Kvietimai - Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektai - Centrinė projektų valdymo agentūra
lten

Kvietimai

Užsienio reikalų ministerijos kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas (iki 2017 10 31)

Pagal kvietimą gautų koncepcijų sąrašas
Pagal kvietimą gautų paraiškų sąrašas
Pagal patvirtintas koncepcijas gautų paraiškų sąrašas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2018 metais.

Siūlomi projektai turi atitikti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo projektams Rytų partnerystės valstybėse, siekiant padėti asociacijos susitarimą su ES pasirašiusioms šalims įgyvendinti reformas kovos su korupcija, viešojo administravimo stiprinimo, teisės sektoriaus, lyčių lygybės integravimo, mokesčių, bankų, transporto, energetikos, aplinkos apsaugos, biudžeto planavimo ir kontrolės srityse.

Iš viso šiems projektams 2018 metais bus skiriama 100 000 eurų.

Projektus administruos Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

 1. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti:
 • Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):

Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Armėnijos regionuose.

 • Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):

Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.

 • Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):
 1. Pasaulio baltarusių jaunimo, kultūros ir mokslo atstovų susitikimas Vilniuje;
 2. Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai kultūros paveldo išsaugojimo srityje;
 3. Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 • Gruzijoje (projektus administruos CPVA):
 1. Gerosios patirties perdavimas Gruzijai prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse;
 2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje;
 3. Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Gruzijos regionų vystymuisi.
 • Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Gerosios patirties perdavimas Moldovai prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse;
 2. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Moldovos Respublikoje;
 3. Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi.
 • Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje;
 2. Ukrainos regionų vystymas stiprinant savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių partnerystę;
 3. Parama Ukrainai įgyvendinant reformas psichosocialinės reabilitacijos srityje;
 4. Parama nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams;
 5. Gebėjimų stiprinimas Ukrainos istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje.
 • ES Rytų partnerystės regione:
 1. Analitinės ir nepriklausomos žiniasklaidos stiprinimas Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos CPVA);
 2. Įstatymų leidžiamosios valdžios efektyvumo didinimas Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos CPVA);
 3. Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas stiprinant demokratinius procesus Rytų partnerystės šalyse (projektus administruos URM);
 4. Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. (projektus administruos CPVA);
 5. Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas (projektus administruos CPVA).
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalims bei regionams (projektus administruos CPVA):
 1. Lietuvos parama Artimųjų Rytų regiono migracijos kilmės šalims švietimo srityje;
 2. Parama darbo vietų kūrimui Malyje, siekiant stabdyti neteisėtą migraciją.
 • Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai (projektus administruos CPVA):
 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema;
 2. Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. ir savanorystės skatinimas. 

Iš viso šiems projektams 2018 metais bus skiriama 623 500 eurų.

****

Vertinant projektų koncepcijas ir paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos ir paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

****

Koncepcijų ir paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projektų koncepcijas pagal nustatytas formas (Projekto koncepcijos forma) ir paraiškas pagal nustatytas formas (Projekto paraiškos forma ir Projekto paraiškos sąmatos forma) su visais privalomais priedais lietuvių arba anglų kalba gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Koncepcijos ir paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Kai projektus administruoja CPVA, užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos ir paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Centrinei projektų valdymo agentūrai šiuo adresu: Centrinė projektų valdymo agentūra, S. Konarskio g. 13, 03109 Vilnius.

Kai projektus administruoja URM, užpildytos, pasirašytos ir nuskenuotos projektų koncepcijos ir paraiškos su nuskenuotais priedais yra siunčiamos elektroniniu paštu projektai@urm.lt arba užpildytos ir pasirašytos projektų koncepcijos ir paraiškos su priedais yra siunčiamos registruotu paštu arba pristatomos Užsienio reikalų ministerijai šiuo adresu: Vystomojo bendradarbiavimo departamentui, Užsienio reikalų ministerija, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511 Vilnius.

Konsultacijas koncepcijų ir paraiškų teikimo klausimais teikia Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

Projektų koncepcijos ir paraiškos yra priimamos iki 2017 m. spalio 31 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

Aktualu ruošiantiems projektų koncepcijas ir paraiškas: 

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškų ir projektų koncepcijų neesminių trūkumų sąrašas - informacija apie techninio pobūdžio klaidas, dėl kurių paraiškos administracinio vertinimo metu nebus atmestos.

2017 10 18 mokymų apie paraiškų teikimą medžiaga

Daugiau informacijos apie kvietimus teikti paraiškas -  https://www.orangeprojects.lt/lt/konkursai/uzsienio-reikalu-ministerijos

Atnaujinta: 2018.03.12 12:54