Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Projektai

Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas ES Struktūriniai fondai ES Techninė parama GRANT ES Dvynių programa
ES Dvynių programa

Albanija

Liudininkų ir Specialiųjų Asmenų Apsaugos Direktorato operacinių ir logistinių pajėgimų tobulinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Liudininkų ir Teisingumo Bendradarbiautųjų Direktoratas; Kriminalinių Tyrimų Departamentas; Albanijos Valstybės Policija

Metai: 2011-2012

Biudžetas: 600 000 EUR

Lyderis: Vengrija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sukurti ilgojo laikotarpio strateginio ir operacinio lygio pajėgumus Albanijos Valstybės Policijos Direktorato liudininkų apsaugos srityje, Generalinėje Prokuratūroje ir Teismų ir Kalėjimų Apsaugos Tarnyboje atsižvelgiant į naująjį liudininkų Apsaugos Įstatymo įdiegimą

Vartotojų apsaugos komisijos ir jos techninio sekretoriato gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Ekonominės Raidos ir Prekybos Ministerija

Metai: 2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Institucinių pajėgimų stiprinimas ir plėtimas įstaigų, susijusių su vartotojų apsaugą, per:

-Praktikos, susijusios su vartotojų apsaugos teisės aktais, harmonizacija su ES praktika

-Prisidėjimą vystant susijusių institucijų pajėgumą ir visuomenės informavimą vartotojų apsaugos klausimais

ES Dvynių programa

Armėnija

Parama stiprinant Muitinės Kontrolės procedūras ir veiklą Armėnijoje Valstybiniam Pajamų Komitetui, remiantis ES valstybių narių praktika

Projekto tipas: ES dvynių programa

Paramos gavėjas: Armėnijos Respublikos Valstybinis Pajamų Komitetas

Metai: 2012-2014

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projektas imsis aktualių teisės aktų, tiksliau operacinių procedūrų ir prekybinių santykių, sukuriant tvarią naudą strateginės bazės pagrindu kartu su kaskadinio mokymo metodu. Beto, projekto Valstybė Narė-dvynių partnerė/ės perduos praktinę patirtį ir žinias, remiantis ES Muitinės Strateginėmis Gairėmis, bei PMO ir PPO standartais.

ES Dvynių programa

Kroatija

Parama steigiant strateginio planavimo sistemą nacionaliniame lygmenyje (CRO STRATEGY)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Regioninės Plėtros Ministerija; Kroatijos Respublikos ES Fondai

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Teikti paramą steigiant efektyvią ir našią institucinę, bei leidžiamąją strateginio planavimo sistemą valstybinėje Kroatijos administracijoje, kuri susideda iš standartizuotos praktikos ruošiant strateginius dokumentus, taipogi jų įdiegimo priežiūrą paremta IT sistemomis.

Nacionalinės Vėžio Kontrolės Programos įgyvendinimo kokybės gerinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kraotijos Respublikos Sveikatos Ministerija

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 641 500 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Pakelti Nacionalinės Vėžio Kontrolės Programos įgyvendinimo kokybę.

Kroatijos Mokesčių administravimo informacinės sistemos taikymo plėtros priežiūra (CRO TAXIT)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Mokesčių Administracija

Metai: 2015-2017

Biudžetas: 700 000 EUR

Lyderis: Austrija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Pateikti rekomendacijas tolimesniai Kroatijos Mokesčių Adminsitracijos IT sistemos plėtrai, įskaitant e-paslaugas mokesčių mokėtojams ir atlikti IT sistemos išplėtotų programų priežiūrą

Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Teisėjų Akademija; Kroatijos Repsublikos Teisingumo Ministerija

Metai: 2015

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Plėtoti Teisėjų Akademijos profesinį rengimą liūdijimo srityje ir striprinti teisėjų, valstybinių advokatų ir teisinių patarėjų pajėgumus siekiant tvaresnio bendradarbiavimo su teismo ekspertais teisiniuose procesuose.

Pasirengimas įgyvendinti ir naudoti Šengeno informacinę sistemą (SIS) - SIRENE ir Europos arešto orderį (EAO)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Tesėjų Akademija, Kroatijos Respublikos Teisingumo Ministerija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti suinteresuotų subjektų Šengeno Zonos Informacinės Sistemos įgyvendinimo ir naudojimo gebėjimus ir kompetenciją

Politinės veiklos ir rinkimų kampanijų finansavimo priežiūros sistemos stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Valstybinė Rinkiminė Komisija

Metai: 2014

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Stiprinti institucinius ir administracinius gebėjimus prižiūrint politinę veiklą ir rinkimų kampanijų finansavimą

Kroatijos Vidaus reikalų ministerijos gebėjimų organizuoti automatinį apsikeitimą DNR ir daktiloskopiniais duomenimis stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 600 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Automatizuotų DNR ir daktiloskopinių duomenų apsikeitimo plėtra, bei teismo ekspertizės ekspertų mokymas nustatyti Prüm Sprendimų įgyvendinimo prielaidas.

Užsienio ir Europos reikalų ministerijos gebėjimų nacionaliniu lygiu koordinuoti ES reikalus stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

 Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministerija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Paremti Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministeriją nacionaliniuose ES reikalų koordinavimo procesuose, plėtojant atitinkamas procedūras ir gerinant darbuotojų pajėgumus, kurie dalyvauja dokumentų rengimo procese, derinant ir priimant nacionalinę poziciją ES teisės aktų leidybos procese.

Pajėgumų efektyviai valdyti ES Sanglaudos Fondo politiką išplėtimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinis ES Fondų Vytstimosios Stratėgjos ir Koordinacijos Biuras; Kroatijos Respublikos Finansų Ministerija

Metai: 2011-2014

Biudžetas: 2 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Didinti bendrus struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo (SCF) įdiegimo koordinavimo Kroatijoje pajėgumus, techniškai teisingai ir efektyviai valdyti lėšas, sistemingai ir veiksmingai vykdyti struktūrinių fondų programų stebėseną.

Tolimesnis Viešosios-Privačios Partnerystės stiprinimas Kroatijos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Viešosios-Privačios Partnerystės Agentūra

Metai: 2012

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: striprinti Viešosios-Privačios Partnerystės Agentūros administracinius pajėgumus ir kitų institucijų susijusių su viešosios-privačios partnerystės projektų valdymu ir diegimu.

Kroatijos koordinuotų veikmų prieš grobstymą sistemos (AFCOS) stiprinimas siekiant apsaugoti ES finansinius interesus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Finansų Ministerija; Nepriklausoma Tarnyba Kovai su Pažeidimais ir Sukčiavimu (NTKPS)

Metai: 2013-2014

Biudžetas: 230 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Tobulinti Kroatiškąją AFCOS sistemą, derinant jos struktūrą ir funkcionavimą prie ES struktūrinių priemonių sistemos, bei atitinkamai atnaujinti ir tobulinti pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos, nustatymo, apdorojimo, ataskaitų teikimo ir tolesnių veiksmų procedūras bei nuostatas siekiant užtikrinti patikimą ES finansinių interesų apsaugą.

Parama su ES struktūriniais fondais susijusiai valstybės pagalbos sistemai Kroatijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Repsublikos Finansų Ministerija

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Finansų ministerijos ir kitų suinteresuotų grupių gebėjimų stiprinimas ES struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje, siekiant užtikrinti suderinamumą su ES struktūrinių ir sanglaudos fondų projektų taisyklėmis.

Parama užsienio ir Europos reikalų ministerijos pajėgumų, susijusių su naryste Europos Sąjungoje (ES), stiprinimui

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministerija

Metai: 2016

Biudžetas: 222 222 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Užtikrinti efektyvų Kroatijos institucijų prisitaikymą prie ES narystės aplinkos, reformų tęstinumą ir tolimesnį Kroatijos profesinės patirties vystimasį su ES reikalais.

Centrinės finansų ir sutarčių agentūros kaip antro lygio tarpinės institucijos gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinė Finansų ir Sutarčių Agentūra

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Stiprinti Centrinės finansų ir sutarčių sudarymo agentūros (KFAV) pajėgumus vykdant savo tarpinio 2 lygio vaidmenį veiklos programoje Konkurencingumas ir Sanglauda 2014-2020 m.

Nemokamos Teisinės Pagalbos Sistemos įdiegimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Teisingumo Ministerija; Nemokamos Teisinės Pagalbos Departamentas prie Europos Sąjungos ir Tarptautinio Bendradarbiavimo Direktorijos

Metai: 2011-2012

Biudžetas: 230 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Remti Teisingumo Ministeriją įdiegiant efektyvesnę nemokamos teisinės pagalbos sistemą

SIRENE biuro steigimas: SIRENE operatorių ir Šengeno informacinės sistemos II galutinių vartotojų pajėgumų stiprinimas (CRO SIRENE)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Aktyvi ir operatyvi Kroatijos Papildomos Informacijos Prašymo Tarnyba prie Valstybinio Įvažiavimo (S.I.Re.N.E) Tarnybos ir kitose Policijos Tarptautinės Bendradarbiavimo Tarnybos dalyse, dalyvaujančiose Šengeno veikloje.

Nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 222 222 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra stiprinti Vidaus reikalų ministerijos gebėjimus, didinant Nacionalinės policijos biuro kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu veiksmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tobulinant jų vidaus administracines ir veiklos procedūras bei vykdant mokymus.

Pėdsakų rinkimas ant drabužių - nuo nusikaltimo vietos iki teismo medicinos ekspertų ataskaitų

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2017

Biudžetas: 220 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra stiprinti Teismo Medicinos Mokslinio Centro “Ivan Vučetič“ prie Vidaus Reikalų Ministerijos daugiadisciplininio teisminio nusikalstamumo tyrimo pajėgumus, kartu striprinant Kriminalinės Policijos Direktorato prie VRM pajėgumus kovoje prieš nusikalstamumą plečiant nusikaltimo vietos apdorojimą ir įrodymų rinkimą.

ES Dvynių programa

Makedonija

Parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais įsisavinant ES fondų lėšas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Finansinių Nusikaltimų Tarnyba (FNT)- AFCOS

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: gerinti strategines, teisines, institucines sistemas ir metodologiją dėl efektyvesnės kovos prieš sukčiavimą ir ES fondų įsisavinimo pažeidimus. Taipogi, projekto tikslas yra stiprinti AFCOS kaip pagrindinio kordinatoriaus vaidmenį, plėsti darbuotojų analytinius kartu tyrimuosius sugebėjimus prevencijai, radimui ir kovai prieš apgavystes ir pažeidimus.

Pagalba prižiūrėti ir kontroliuoti Veiklos programos „Žmogiškųjų išteklių vystymas“ finansuojamas veiklas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinis Finansavimo ir Kontraktavimo Departamentas prie Finansų Ministerijos; IPA padaliniai prie Darbo ir Socialinės Politikos Ministerijos; IPA padaliniai prie Švietimo ir Mokslo Ministerijos

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas Toliau stiprinti institucinę sistemą ir žmogiškuosius pajėgumus kartu su Operacine Struktūra stebint ir kontroliuojant operacijas/projektus norint užtikrinti našų ir efektyvų Žmogiškųjų išteklių Vystymo įdiegimą pagal susijusęs ES ir nacionalines taisykles

Parama Įdarbinimo agentūrai įgyvendinant aktyvios darbo rinkos priemones ir paslaugas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Įdarbinimo Paslagų Agentūra (ĮPA)

Metai: 2014-2016

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Lyderis: Vokietija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: toliau stiprinti ĮPA gebėjimus kurti, įgyvendinti ir stebėti aktyviosios darbo rinkos matavimus, programas ir paslaugas, taip sudarant palankesnes sąlygas bedarbiams patekti į darbo rinką.

ES fondų ir IPA valdymo gebėjimų stiprinimas Centriniame Finansavimo ir Sutarčių Skyriuje (CFSS) ir Nacionaliniame Fonde (NF)

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Nacionalinis Fondas; Nacionalinis Autorazavimo Pareigūnas; Centrinis Finansavimo ir Sutarčių Skyrius (CFSS) prie Finansų Ministerijos

Metai: 2010

Biudžetas: 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: padėti vyriausybinėms institucijoms, konkrečiai Nacionaliniam fondui (NF), Nacionaliniam Autorizavimo Pareigūnui (NAP) ir Centriniam Finansavimo ir Sutarčių Skyriui (CFSS) prie Finansų Ministerijos, valdyti ES lėšas pagal vidaus kontrolės standartus, nustatytus Akreditavimo Kriterijose pagal Decentralizuotą Įgyvendinimo Sistemą (DIS).

Stiprinti nacionalinių įstaigų pajėgumus efektyviam ES fondų valdymui, taipogi atsižvelgiant į naująjįs ES Reguliavimą 2014-2020 m. finansinėms perpsektyvoms

Sektorius: ES Fondų valdymas

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Nacionalinis Autorizavimo Pareigūnas ir Valdymo Struktūra (NAP Paramos Skyirius ir Nacionalinis Fondas), Centrinis Finansavimo ir Sutarčių Skyrius, Operacinės Struktūros

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: remti valdymo ir eksploatavimo struktūrų (NAP, NF Pramos Skyrius, CFSS, Operacinių Struktūrų) pajėgumus, kad būtų užtikrintas patikimas ir veiksmingas ES fondų valdymas, atsižvelgiant į naujas priemones 2014-2020 Daugiametėje Finansinėje Programoje

Tolesnis gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 050 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra toliau tobulinti nusikaltimų vietos tyrimo pajėgumus, sukuriant naują organizacinę struktūrą, nustatant nusikaltimo vietos tyrimo kokybės sistemą, pristatant naujus metodus ir standartus nusikaltimų vietos įrodymų rinkimui ir transportavimui, bei sukurti nusikaltimo vietos tyrimo padalinių (regioniniu ir vietiniu lygiu) preliminarias akreditacijos ataskaitas remiantis ISO17020:2012 standartu.

Medicininių produktų teisės aktų suderinimas su ES teisės aktais ir pajėgumų juos įgyvendinti plėtra

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Naudos gavėjo institucija: Naudos gavėjos Vaistų ir medecinos aparatų agentūra
Metai: 2019
Biudžetas: 250 000 EUR
CPVA veikla: Partneris
Lyderė: Lietuva
Projekto tikslas: Paremti Vaistų ir medicinos aparatų agentūrą remiantis tarptautiniais standartais ir gera farmacine patirtimi, tuo pačiu adaptuojant, įdiegiant ir pritaikant nacionalinę farmacijos teisinę bazę pagal ES acquis

ES Dvynių programa

Moldova

Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2016-2018

Biudžetas: 1 100 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: MVMPA yra sveikatos priežiūros įstaiga pereinamajame laikotarpyje. Šiuo metu ES teisės aktai dėl vaistų ir medicinos prietaisų yra perkeliami į Moldovos teisės aktus. Priimti įstatymus yra tik pirmas žingsnis po kurių seks ES reguliavimo praktikos pritaikymas, taip pat ES principų ir standartų įgyvendinimas. Šios praktikos stiprinimas, atsižvelgiant į klinikinius tyrimus, prekybos leidimą, gaminimo ir platinimo leidimą, budrumo, centrinių viešųjų pirkimų, kainų nustatymo, vaistų ir medicinos prietaisų kompensavimo bei paskirstymo, farmacinės veiklos leidimo, priežiūros ir sustiprinimo veiklas, yra pagrindinis dvynių projekto tikslas. Pasibaigus šiam projektui turėtų būt sukurta sveikatos priežiūros agentūra, kurios pajėgumai būtų tokie patys kaip ES valstybių narių institucijų. MVMPA turėtų galėti bendradarbiauti ES reguliavimo agentūrų tinkle.

Moldovos vaistų ir medicinos prietaisų agentūros, kaip vaistų, medicinos prietaisų ir farmacinės veiklos reguliavimo agentūros, stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Valstybinis Anti-Korupcinis Centras (VAC); Anti-korupcinis Prokuroro Biuras (APB); Vidaus Reikalų Ministerija (VRM); Generalinė Policijos Inspekcija (GPI); Muitinė

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Stiprini Moldovos Repsublikos VAC, APB, VRM, GPI ir Muitinės tyrimų pajėgumus prevencijos ir korupcijos tyrimo srityse

Parama Moldovos muitinės tarnybos modernizavimui pagal Asociacijos susitarimo reikalavimus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Sektorius: Finansai, vidaus rinka ir ekonominiai kriterijai

Paramos gavėjas: Moldovos Respublikos Muitinė

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas

Projektas turi du tikslus:

Pirmasis tikslas yra padėti pasirengti Bendrojo Lango (Single Window) įgyvendinimui. SW užtikrins, kad Mutinė imsis našesnės ir efektyvesnės kontrolės importuojamų ir eksportuojamų prekių per RoM tranzitą. Tai taip pat sukurs palankesnes sąlygas suinteresuotosioms šalims, dalyvaujančioms tarptautiniame prekių judėjime, ypač tų, kurios dalyvauja prekių importe ir eksporte per RoM tranzitą.

Antrasis tikslas yra padėti rengti ir sėkmingai įgyvendinti Konvenciją dėl Bendrosios Tranzito Procedūros ir Konvenciją dėl Prekių Prėkybos Formalumų Supaprastinimo (įskaitant NCTS sistemą). Be akivaizdžių pranašumų tiek Muitinei, tiek suinteresuotosioms šalims taikant veiksmingesnę ką tik minėtos kontrolės tvarką ir sumažėjusių atitikties išlaidų, bendrojo tranzito procedūrų (kurias palaiko ir NCTS) įgyvendinimas taip pat palengvins RoM laikymąsi vienu iš DCFTA susitarimo įsipareigojimų (kaip AA dalis) su ES.

Policijos sistemos pradinio ir tęstinio mokymo reforma Moldovos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2021
Paramos gavėjas: Vidaus ministerija ir Moldovos respublikos Generalinis policijos inspektoriatas
Biudžetas: 2 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Suteikti ES ekspertizę tokiais klausimais kaip: 1. Kuriant policijos modernią mokymosi programą, sutelkiant dėmesį praktiniam mokymuisi 2. Parama įsteigiant Jungtinį teisėsaugos mokymosi centrą 3. Paremti ir stebėti bendrą pradinio ir papildomo policijos mokymo reformą.

ES Dvynių programa

Serbija

Transporto Acquis Communautaire II etapo harmonizacija

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Infrastruktūros Ministerija
Metai: 2008
Biudžetas: 1 5000 000 EUR
Lyderis: Prancūzija
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Serbijos trasnporto tesinės bazės harmonizacija su ES acquis

Gebėjimų įgyvendinti Nacionalinę kriminalinės žvalgybos sistemą stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija
Metai: 2018
Biudžetas: 200 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: remti Serbijos pasiryžimą laikytis ES standartų saugos ir apsaugos srityse

Šengeno veiksmų plano tobulinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Prisidėti prie ES priėmimo reikalavimų pateiktų acquis 24 Skyriuje - Teisingumas, laisvė ir saugumas - pasiekimo

Vidaus kontrolės kovai prieš korupciją pajėgumų stiprinimas Vidaus ministerijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: Paremti Serbijos pasiryžimą kovos prieš korupciją srityje remiantis Veikmsų Plano 23 ir 24 skyrių rekomendacijomis.

ES Dvynių programa

Turkija

Teisinės pagalbos tarnybos stiprinimas Turkijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2015-2017

Biudžetas: 1 375 000 EUR

Lyderis: Ispanija

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: sukurti veiksmingesnę, tvaresnę ir tenkinančią teisinės pagalbos sistemą jog būtų sustiprintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir kreipimąsį į teismą.

Žandarmerijos vadavietės Moterų ir vaikų reikalų skyrių organizacinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 645 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Didinti Turkijos Žandarmerijos Vadavietės (GCG) Moterų ir Vaikų Skyriaus (MVS) pajėgumą plėtoti veiksmingumą ir efektyvumą prevencijos ir kovos su smurtu srityse, įskaitant smurtą šeimoje, moterimis ir vaikais; Prisidėti prie pastangų apsaugoti moteris ir vaikus nuo visų formų smurto.

Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas Turkijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2019

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Šio projekto tikslas - pateikti nacionalinio koordinavimo ir jungtinio rizikos analizės centro (NKJRZAC) paskirtiems darbuotojams tinkamus rizikos ir informacijos valdymo modelius, pristatyti IBM koncepciją paskirtiems darbuotojams ir integruoti šią koncepciją į jų darbo metodus, kad palengvinti teisėtą asmenų ir prekių judėjimą, tuo pačiu kovojant su neteisėta migracija ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu gerinant koordinavimą ir bendradarbiavimą pagal ES strategijas ir strategijas IBM.

ES Dvynių programa

Ukraina

Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių kontrolieriaus institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2019

Biudžetas: 1 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti aparatų pajėgumus tobulinant teisės aktus žmogaus teisių apsaugos ir ombudsmeno veiklos srityse, nustatant šių teisės aktų taikymo praktiką, taip pat pritaikant aparatūros institucinę sistemą ir jos vidaus procedūras, laikantis tarptautine ir Europos gerąja praktika.

Nacionalinės ryšių ir informatizacijos valstybės reguliavimo komisijos reguliavimo pajėgumų stiprinimas patekimo į rinką ir paslaugų kokybės stebėjimo sistemos srityse

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2019-2021

Biudžetas: 1 300 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: gerinti elektroninių ryšių tinklų ir susijusių įrenginių patekimo į rinką ir elektroninių ryšių paslaugų kokybės stebėseną stiprinant Nacionalinės ryšių ir informatikos reguliavimo komisijos (NCCIR), Ukrainos nacionalinė reguliavimo institucija (NRA) reguliavimo pajėgumus

Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2020-2022

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: didinti Ukrainos konkurencijos politikos veiksmingumą, skaidrumą ir nuoseklumą remiantis glaudesniu suderinimu su ES konkurencijos sistema, pagal asociacijos sutartį ir laisvosios prekybos erdvės susitarimą.

ES Dvynių programa

Azerbaidžanas

Radiacinės Saugos Infrastruktūros ir Raidos stiprinimas susijusiuose tarnybose Azerbaidžiano Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Atominės ir Radiologinės Veiklos Regulacijų Agentūra prie Azerbaidžiano Respublikos Krizinių Situacijų Ministerijos

Metai: 2012-2015

Biudžetas: 950 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Paremti Atominės ir Radiologinės Veiklos Regulacijų Agentūrą prie Azerbaidžano Respublikos Krizinių Situacijų Ministerijos (SANRAR) vystant radiacinės saugos kultūrą, infrastruktūrą ir remti veiklą geriausiomis galimomis ES praktikomis, teisės aktais ir  tarptautinėmis gairėmis. Tai sustiprins jonizuojančios radiacijos pasireiškimo priežiūrą tarp darbuotojų, pacientų ir visuomenės tuo pačiu sukuriant informacinę, bei mokymosi sistemą susijusią su radiacine apsauga ir radiologinių nelaimių pasiruošimu. Nacionalinių teisės aktų harmonizacija prisidės prie profesinės veiklos metu galimos maisto produktų, žaliavų ir medžiagų radiacinio užkrėtimo priežiūros, kuri gali turėti įtakos poveikiui vidaus radiacinės būklės vertinimui regione, kur yra didesnė radiacinė rizika, stebėsenai ir pasirengimui steigti ir toliau akredituoti SANRAR laboratorijos.

Parama Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai modernizuojant valstybines įdarbinimo paslaugas Azerbaidžano Respublikoje

Projekto tipas: ES Dyvnių programa

Paramos gavėjas: Darbo ir Socialinės Apsaugos Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti institucinius pajėgumus bei valdymą, ir išplėsti įdarbinimo paslaugas užtikrinant geresnį atsižvelgimą į darbuotojų ir darbdavių poreikius.

Parama diegiant privalomo sveikatos draudimo sistemą Azerbaidžane

Projekto tipas: ES Dyvnių programa

Paramos gavėjas: Azerbaidžiano Respublikos Privalamojo Sveikatos Draudimo Valstybinė Agentūra (SAHMI)

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 100 000 EUR

Lyderis: Prancūzija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti Privalomojo Sveikatos Draudimo Valstybinės Agentūros (SAHMI) institucinius pajėgumus planuojant, vykdant ir prižiūrint sveikatos apsaugos išlaidas trijuose srityse: kaupime, lėšų rinkime ir sveikatos apsaugos paslaugų pirkimuose.

Dvynių ir TAIEX programų įgyvendinimas Azerbaidžane

Projekto tipas: ES techninė parama
Paramos gavėjas: Dvynių ir TAIEX programos administravimo biuras (PAO).
Metai: 2007-2009
Biudžetas: 999 820 EUR
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas - suteikti Azerbaidžano administracijai (Dvynių ir TAIEX programos administravimo biurui - PAO) reikalingą patirtį, kad būtų galima veiksmingai ir efektyviai valdyti pradiniame etape pradėtą dvynių programą ir TAIEX priemonę.

Dvynių, TAIEX ir SIGMA programų Azerbaidžane įgyvendinimas

Projekto tipas: ES techninė parama
Paramos gavėjas: Programos administravimo biuras ir partneriai iš "Twinning" Azerbaidžano institucijose / administracijoje
Metai: 2009-2011
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas: didinti Azerbaidžano galimybes kuo geriau panaudoti institucinius Dvynių ir TAIEX instrumentus

ES Dvynių programa

Bulgarija

Bulgarijos Mokėjimų Agentūros Pieno Sektoriaus administracinio pajėgumo stiprinimas siekiant Pieno Kvotos Prekybos Sistemos efektyvaus įdiegimo

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Valstybinis Agrokultūros Fonas prie Mokėjimo Agentūros

Metai: 2010

Biudžetas: 95 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Pakelti Mokėjimo Agentūros Pieno Sektoriaus ekspertų kvalifikaciją, remiantis Pieno Kvotos Prekybos Sistemos įdiegimu ir paskatinti pieno tiekėjus naudotis Pieno Kvotos Prekybos Sistema.

ES Dvynių programa

Gruzija

Pagalbos teikimas Gruzijos nacionalinei ryšių komisijai (GNCC) vystant jos elektroninių ryšių reguliavimo sistemą ir gebėjimus atsižvelgiant į ES reguliavimo sistemą

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Gruzijos Nacionalinės Komunikacijos Komisija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 840 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Atlikti gylią Gruzijos Nacionalinės Komunikacijos Komisijos sistemos peržiūrą, iš naujo apibrėžti atitinkamas rinkas elektroninės komunikacijos sektoriuje, kurios yra jautrios ex ante reguliacijoms, apibrėžti plačiajuosčio ryšio reguliavimo metodus, atlikti galimybių studiją siekiant įvertinti Universalių Paslaugų teikimo būtinybę, remiantis ES Regulaicine Sistema ir Europe 2020 Inicitiva „Digital Agenda for Europe”

Gruzijos Miškų Tvaraus Valdymo Stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Gruzijos Miškų Politkos Tarnyba prie Aplinkos ir Natūralių Išteklių Apsaugos Ministerijos; Nacionalinė miškų Agentūra; Aplinkos Priežiūros Departamentas

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 840 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Didinti valstybinių miškų įstaigų pajėgumus siekiant užkirsti kelią ir kovoti su neteisėta veikla šiame sektoriuje, užtikrinti tvarų Gruzijos miškų valdymą, įskaitant teisėtą derliaus nuėmimą ir prekybą medienos ir ne medienos miško produktais per Gruzijos miškų reguliavimo sistemą su ES standartais, praktika, direktyvomis ir gerąją patirtimi, taipogi gerinant miškų informacijos ir priežiūros sistemą, bei stiprinant komunikaciją tarp šių institucijų.

Kraujo saugumo sistemos stiprinimas Gruzijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2020-2021

Biudžetas: 1 300 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: remti visuomenės sveikatos politiką ir programas, užkirstančias kelią užkrečiamųjų ligų plitimui, skatinant žmogaus kilmės medžiagų saugumą ir užtikrinant aukščiausią įmanomą kraujo perpylimo paslaugų kokybę Gruzijoje.

Gruzijos Konkurencijos tarnybos pajėgumų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2020-2022

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: remti Gruzijos konkurencijos ir vartotojų apsaugos politikos stiprinimą atsižvelgiant į Gruzijos įsipareigojimus ES ir Gruzijos asociacijos susitarime.

ES Dvynių programa

Jordanija

Jordanijos Viešojo saugumo direktorato / Sienų ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2017-2019
Paramos gavėjas: Sienų ir apgyvendinimo departamentas prie Jordanijos Viešojo saugumo direkorato
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Patobulinti Sienų ir apgyvendinimo departamento (SAD) institucinius pajėgumus, sukurti ir įdiegti aukštos kokybės mokymų ir profesinės karjeros raidos paslaugas. Priemonė, kuria siekiama stiprinti SAD žmogiškųjų išteklių strateginį pajėgumą, užtikrins, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas lyčių lygybei, pagarbai žmogaus teisėms ir įtraukties valdymo skatinimui viešajame sektoriuje

ES Dvynių programa

Juodkalnija

Audito kokybės kontrolė Juodkalnijos Valstybės audito institucijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Juodkalnijos Valstybinė Audito Institucija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas:  Teikti paramą Juodkalnijos Valstybinei Audito Institucijai, įdiegiant audito kokybės kontrolę pagal tarptautinius audito standartus ir tarptautinę audito praktiką

Parama Juodkalnijos „Žmogiškųjų išteklių vystymo programos” įgyvendinimui

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Darbo ir Socialinės Gerovės Ministerija

Metai: 2013-2014

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas:  Operacinės programos "Žmogiškųjų išteklių plėtra" operacinės struktūros administracinių ir institucinių pajėgumo plėtimas atliekant skirtas užduotis ir pareigybes susijusias su valdymu, įdiegimu, įvertinimu, priežiūra ir projektų kontrole ir darbuotojų ruošimas užtikrinant efektyvų valdymą šiuose procesuose.

Palikti atsiliepimą
En