Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Serbija

Serbija

Transporto Acquis Communautaire II etapo harmonizacija

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Infrastruktūros Ministerija
Metai: 2008
Biudžetas: 1 5000 000 EUR
Lyderis: Prancūzija
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Serbijos trasnporto tesinės bazės harmonizacija su ES acquis.

Gebėjimų įgyvendinti Nacionalinę kriminalinės žvalgybos sistemą stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija
Metai: 2018
Biudžetas: 200 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: remti Serbijos pasiryžimą laikytis ES standartų saugos ir apsaugos srityse.

Šengeno veiksmų plano tobulinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Prisidėti prie ES priėmimo reikalavimų pateiktų acquis 24 Skyriuje - Teisingumas, laisvė ir saugumas - pasiekimo.

Vidaus kontrolės kovai prieš korupciją pajėgumų stiprinimas Vidaus ministerijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: Paremti Serbijos pasiryžimą kovos prieš korupciją srityje remiantis Veikmsų Plano 23 ir 24 skyrių rekomendacijomis.

Parama stiprinant atitinkamų institucijų gebėjimus žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) sistemoje

Projekto tipas: Dvynių projektas

Metai: 2021-2023

Biudžetas: 1 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Pagrindinis projekto tikslas: Remti ir stiprinti Nacionalinės kompetencijų institucijos (NKI) ir žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) institucijas, kad jos sėkmingai įgyvendintų ES kokybės ir saugos reikalavimus, siekiant patenkinti piliečių poreikiai biomedicinos srityje.

Parama Serbijai pasiekti ES 23 derybinio skyriaus tikslus ypatingą dėmesį skiriant kovai su korupcija ir pagrindinėms teisėms (Chapter 23)

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2022-2025
Biudžetas: 6,5 mln. eurų (CPVA dalis 541 018,00 EUR, Olandijai (per dotacijų sutartį) – 159 892,00 EUR, viso – 700 910,00 EUR)
Lyderis: Vokietija (GIZ)
CPVA funkcijos: CPVA dalyvauja įgyvendinant 2 iš 3 programos komponentų.

Antikorupcijos srityje, Lietuva padės Serbijos korupcijos prevencijos agentūrai toliau stiprinti savo vaidmenį, efektyvumą, bendruosius gebėjimus ir funkcionavimą, prisidėti rengiant Nacionalinę kovos su korupcija strategiją, taip pat vertinant korupcijos riziką ir rengiant korupcijos prevencijos veiksmų planą.

Ombudsmeno srityje, ekspertai teiks paramą įgyvendinant 23 derybinio skyriaus veiksmų plane numatytas veiklas, kaip, konsultuoti dėl teisės aktų pakeitimų, stiprinti ombudsmeno tarnybos gebėjimus, Nacionalinį kankinimo prevencijos mechanizmą, taip pat vietos ombudsmeno biurų stiprinimas.

Projekto tikslas: prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 23 derybiniame skyriuje „Teismai ir pagrindinės teisės“, vykdymo.

Priemonė remianti Serbiją siekiant 24 derybinio skyriaus tikslų: teisingumas, laisvė ir saugumas

Projekto tipas: Netiesioginio valdymo programa
Metai: 2022-2025
Biudžetas: 5 mln. eurų (CPVA dalis 3 690 688,00 eurų)
Lyderis: CPVA
Partneriai: FIIAPP (Ispanijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra), DCPC (Italija)

Projektas siekia padėti Serbijai pagerinti gebėjimus kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Projektas turi du komponentus, kurie nukreipti į:
1) Profesinių įgūdžių ir gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima aktyvų tyrimą, įskaitant sistemingą pinigų srautų stebėjimą; ikiteisminio tyrimo ir tyrimo etape surinktų įrodymų analizė ir jų svarba teismuose, siekiant sukurti aiškią ir homogenišką teismų praktiką; parama institucijoms, siekiant nustatyti pradinius rezultatus sekant nusikalstamu būdu įgyto turto įšaldymą ir konfiskavimą; didinti pajėgumus atliekant sudėtingus finansinius tyrimus.
2) Operatyvinių gebėjimų kovojant su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu stiprinimą. Tai apima: paramą kriminalinei policijai tobulinant profesinius įgūdžius, gerinant veiklos priemones ir operatyvinius pajėgumus; tobulinimą Nacionalinės kriminalinės žvalgybos sistemos; pagalba užtikrinant IT sistemų sąveikumą; prisidėjimą prie veiksmingesnės informacijos pasikeitimo tarptautiniu mastu saugiais tinklais; paramą Nacionaliniam kriminalinės policijos departamento kriminalistikos centrui, užsiimančiam teismo ekspertize.

Projekto tikslas: prisidėti prie įsipareigojimų, nustatytų 24 derybiniame skyriuje „Teisingumas, laisvė ir saugumas“, vykdymo.

Palikti atsiliepimą
En