lten

Apie CPVA funkcijas

Siekiant geriau koordinuoti Lietuvos institucijų veiklą ir sudaryti palankesnes sąlygas įsitraukti į vystomąjį bendradarbiavimą, informuojame apie vystomąjį bendradarbiavimą reglamentuojančius teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas, kurio nauja redakcija įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. (toliau – Įstatymas), reglamentuoja šias svarbiausias su institucijų dalyvavimu tarptautinių donorų lėšomis finansuojamuose projektuose susijusias nuostatas:

  • Užsienio reikalų ministerijos vaidmens koordinuojant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką sustiprinimas,
  • vystomojo bendradarbiavimo projektų administravimo gebėjimų sutelkimas vienoje agentūroje, taip užtikrinant geresnę projektų administravimo kokybę,
  • vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančių subjektų sąrašo išplėtimas,
  • galimybė institucijoms dalyvauti tarptautinių donorų finansuojamuose projektuose kartu su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis.

2. Vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 4 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 patvirtinto Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 129 redakcija, toliau – Aprašas) 85 punktu, valstybės ar savivaldybės institucija, priėmusi sprendimą teikti paraišką dalyvauti įgyvendinant tarptautinių donorų skelbiamą projektą, paraišką gali teikti ir projektą administruoti savarankiškai, jei ji atitinka Aprašo 86 punkte numatytus kriterijus. Jei šių kriterijų institucija neatitinka, ji paraišką teikti ir projektą administruoti gali tik kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA).

Atkreipiame dėmesį, kad CPVA dalyvavimas projekto administravime reikalingas ir tais atvejais, kai Lietuvos institucija yra jaunesnysis projekto partneris, nebent institucija atitinka Aprašo 86 punkte numatytus kriterijus arba projekto lyderis (užsienio valstybės institucija) atliks viso projekto administracinį ir finansinį valdymą. Jei institucija, priima sprendimą rengti paraišką dėl dalyvavimo projekte kartu su CPVA, ji turėtų kreiptis į CPVA dėl jungtinės veiklos sutarties, kuri reglamentuotų institucijos ir CPVA bendradarbiavimą, sudarymo.

 

3. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše (papildytas Užsienio reikalų ministro 2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-193 (toliau – Programos aprašas):

  • detalizuotas Dvynių programos koordinavimas Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerija ir toliau atliks Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas, o CPVA nustatytos šios programos administratoriaus funkcijos.
  • nustatytas įgaliotosios institucijos statuso suteikimas. Nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos (2017 m. rugsėjo 14 d.) institucijos prašymus dėl įgaliotosios institucijos statuso suteikimo turėtų pateikti CPVA. Tokius prašymus turėtų pateikti institucijos, pageidaujančios gauti įgaliotosios institucijos statusą Dvynių projektams, kurie bus vykdomi pagal naująjį Dvynių programos vadovą, įsigaliojusį nuo 2017 m. liepos 1 d. Įgaliotosios institucijos statusas, suteiktas pagal anksčiau galiojusį Dvynių programos vadovą, neteko galios.
  • numatytas Lietuvai aktualiausių tarptautinių donorų skelbiamų vystomojo bendradarbiavimo konkursų monitoringas, kurį Užsienio reikalų ministerija kartu su CPVA pradėjo vadovaujantis Programos aprašo 40 punktu. CPVA tinklapyje reguliariai atnaujinama informacija apie numatomus skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų, kuriuose galėtų dalyvauti ir Lietuvos institucijos. Ši informacija yra skelbiama adresu: https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas/tarptautinis-bendradarbiavimas_28/tarptautiniai-vystomojo-bendradarbiavimo-konkursai.html.
Atnaujinta: 2018.01.22 18:01