lten

01.2.2-CPVA-K-703 Kompetencijos centrų ir inovacijų technologijų, ir perdavimo centrų veiklos skatinimas

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ įgyvendinimo.

Remiamos veiklos - kompetencijos centrų veiklos skatinimas ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.

Galimi pareiškėjai - mokslo ir studijų institucijos.

Detalią informaciją rasite ČIA 

Kvietimas Nr. 1

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Atrankos būdasprojektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklosinovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas.
Galimi pareiškėjaimokslo ir studijų institucijos.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Euriki 14 481 001,00 Eur (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro 00 ct).
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur700 000,00 eurų (septyni šimtai tūkstančių eurų).
Paraiškų pateikimo terminas2017-03-10 08:00 iki 2017-05-08 17:00
Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (nr.1), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d.  įsakymu Nr. V-97 
2. Kvietimas
3. Paraiškos forma
4. PVM klausimynas
Papildomas informacija
Išlaidų atitikties rekomendacijos
ŠMM išaiškinimas dėl 1 kriterijaus
Mokymų medžiaga
 Mokymai 2017 03 28
Mokėjimai projektų vykdytojams: formų pildymas ir svarbiausi aspektai

Kvietimas Nr. 2

Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiamos veiklos: kompetencijos centrų veiklos skatinimas, siekiant išbandyti MTEP grįstas, komercinį potencialą turinčias idėjas, sukurti tolesnėms investicijoms parengtą ar kitokį rezultatą, kuris gali būti pritaikytas diegti rinkoje.
Galimi pareiškėjaimokslo ir studijų institucijos ir universitetų ligoninės.
Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur: iki 11 584 801,00 Eur (vienuolikos milijonų penkių šimtų aštuoniasdešimt keturių tūkstančių aštuonių šimtų vieno euro).
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur1 000 000,00 Eur (vienas milijonas eurų).
Paraiškų pateikimo terminas:
Paraiškos priimamos iki 2017 10 05.
Paraiškų priėmimas buvo sustabdytas nuo 2017 07 12 iki 2017 09 04.

Kvietimo sustabdymo pagrindas

Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
 
Kvietimo dokumentai 
(Projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2)
1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (nr.2), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d.  įsakymu Nr. V-251

Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimas 2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V-656

2. Kvietimas
3. Paraiškos forma 
4. PVM klausimynas
5. Informacija apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
6. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis pagalbą);
7. Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodika
8. Projektų diskontuotų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros metodikos 2 priedo pildymo instrukcija
9. Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;
10. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas 
11. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma
Papildomas informacija
Išlaidų atitikties rekomendacijos
Mokymų medžiaga
Pagrindiniai projektų rengimo aspektai/paraiškos pildymas
Kompetencijų centrai: kas, kodėl ir kam?


Kontaktai

Regina MockevičiūtėStruktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, r.mockeviciute@cpva.lt , tel.: 8 5 219 1584

Atnaujinta: 2017.09.04 15:52