikslinę teritoriją, išskyrus 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas, ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

100 000,00 eurų (vienas šimtas tūkstančių eurų).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

1 000 000,00 eurų (vienas milijonas eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 2 891 251,00 eurų (dviejų milijonų aštuonių šimtų devyniasdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų penkiasdešimt vieno euro).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-12-20, 9:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-12-06, 16:00 val.

Kita informacija:

 

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas pagal šį kvietimą, yra viešieji juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūros objektai yra tikslinėje teritorijoje.

Viešaisiais juridiniais asmenimis laikomi juridiniai asmenys, kurių:

- daugiau nei 50 proc. dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir

- valstybė ir (arba) savivaldybė turi daugiau nei 50 proc. dalininkų balsų.

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros infrastruktūros objekto.

4 kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“

Kvietimas Nr. 4

Paraiškos forma (4 kvietimas)

Finansavimo tikslas:

 

modernizuojant ir (ar) sukuriant šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią kultūros infrastruktūrą (muziejus, bibliotekas, kultūros centrus, profesionaliojo scenos meno įstaigas, kino teatrus), siekti aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, kurti didesnę jų pridėtinę vertę ir paklausą, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Finansuojamos veiklos:

 

modernios, atitinkančios šiuolaikinės visuomenės poreikius, viešos ir privačios kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, profesionaliojo scenos meno įstaigų, kino, teatrų) sukūrimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo, didesnės jų pridėtinės vertės kūrimo, skatinant papildomus lankytojų srautus, formuojant paklausą vietos verslams, didinant patrauklumą investicijoms, verslo plėtrai, naujų darbo vietų kūrimui tikslinėse teritorijose.

Galimi pareiškėjai:

 

viešieji juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūra, į kurią planuojamos investicijos pagal Aprašą, patenka į 5 didžiųjų Lietuvos miestų integruotose teritorijų vystymo programose nurodytas tikslines teritorijas ir kurie po projekto įgyvendinimo teiks viešąją kultūros paslaugą.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

300 000,00 (trys šimtai tūkstančių eurų).

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

3 000 000,00 Eur (trys milijonai eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 6 251 932,00 eurų (šešių milijonų dviejų šimtų penkiasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų trisdešimt dviejų eurų)

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2017-12-20, 9:00 val.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-12-06, 16:00 val.

Kita informacija:

 

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas pagal šį kvietimą, yra viešieji juridiniai asmenys, kurių kultūros infrastruktūros objektai yra tikslinėje teritorijoje.

Viešaisiais juridiniais asmenimis laikomi juridiniai asmenys, kurių:

- daugiau nei 50 proc. dalininkų yra valstybė ir (arba) savivaldybė ir

- valstybė ir (arba) savivaldybė turi daugiau nei 50 proc. dalininkų balsų.

Tas pats pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką dėl to paties kultūros infrastruktūros objekto.

3 ir 4 kvietimų dokumentai:
 1. Klausimynas dėl PVM
 2. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus
 3. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);

 4. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną;

 5. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

 6. Deklaracija dėl išnuomoto valstybei ar savivaldybei priklausančio turto, į kurį planuojamos Europos Sąjungos Struktūrinių fondų investicijos;

 7. Priedo „Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų planuojamą gauti veiklos pelną" pildymo instrukcija;

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jeigu laikinai neužtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedų paskutinę paraiškos pateikimo dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu e.menkeviciene@cpva.lt ir paraiška kartu su jos priedais (arba tik priedai) įgyvendinančiajai institucijai gali būti teikiami raštu kaip pasirašyti popieriniai dokumentai arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas.

Jei paraiška teikiama raštu, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos pasirašytą originalą ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „pdf“ formatu, įrašytą į elektroninę laikmeną. Paraiškos pasirašyto originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija.

Paraiška turi būti atsiųsta registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į CPVA priimamąjį, Konarskio g.13, LT-03109 Vilnius.

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2018-12-06 24:00 val.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į CPVA iki 2018-12-06 16:00 val.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:

VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:

S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius

Kontaktai

Eglė Menkevičienė, Struktūrinės paramos projektų I departamento kultūros projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, e.menkeviciene@cpva.lt, tel.: 8 5 274 8758

Atnaujinta: 2018.07.04 16:30