lten

09.1.3-CPVA-K-723 Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą” įgyvendinimo.

Remiamos veiklos:

  • neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas;
  • valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas. 

Galimi pareiškėjai: 

  • nevalstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai;
  • valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

Detalią informaciją rasite ČIA 

Mokymų medžiaga pareiškėjams:

Paraiškos teikimas per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (1 kvietimas; 2 kvietimas; 3 kvietimas)

Pagrindiniai projektų rengimo aspektai (1 kvietimas)

Pagrindiniai projektų rengimo aspektai (2 kvietimas; 3 kvietimas)

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos

Paraiškos forma 1 kvietimui
Paraiškos forma 2 kvietimui
Paraiškos forma 3 kvietimui

Kt. aktualūs dokumentai

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

PVM klausimynas

Informacija, reikalinga projekto atitikčiai aprašo 33 punkto reikalavimams įvertinti

1 kvietimas teikti paraiškas
Paraiškos forma 1 kvietimui
Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė

Finansavimo tikslas:

padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Finansuojamos veiklos:

 

nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas.

Galimi pareiškėjai:

nevalstybiniai neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

350 000,00 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 1 448 100,00 Eur (vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto euro 00 ct).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-06 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-06-06 17:00

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

Kiti aktualūs dokumentai:

 

Informacija, reikalinga projekto, teikiamo pagal aprašo 17.1 papunkčio veiklą, atitikčiai prioritetiniams projektų atrankos kriterijams įvertinti

Finansavimo tikslas:

padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Finansuojamos veiklos:

valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas.

Galimi pareiškėjai:

valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

350 000,00 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 7 143 962,00 Eur (septynių milijonų šimto keturiasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 00 ct).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-06 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-06-06 17:00

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

Finansavimo tikslas:

 

padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Finansuojamos veiklos:

 

valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas.

Galimi pareiškėjai:

nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

350 000,00 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 3 571 980,00 Eur (trijų milijonų penkių šimtų septyniasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų aštuoniasdešimties eurų 00 ct).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-06 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-06-06 17:00

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktinis asmuo:
Gitana Cieminienė, Struktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus projektų vadovė, g.cieminiene@cpva.lt, tel.: 8 5 251 43 82.
Atnaujinta: 2018.05.15 15:57