lten

Finansinių priemonių taikymo galimybės

Finansavimas: subsidija iš Europos Sąjungos pagal priemonę „Parama regionams įvertinti galimą finansinių priemonių, remiamų ERPF, SF, ESF ir EŽŪFKP pagal reglamento (ES) 1303/2013 IV antraštinę dalį, panaudojimą“.

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Kroatija

Paramos gavėjai: projektą įgyvendino Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Centrinė projektų valdymo agentūra bei Kroatijos Respublikos regioninės plėtros ir ES fondų ministerija.

Partneriai: projekte dalyvavo du partneriai – Lietuvos viešųjų investicijų plėtros agentūra ir Kroatijos rekonstrukcijos ir plėtros bankas.

Finansavimo tikslas: dalis subsidijos panaudota įsigyjant mokslinių tyrimų ir konsultavimo paslaugas, kuriomis siekiama stiprinti Lietuvos ir Kroatijos viešųjų institucijų gebėjimus naudoti finansines priemones, tvarkytis su rinkos nepakankamumais viešajame sektoriuje ir tai daryti derinant su kitomis valdžios intervencijų formomis.

 

Finansinių priemonių taikymo, juos derinant su kitomis viešosiomis intervencijomis, gebėjimų stiprinimas (projekto brošiūra lietuvių kalba)

Vyriausybės intervencijos priemonių klasifikacija (anglų kalba)

Tyrimų studija „Valdžios intervencijų poveikio finansinių priemonių diegimui ir įgyvendinimui vertinimas“ (anglų kalba)

 

Mokslinius tyrimus vykdė ir konsultavimo paslaugas teikė „BGI Consulting“ (Lietuva), „Razbor“, (Kroatija), „Spatial Foresight“ (Liuksemburgas) ir „t33“ (Italija).

Atnaujinta: 2018.05.02 10:01