lten

ES struktūrinė parama 2007-2013 m.

Apie programą

2007–2013 m. Europos Sąjunga (toliau – ES) iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo bei Sanglaudos fondo Lietuvai numato skirti daugiau kaip 6 mlrd. €. Šia parama siekiama sparčiai gerinti investavimo, darbo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje, kad ūkio augimo teikiama nauda pasiektų visus šalies gyventojus.

Parama teikiama pagal Europos Komisijos patvirtintą Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas. CPVA kartu su atskirus valstybės sektorius koordinuojančiomis ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis pavesta administruoti dalį priemonių, įgyvendinančių veiksmų programų prioritetus. 

Sutartys gali būti sudaromos iki 2013 m. gruodžio 31 dienos. Atsakingos ministerijos, gavusios Finansų ministerijos sutikimą, šį terminą gali pratęsti, tačiau visų projektų išlaidos turi būti apmokėtos iki bendrojo pagal veiksmų programas įgyvendinamų projektų išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos, t. y.  yra 2015 m. gruodžio 31 d.

ES struktūrinės paramos administravimo sistemoje CPVA atlieka įgyvendinančios institucijos funkcijas.

Pavestų 2007-2013 m. ES Struktūrinės paramos administravimo, informavimo ir viešinimo funkcijų vykdymui CPVA iš ES gauna techninę paramą. Techninė parama finansuojama Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas.

Atnaujinta: 2015.07.03 14:06