lten

09.1.3-CPVA-K-723 Nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas

Priemonės aprašymas

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą” įgyvendinimo.

Remiamos veiklos:

  • neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas;
  • valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas. 

Galimi pareiškėjai: 

  • nevalstybiniai vaikų neformaliojo švietimo teikėjai;
  • valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

Detalią informaciją rasite ČIA 

Mokymų medžiaga pareiškėjams:

Paraiškos teikimas per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (1 kvietimas; 2 kvietimas; 3 kvietimas)

Pagrindiniai projektų rengimo aspektai (1 kvietimas)

Pagrindiniai projektų rengimo aspektai (2 kvietimas; 3 kvietimas)

Dažniausiai užduodami klausimai

 

Svarbi informacija:

2018-05-31 dieną SFMIS2014 pagalba  informavo, kad nuo 2018-05-21 iki 2018-05-31 Duomenų mainų svetainėje (DMS) buvo klaidingai generuojamos paraiškų formos. Paraiškas, užpildytas į šiame periode sugeneruotą formą, SFMIS vizualiai priims be trikdžių ir net suveiks mygtukas „pateikti“, tačiau realiai tokia paraiška SFMIS sistemoje neišliko/neišliks, kitaip tariant, realiai ji nebuvo/nebus pateikta. Problema identifikuota ir taisoma. Apie šiuos sutrikimus informacija taip pat patalpinta DMS.

Apgailestaujame ir atsiprašome dėl DMS/SFMIS2014 funkcionalumų keliamų nepatogumų. Kilus klausimams, prašome teirautis. 

Prašome šiuo laikotarpiu generuotas (mygtukas "UŽSAKYTI PARAIŠKOS EL.FORMĄ") preliminariai užpildytas paraiškos el. formas SUGENERUOTI ir UŽPILDYTI iš naujo.

Atsižvelgiant į riziką, siūlome naudotis paraiškos el. formomis, kurios talpinamos interneto svetainėse www.esinvesticijos.lt arba www.cpva.lt ES fondų investicijos 2014-2020 m. – Finansuojamos sritys – skelbiama konkrečios priemonės informacija.

 

Priemonės dokumentai

Projektų finansavimo sąlygų aprašas

ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2018 M. KOVO 29 D. ĮSAKYMO NR. V-306 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 9 PRIORITETO „VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS“ 09.1.3-CPVA-K-723 PRIEMONĖS „NEVALSTYBINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ERDVIŲ, VALSTYBINIŲ IR NEVALSTYBINIŲ MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos

Paraiškos forma 1 kvietimui
Paraiškos forma 2 kvietimui
Paraiškos forma 3 kvietimui

Kt. aktualūs dokumentai

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

PVM klausimynas

Informacija, reikalinga projekto atitikčiai aprašo 33 punkto reikalavimams įvertinti

Detalus projekto veiklų ir pirkimų įgyvendinimo grafikas

1 kvietimas teikti paraiškas
Paraiškos forma 1 kvietimui
Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė

Finansavimo tikslas:

padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Finansuojamos veiklos:

 

nevalstybinių neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas.

Galimi pareiškėjai:

nevalstybiniai neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

350 000,00 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 1 448 100,00 Eur (vieno milijono keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių vieno šimto euro 00 ct).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-06 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-06-06 17:00

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

Kiti aktualūs dokumentai:

 

Informacija, reikalinga projekto, teikiamo pagal aprašo 17.1 papunkčio veiklą, atitikčiai prioritetiniams projektų atrankos kriterijams įvertinti

Finansavimo tikslas:

padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Finansuojamos veiklos:

valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas.

Galimi pareiškėjai:

valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

350 000,00 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 7 143 962,00 Eur (septynių milijonų šimto keturiasdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 00 ct).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-06 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-06-06 17:00

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

Finansavimo tikslas:

 

padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Finansuojamos veiklos:

 

valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi aplinkos modernizavimas.

Galimi pareiškėjai:

nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos.

Atrankos būdas:

projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:

350 000,00 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

iki 3 571 980,00 Eur (trijų milijonų penkių šimtų septyniasdešimt vieno tūkstančio devynių šimtų aštuoniasdešimties eurų 00 ct).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

2018-04-06 08:00

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2018-06-06 17:00

Kita informacija:

 

Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

1. pareiškėjas turi teisėtai valdyti turtą į kurį ketinama investuoti;

2. jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą.

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Kontaktinis asmuo:
Gitana Cieminienė, Struktūrinės paramos projektų II departamento švietimo projektų skyriaus projektų vadovė, g.cieminiene@cpva.lt, tel.: 8 5 251 43 82.
Atnaujinta: 2018.06.25 11:18