lten

ES Dvynių projektai

Europos Sąjungos Dvynių programa

Parengta pagal URM ir CPVA informaciją

Kas yra ES Dvynių programa?
-   Analogiškų valstybinių institucijų bendradarbiavimas;
-   ES valstybių narių reformų patirties perdavimas šalims-naudos gavėjoms;
- Parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui;
-   Rezultatai siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

Šalys-naudos gavėjos:
- narystės ES siekiančios šalys (Kroatija*, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija);
- ES Rytų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina);
- Pietų kaimynystės šalys (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas,  Tunisas).

*Kroatija vis dar yra šalis-naudos gavėja pagal Dvynių programą (įgyvendinanti paskutinius Dvynių projektus, nauji konkursai nėra skelbiami) ir tuo pat metu dalyvaujanti kaip ES valstybė narė

Veikimo principai:
- Paramos poreikį nurodo ir projekto koncepciją (angl. fiche) rengia atitinkamos šalies-naudos gavėjos institucijos;
- Projekto poreikį svarsto, projekto koncepciją tvirtina ir finansavimą teikia Europos Komisija;
- Projektų pasiūlymų atrankas vykdo bendras šalies-naudos gavėjos, ES delegacijos šalyje ir Dvynių sutartį sudarančios institucijos, jei tai ne ES delegacija šalyje, atstovų atrankos komitetas;
- Projektą  įgyvendina vienos ar kelių ES valstybių narių institucijos ir/ar jų ekspertai. Kelių ES valstybių narių bendradarbiavimas viename projekte vadinamas šalių konsorciumu, kuris sudaromas pasirašant jungtinės veiklos sutartį.

ES Dvynių programos projektai skirstomi į:
- Dvynių projektus;
- Trumpalaikius Dvynių projektus.

Dvynių projektai (angl. Twinning):
- Trunka 1-3 metus, skiriamas 1-5 mln. EUR biudžetas;
- Projektai dažnai įgyvendinami pagal dviejų ar trijų ES šalių kartu, konsorciume, parengtus pasiūlymus;
- Pateikti projektiniai pasiūlymai žodžiu pristatomi atrankos posėdžiuose, kuriuose turi dalyvauti projekto vadovai ir Nuolatinis Dvynių patarėjas (angl. Resident Twinning Adviser – RTA), o taip pat gali dalyvauti konsorciumo šalių ambasadų atstovai ir siūlomi ekspertai;
- Projekto įgyvendinimą koordinuoja šalyje-naudos gavėjoje reziduojantis Nuolatinis Dvynių patarėjas.

Trumpalaikiai Dvynių projektai (angl. Twinning Light):
- Trunka ilgiausiai 8 mėnesius (išskirtiniais atvejais - 10 mėnesių), skiriamas iki 0,25 mln. EUR biudžetas;
- Projektą įgyvendina tik viena ES šalis (negalimas šalių konsorciumas);
- Projekto vykdytojas atrenkamas tik vertinant pateiktą projektinį pasiūlymą (atrankos posėdžiai žodiniam projekto pristatymui dažniausiai nerengiami);
- Neskiriamas Nuolatinis Dvynių patarėjas.

Kas gali įgyvendinti ES Dvynių programos projektus?
- Valstybės institucijos ir jų ekspertai;
- Įgaliotosios institucijos statusą turinčios įstaigos ir jų ekspertai.

Įgaliotosios institucijos (angl. Mandated Body) statuso gavimas:

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai ES Dvynių programos vadovo versijai būtina iš naujo gauti įgaliotosios institucijos statusą, kuris reikalingas viešiesiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, norinčioms dalyvauti Dvynių programoje.

Europos Komisijos reikalavimus ir tvarką, kaip tapti įgaliotąja institucija, reglamentuoja ES Dvynių programos vadovo 4.1.4.2 straipsnis „Viešieji juridiniai asmenys ar kitos organizacijos“ (angl. Body or other semi-public entity).

Viešajam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai gali būti suteikta viena iš dviejų įgaliojimo rūšių:

 • Pilnas įgaliojimas  (angl. full mandate)- kai užregistruota įgaliotoji institucija gali dalyvauti visuose Dvynių projektuose ir yra įtraukta į ES įgaliotųjų institucijų sąrašą;
 • Ad hoc įgaliojimas (angl. ad hoc mandate)-, kai institucija atlieka nedidelę specializuotą dalį veiklos konkrečiame Dvynių projekte ir nėra įtraukta į ES įgaliotųjų institucijų sąrašą.

Įgaliotosios institucijos statuso suteikimo tvarka:

 1. Įgaliotosios institucijos statusui gauti Nacionalinio Dvynių programos administratoriui Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikiami šie dokumentai:
 • prašymas anglų kalba įgaliotosios institucijos statusui gauti – Dvynių vadovo priedas C17;
 • organizacijos steigimo nuostatai ar statutas lietuvių kalba (jei nėra viešai prieinama).
 1. CPVA, išnagrinėjusi organizacijos prašymą ir pateiktus dokumentus, teikia išvadą dėl įgaliotosios institucijos statuso atitikimo Nacionaliniam Dvynių programos koordinatoriui LR Užsienio reikalų ministerijai.
 2. Nacionalinis Dvynių programos koordinatorius, patvirtindamas, kad organizacija atitinka nustatytus reikalavimus, prašymą įtraukti organizaciją į įgaliotųjų institucijų sąrašą perduoda Europos Komisijai.
 3. Europos Komisija įregistruoja organizaciją į ES įgaliotųjų institucijų sąrašą. Įgaliotosios institucijos statusas turi būti gautas prieš teikiant projektinį pasiūlymą.

Kas koordinuoja ES Dvynių programą?
- Europos Komisijos Europos Kaimynystės politikos ir Plėtros derybų generalinis direktoratas;
- Nacionaliniai koordinatoriai (angl. National Contact Point – NCP) šalyse-naudos gavėjose:
          į ES kandidatuojančiose šalyse (kontaktų sąrašą
rasite čia);
          Rytų ir Pietų Kaimynystės šalyse (sąrašą
rasite čia).
-
Nacionaliniai koordinatoriai (NCP) ES šalyse

Lietuvoje Nacionalinio Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas atlieka Užsienio reikalų ministerija

Ministerija, vykdydama nacionalinio Europos Sąjungos Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas, yra atsakinga už:

 • Kontaktų su Europos Komisija palaikymą ES Dvynių programos klausimais;
 • Lietuvos atstovavimo Europos Komisijos organizuojamuose ES Dvynių programos tinklo renginiuose užtikrinimą;
 • Bendradarbiavimą su diplomatinėmis atstovybėmis Dvynių projektų paraiškų parengimo ir pristatymo, taip pat įgyvendinamų Dvynių projektų matomumo užtikrinimo klausimais;
 • Nacionalinio ES Dvynių programos tinklalapio priežiūrą;
 • Sprendimų dėl įgaliotosios institucijos statuso priėmimą ir informacijos apie priimtą sprendimą perdavimą Europos Komisijai.

Kreiptis: Irena Skullerud, tel.: 8 5 236 2976, irena.skullerud@urm.lt; twinning@urm.lt

Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau-CPVA) atlieka ES Dvynių programos administratoriaus funkcijas ir yra atsakinga už:

 • Projektų kvietimų ir kitos susijusios informacijos platinimą institucijoms;
 • Nacionalinio ES Dvynių programos kontaktinių asmenų tinklo institucijose atnaujinimą ir plėtrą;
 • Pagalbą pasiūlymą rengiančioms institucijoms sudaryti konsorciumą;
 • Institucijos (-ų) parengto projekto pasiūlymo atitikties ES Dvynių programos vadove nurodytiems  projektų tinkamumo kriterijams (pagal Dvynių vadovo priedus C6 ir C6bis)  vertinimą ir parengto projekto pasiūlymo pateikimą Europos Komisijai ar kitai atsakingai institucijai;
 • Institucijų konsultavimą dėl įgaliotosios institucijos statuso ir išvados dėl įgaliotosios institucijos statuso pateikimą Ministerijai;
 • Institucijų darbuotojų mokymų ir (ar) metodinės medžiagos apie projektų rengimą ir įgyvendinimą rengimą.

Kreiptis: Deimantė Vaičiūnė, tel. 8 5 249 9230, d.vaiciune@cpva.lt ir Ugnė Chmeliauskaitė, tel. 8 5 251 4404, u.chmeliauskaite@cpva.lt ir twinning@cpva.lt

ES Dvynių programos projektai
Vykstančios ES Dvynių programos projektų atrankos

Daugiau informacijos
skelbsime netrukus.

Numatomi ES Dvynių programos projektai
-
Iki 2018 m. pabaigos numatomos skelbti projektų atrankos į ES kandidatuojančiose šalyse
- Iki 2018 m. pabaigos numatomos skelbti projektų atrankos Rytų ir Pietų kaimynystės šalyse

Lietuvos laimėtų projektų sąrašas
2004-2017 metais Lietuvos institucijos, vienos, ar būdamos konsorciume su kitų ES šalių institucijomis, yra laimėjusios 93 ES Dvynių projektus.

Lietuvos dalyvavimo ES Dvynių programoje nauda
Paramos teikimas kitoms šalims pagal Dvynių programą yra naudingas tiek Dvynių projektus įgyvendinančioms institucijoms ir jų tarnautojams, tiek jų atstovaujamai šaliai:

- padeda įgyvendinti strateginius užsienio politikos tikslus, kurie susiję su geros partnerystės ir kaimynystės santykiais;
- yra susijęs su Lietuvos įsipareigojimais, įgyvendinant ES vystomojo bendradarbiavimo politiką;
- prisideda prie demokratijos ir teisės viršenybės įtvirtinimo, ūkio plėtros ir valdymo tobulinimo šalyse paramos gavėjose;
- gerinamas Lietuvos valstybės ir jos institucijų įvaizdis užsienio valstybėse. Tai gali būti naudinga ir politine (pavyzdžiui, siekiant palankių sprendimų tarptautinėse organizacijose), ir ekonomine prasme (pavyzdžiui, norint plėsti sektorinį ar verslo bendradarbiavimą, lietuviškos produkcijos eklsportą naujose rinkose);
- teikia finansinę ir nefinansinę naudą dalyvaujančioms institucijoms ir jų tarnautojams. Dalyvavimas Dvynių projektuose leidžia sukurti ilgalaikius institucinius ryšius, taip pat yra stiprus finansinės motyvacijos šaltinis valstybės tarnautojams;
- žinios ir įgūdžiai, atsirandantys dirbant su užsienio partneriais šalyse paramos gavėjose, padeda Lietuvos valstybės tarnautojams efektyviau vykdyti tiesiogines pareigas, tobulinti viešąjį administravimą, siekti geresnių viešosios politikos rezultatų. Tai yra naudinga visai valstybės tarnybai;
- bendradarbiavimas su užsienio partneriais leidžia formuoti koalicijas, priimant sprendimus ES institucijose ar kitose tarptautinėse organizacijose, taip pat sudaro prielaidas bendriems ateities projektams.

Apie dalyvavimo Dvynių programoje motyvus plačiau

Nacionalinių Dvynių projektų koordinatorių funkcijos
"ES Dvynių programos vadovas numato šias pagrindines Dvynių projektų koordinatoriaus funkcijas:

- komunikacijos tarp šalies ir Europos Komisijos užtikrinimas; ryšių su kitų šalių Dvynių projektų koordinatoriais ir su šalimis paramos gavėjomis palaikymas;
- informacijos apie Dvynių projektus ministerijoms ir kitoms viešojo administravimo institucijoms sklaida; šių institucijų konsultavimas, joms rengiantis dalyvauti Dvynių programoje;
- visos su Dvynių programa susijusios veiklos koordinavimas šalyje; bendrų administracinių problemų, kylančių įgyvendinant Dvynių projektus, sprendimas;
- pagalba institucijoms, kai per derybas su kitų šalių institucijomis kyla problemų dėl bendradarbiavimo (konsorciumų kūrimo), teikiant paramą trečiosioms šalims;
- Dvynių projektinių pasiūlymų pirminė peržiūra ir šių pasiūlymų pateikimas konkursinei atrankai;
- dalyvavimas Europos Komisijos ir šalių paramos teikėjų bei paramos gavėjų Dvynių projektų koordinatorių susitikimuose;
- ne viešojo administravimo institucijų, siekiančių gauti Įgaliotosios institucijos (angl. Mandated Body) statusą, kuris leistų teikti paramą kitoms šalims pagal Dvynių programą, pateiktos informacijos tikslumo ir teisingumo tvirtinimas (ES valstybės narės gali siūlyti viešuosius juridinius asmenis ar kitas organizacijas, kurioms suteikiami įgaliojimai įgyvendinti Dvynių projektus tomis pačiomis sąlygomis kaip ir valstybinės institucijos)."

ES Dvynių programos vadovas
Siekdama vienodos dalyvavimo ES Dvynių projektuose tvarkos, 1999 metais Europos Komisija parengė ir nuolat atnaujina ES Dvynių programos vadovą (angl. Institution Building in the Framework of European Union Policies. Common Twinning Manual), kuriame pateikiama išsami informacija apie ES Dvynių projektų rengimą ir įgyvendinimą. Tai pagrindinis dokumentas visoms ES Dvynių programą įgyvendinančioms institucijoms ir ekspertams.

Nauja ES Dvyvių programos vadovo redakcija įsigaliojo 2017 metų liepą.
ES Dvynių programos vadovas 2017 taikomas nuo  2017 metų liepos 1 d. paskelbtiems kvietimams teikti paraiškas ES Dvynių projektams įgyvendinti. Iki 2017 m. birželio 30 d. paskelbtiems kvietimams teikti paraiškas ES Dvynių projektams įgyvendinti taikomas 2012 m. ES Dvynių vadovas (2013 – 2014 m. atnaujinta versija).

Dvynių Projektų įgyvendinimui taikytiną teisinę bazę aprašo Europos Sąjungos Dvynių programos įgyvendinimo Metodologija (atnaujinta 2017 m. gruodžio mėn.).

Atnaujinta: 2018.07.02 08:30