Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Netiesioginio valdymo programa Aplinka Finansai, vidaus rinka ir ekonominiai kriterijai Socialiniai reikalai ir užimtumas Sveikatos ir vartotojų apsauga Švietimas Telekomunikacijos Teisingumo ir vidaus reikalai Valstybės valdymas ir teisės viršenybė
Valstybės valdymas ir teisės viršenybė

Kroatija

Parama steigiant strateginio planavimo sistemą nacionaliniame lygmenyje (CRO STRATEGY)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Regioninės Plėtros Ministerija; Kroatijos Respublikos ES Fondai

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Teikti paramą steigiant efektyvią ir našią institucinę, bei leidžiamąją strateginio planavimo sistemą valstybinėje Kroatijos administracijoje, kuri susideda iš standartizuotos praktikos ruošiant strateginius dokumentus, taipogi jų įdiegimo priežiūrą paremta IT sistemomis.

Užsienio ir Europos reikalų ministerijos gebėjimų nacionaliniu lygiu koordinuoti ES reikalus stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

 Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministerija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Paremti Kroatijos Respublikos Užsienio ir Europos Reikalų Ministeriją nacionaliniuose ES reikalų koordinavimo procesuose, plėtojant atitinkamas procedūras ir gerinant darbuotojų pajėgumus, kurie dalyvauja dokumentų rengimo procese, derinant ir priimant nacionalinę poziciją ES teisės aktų leidybos procese.

Pajėgumų efektyviai valdyti ES Sanglaudos Fondo politiką išplėtimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinis ES Fondų Vytstimosios Stratėgjos ir Koordinacijos Biuras; Kroatijos Respublikos Finansų Ministerija

Metai: 2011-2014

Biudžetas: 2 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Didinti bendrus struktūrinių fondų ir Sanglaudos fondo (SCF) įdiegimo koordinavimo Kroatijoje pajėgumus, techniškai teisingai ir efektyviai valdyti lėšas, sistemingai ir veiksmingai vykdyti struktūrinių fondų programų stebėseną.

Tolimesnis Viešosios-Privačios Partnerystės stiprinimas Kroatijos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Viešosios-Privačios Partnerystės Agentūra

Metai: 2012

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: striprinti Viešosios-Privačios Partnerystės Agentūros administracinius pajėgumus ir kitų institucijų susijusių su viešosios-privačios partnerystės projektų valdymu ir diegimu.

Parama su ES struktūriniais fondais susijusiai valstybės pagalbos sistemai Kroatijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Repsublikos Finansų Ministerija

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Finansų ministerijos ir kitų suinteresuotų grupių gebėjimų stiprinimas ES struktūrinių ir sanglaudos fondų srityje, siekiant užtikrinti suderinamumą su ES struktūrinių ir sanglaudos fondų projektų taisyklėmis.

Centrinės finansų ir sutarčių agentūros kaip antro lygio tarpinės institucijos gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Centrinė Finansų ir Sutarčių Agentūra

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Stiprinti Centrinės finansų ir sutarčių sudarymo agentūros (KFAV) pajėgumus vykdant savo tarpinio 2 lygio vaidmenį veiklos programoje Konkurencingumas ir Sanglauda 2014-2020 m.

Valstybės valdymas ir teisės viršenybė

Lietuva

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos tobulinimas ir Lietuvos viešojo administravimo institucijų bei jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: Lietuvos struktūriniai fondai
Paramos gavėjas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Metai: 2017-2020
Biudžetas: 473 048, 28 EUR
Vadovas: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas: tobulinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos ir sąlygų, skatinančių Lietuvos valstybines institucijas labiau įtraukti į tarptautinę plėtrą, įgyvendinimą stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kompetencijas.

Įsitraukti. Bendradarbiauti. Pasidalinti Lietuvos patirtimi.

Projekto tipas: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Paramos gavėjas: Lietuvos viešosios įstaigos, NVO, privatus sektorius
Metai: 2015 m
Biudžetas: 46 499 EUR
Lyderis: Lietuva
CPMA vaidmuo: Lyderis
Projekto tikslas: sustiprinti Lietuvos institucinius ir administracinius gebėjimus dalyvauti tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose.

Institucinių gebėjimų ugdymas dalyvauti ES ir tarptautinio vystomojo bendradarbiavimo projektų veikloje, pasidalinant Lietuvos gerąją praktiką

Projekto tipas: Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas
Paramos gavėjas: Lietuvos viešosios įstaigos, NVO, privatus sektorius
Metai: 2014 m
Biudžetas: 18 190 EUR
Lyderis: Lietuva
CPMA vaidmuo: Lyderis
Projekto tikslas: sustiprinti Lietuvos institucinius ir administracinius gebėjimus dalyvauti tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose.

Valstybės valdymas ir teisės viršenybė

Šiaurės Makedonija

ES fondų ir IPA valdymo gebėjimų stiprinimas Centriniame Finansavimo ir Sutarčių Skyriuje (CFSS) ir Nacionaliniame Fonde (NF)

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Nacionalinis Fondas; Nacionalinis Autorazavimo Pareigūnas; Centrinis Finansavimo ir Sutarčių Skyrius (CFSS) prie Finansų Ministerijos

Metai: 2010

Biudžetas: 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: padėti vyriausybinėms institucijoms, konkrečiai Nacionaliniam fondui (NF), Nacionaliniam Autorizavimo Pareigūnui (NAP) ir Centriniam Finansavimo ir Sutarčių Skyriui (CFSS) prie Finansų Ministerijos, valdyti ES lėšas pagal vidaus kontrolės standartus, nustatytus Akreditavimo Kriterijose pagal Decentralizuotą Įgyvendinimo Sistemą (DIS).

Stiprinti nacionalinių įstaigų pajėgumus efektyviam ES fondų valdymui, taipogi atsižvelgiant į naująjįs ES Reguliavimą 2014-2020 m. finansinėms perpsektyvoms

Sektorius: ES Fondų valdymas

Projekto tipas: ES Dvynių Programa

Paramos gavėjas: Nacionalinis Autorizavimo Pareigūnas ir Valdymo Struktūra (NAP Paramos Skyirius ir Nacionalinis Fondas), Centrinis Finansavimo ir Sutarčių Skyrius, Operacinės Struktūros

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: remti valdymo ir eksploatavimo struktūrų (NAP, NF Pramos Skyrius, CFSS, Operacinių Struktūrų) pajėgumus, kad būtų užtikrintas patikimas ir veiksmingas ES fondų valdymas, atsižvelgiant į naujas priemones 2014-2020 Daugiametėje Finansinėje Programoje

Valstybės valdymas ir teisės viršenybė

Moldova

Techninė pagalba Moldovos Vyriausybei stiprinant Dvynių, TAIEX ir SIGMA priemonių taikymo gebėjimus įgyvendinant išsamią institucijų kūrimo programą, teikti paramą rengiant ir įgyvendinant “Išsamią Institucijų Kūrimo” programą

Projekto tipas: ES Techninė parama
Metai: 2011-2013
Paramos gavėjas: Programų administracijos skyrius prie Valstybės kanceliarijos
Biudžetas: 1 500 000 EUR
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: didinti Moldovos vyriausybės, ypač Programos administravimo biuro ir Valstybinės kanceliarijos pagalbos koordinavimo padalinio, pajėgumus techninėje lyderystėje nustatant, rengiant ir įgyvendinant išorės pagalbos finansuojamą veiklą. Visų pirma remti Programos administravimo biurą (PAO) prie Valstybės kanceliarijojs kaip pagrindinę ES priemonių, ypač Dvynių, TAIEX ir SIGMA, propagavimo, planavimo ir įgyvendinimo sistemą. Be to, projektas skirtas padėti Valstybinei kanceliarijai rengiant ir įgyvendinant Europos Komisijos “Išsamią Institucijų Kūrimo” programą.

Valstybės valdymas ir teisės viršenybė

Azerbaidžanas

Dvynių ir TAIEX programų įgyvendinimas Azerbaidžane

Projekto tipas: ES techninė parama
Paramos gavėjas: Dvynių ir TAIEX programos administravimo biuras (PAO).
Metai: 2007-2009
Biudžetas: 999 820 EUR
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas - suteikti Azerbaidžano administracijai (Dvynių ir TAIEX programos administravimo biurui - PAO) reikalingą patirtį, kad būtų galima veiksmingai ir efektyviai valdyti pradiniame etape pradėtą dvynių programą ir TAIEX priemonę.

Dvynių, TAIEX ir SIGMA programų Azerbaidžane įgyvendinimas

Projekto tipas: ES techninė parama
Paramos gavėjas: Programos administravimo biuras ir partneriai iš "Twinning" Azerbaidžano institucijose / administracijoje
Metai: 2009-2011

Biudžetas: 1 300 000 EUR 
CPMA vaidmuo: partneris
Projekto tikslas: didinti Azerbaidžano galimybes kuo geriau panaudoti institucinius Dvynių ir TAIEX instrumentus

Valstybės valdymas ir teisės viršenybė

Gruzija

ENPI - parama PAO įgyvendinant ir koordinuojant institucijų plėtrą

Projekto tipas: ES techninė parama
Paramos gavėjas: Gruzijos valstybės ministro kanceliarija
Projekto tikslas: teikti techninę pagalbą Dvynių programos administraciniam biurui (PAO) Gruzijoje, dirbančiam Gruzijos Europos ir euroatlantinės integracijos ministerijoje.

Biudžetas: 1 200 000 EUR

Žemdirbystė Žmogiškųjų išteklių plėtra Kita
Palikti atsiliepimą
En