Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Kroatija

Kroatija

Parama steigiant strateginio planavimo sistemą nacionaliniame lygmenyje (CRO STRATEGY)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Regioninės Plėtros Ministerija; Kroatijos Respublikos ES Fondai

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Teikti paramą steigiant efektyvią ir našią institucinę, bei leidžiamąją strateginio planavimo sistemą valstybinėje Kroatijos administracijoje, kuri susideda iš standartizuotos praktikos ruošiant strateginius dokumentus, taipogi jų įdiegimo priežiūrą paremta IT sistemomis.

Nacionalinės Vėžio Kontrolės Programos įgyvendinimo kokybės gerinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kraotijos Respublikos Sveikatos Ministerija

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 641 500 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Pakelti Nacionalinės Vėžio Kontrolės Programos įgyvendinimo kokybę.

Kroatijos Mokesčių administravimo informacinės sistemos taikymo plėtros priežiūra (CRO TAXIT)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Mokesčių Administracija

Metai: 2015-2017

Biudžetas: 700 000 EUR

Lyderis: Austrija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Pateikti rekomendacijas tolimesniai Kroatijos Mokesčių Adminsitracijos IT sistemos plėtrai, įskaitant e-paslaugas mokesčių mokėtojams ir atlikti IT sistemos išplėtotų programų priežiūrą

Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Teisėjų Akademija; Kroatijos Repsublikos Teisingumo Ministerija

Metai: 2015

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Plėtoti Teisėjų Akademijos profesinį rengimą liūdijimo srityje ir striprinti teisėjų, valstybinių advokatų ir teisinių patarėjų pajėgumus siekiant tvaresnio bendradarbiavimo su teismo ekspertais teisiniuose procesuose.

Pasirengimas įgyvendinti ir naudoti Šengeno informacinę sistemą (SIS) - SIRENE ir Europos arešto orderį (EAO)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Tesėjų Akademija, Kroatijos Respublikos Teisingumo Ministerija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti suinteresuotų subjektų Šengeno Zonos Informacinės Sistemos įgyvendinimo ir naudojimo gebėjimus ir kompetenciją

Politinės veiklos ir rinkimų kampanijų finansavimo priežiūros sistemos stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Valstybinė Rinkiminė Komisija

Metai: 2014

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Stiprinti institucinius ir administracinius gebėjimus prižiūrint politinę veiklą ir rinkimų kampanijų finansavimą.

Kroatijos Vidaus reikalų ministerijos gebėjimų organizuoti automatinį apsikeitimą DNR ir daktiloskopiniais duomenimis stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 600 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Automatizuotų DNR ir daktiloskopinių duomenų apsikeitimo plėtra, bei teismo ekspertizės ekspertų mokymas nustatyti Prüm Sprendimų įgyvendinimo prielaidas.

Užsienio ir Europos reikalų ministerijos gebėjimų nacionaliniu lygiu koordinuoti ES reikalus stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

 Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministerija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Paremti Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministeriją nacionaliniuose ES reikalų koordinavimo procesuose, plėtojant atitinkamas procedūras ir gerinant darbuotojų pajėgumus, kurie dalyvauja dokumentų rengimo procese, derinant ir priimant nacionalinę poziciją ES teisės aktų leidybos procese.

Pajėgumų efektyviai valdyti ES Sanglaudos Fondo politiką išplėtimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinis ES Fondų Vytstimosios Stratėgjos ir Koordinacijos Biuras; Kroatijos Respublikos Finansų Ministerija

Metai: 2011-2014

Biudžetas: 2 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Didinti bendrus struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo (SCF) įdiegimo koordinavimo Kroatijoje pajėgumus, techniškai teisingai ir efektyviai valdyti lėšas, sistemingai ir veiksmingai vykdyti struktūrinių fondų programų stebėseną.

Tolimesnis Viešosios-Privačios Partnerystės stiprinimas Kroatijos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Viešosios-Privačios Partnerystės Agentūra

Metai: 2012

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: striprinti Viešosios-Privačios Partnerystės Agentūros administracinius pajėgumus ir kitų institucijų susijusių su viešosios-privačios partnerystės projektų valdymu ir diegimu.

Kroatijos koordinuotų veikmų prieš grobstymą sistemos (AFCOS) stiprinimas siekiant apsaugoti ES finansinius interesus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Finansų Ministerija; Nepriklausoma Tarnyba Kovai su Pažeidimais ir Sukčiavimu (NTKPS)

Metai: 2013-2014

Biudžetas: 230 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Tobulinti Kroatiškąją AFCOS sistemą, derinant jos struktūrą ir funkcionavimą prie ES struktūrinių priemonių sistemos, bei atitinkamai atnaujinti ir tobulinti pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos, nustatymo, apdorojimo, ataskaitų teikimo ir tolesnių veiksmų procedūras bei nuostatas siekiant užtikrinti patikimą ES finansinių interesų apsaugą.

Parama su ES struktūriniais fondais susijusiai valstybės pagalbos sistemai Kroatijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Repsublikos Finansų Ministerija

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Finansų ministerijos ir kitų suinteresuotų grupių gebėjimų stiprinimas ES struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje, siekiant užtikrinti suderinamumą su ES struktūrinių ir sanglaudos fondų projektų taisyklėmis.

Parama užsienio ir Europos reikalų ministerijos pajėgumų, susijusių su naryste Europos Sąjungoje (ES), stiprinimui

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministerija

Metai: 2016

Biudžetas: 222 222 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Užtikrinti efektyvų Kroatijos institucijų prisitaikymą prie ES narystės aplinkos, reformų tęstinumą ir tolimesnį Kroatijos profesinės patirties vystimasį su ES reikalais.

Centrinės finansų ir sutarčių agentūros kaip antro lygio tarpinės institucijos gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinė Finansų ir Sutarčių Agentūra

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Stiprinti Centrinės finansų ir sutarčių sudarymo agentūros (KFAV) pajėgumus vykdant savo tarpinio 2 lygio vaidmenį veiklos programoje Konkurencingumas ir Sanglauda 2014-2020 m.

Nemokamos Teisinės Pagalbos Sistemos įdiegimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Teisingumo Ministerija; Nemokamos Teisinės Pagalbos Departamentas prie Europos Sąjungos ir Tarptautinio Bendradarbiavimo Direktorijos

Metai: 2011-2012

Biudžetas: 230 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Remti Teisingumo Ministeriją įdiegiant efektyvesnę nemokamos teisinės pagalbos sistemą

SIRENE biuro steigimas: SIRENE operatorių ir Šengeno informacinės sistemos II galutinių vartotojų pajėgumų stiprinimas (CRO SIRENE)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Aktyvi ir operatyvi Kroatijos Papildomos Informacijos Prašymo Tarnyba prie Valstybinio Įvažiavimo (S.I.Re.N.E) Tarnybos ir kitose Policijos Tarptautinės Bendradarbiavimo Tarnybos dalyse, dalyvaujančiose Šengeno veikloje.

Nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 222 222 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra stiprinti Vidaus reikalų ministerijos gebėjimus, didinant Nacionalinės policijos biuro kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu veiksmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tobulinant jų vidaus administracines ir veiklos procedūras bei vykdant mokymus.

Pėdsakų rinkimas ant drabužių - nuo nusikaltimo vietos iki teismo medicinos ekspertų ataskaitų

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2017

Biudžetas: 220 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra stiprinti Teismo Medicinos Mokslinio Centro “Ivan Vučetič“ prie Vidaus Reikalų Ministerijos daugiadisciplininio teisminio nusikalstamumo tyrimo pajėgumus, kartu striprinant Kriminalinės Policijos Direktorato prie VRM pajėgumus kovoje prieš nusikalstamumą plečiant nusikaltimo vietos apdorojimą ir įrodymų rinkimą.

Finansinių instrumentų taikymo nuosekliai su kitomis viešosiomis intervencijomis pajėgumų praplėtimas

Projekto tipas: GRANT

Paramos gavėjas: CPMA; Lietuvos Respublikos Finansų Ministerija; Kroatijos Repsublikos Regioninės Plėtros ir ES Fondų Ministerija

Metai: 2017-2018

Biudžetas: 1 020 599 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: didinti Lietuvos ir Kroatijos viešųjų įstaigų pajėgumą naudoti finansines priemones viešojo sektoriaus rinkos nepakankamumui spręsti ir suderinti su kitomis viešosios intervencijos formomis.

Palikti atsiliepimą
En