Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En
Įkvėpti judėti www.srf.lt

Veiklos sritys

2019 metų kvietimas teikti paraiškas Sporto rėmimo fondo lėšoms gauti sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, įgyvendinimui

Planuojama finansavimo suma

1 318 000 Eur

Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

Paraiškos su priedais teikiamos nuo vasario 25 d. iki 2019 m. balandžio 1 d. 24:00 val. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Sporto projektų paraiškų atranką sudaro:

 • paraiškų administracinės atitikties tinkamumo vertinimas pagal šio kvietimo 1 priedą;
 • paraiškų, atitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, turinio bei išlaidų pagrįstumo vertinimas pagal šio kvietimo 2 priedą.

Remiamos veiklos

Skelbiamo konkurso tikslas atrinkti ir finansuoti projektus, gerinančius sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią visuomenę remontuojant, atnaujinant (modernizuojant) ir (arba) rekonstruojant esamų sporto bazių infrastruktūrą. Teikiami sporto projektai turi prisidėti prie sporto bazių prieinamumo didinimo, sąlygų įvairaus amžiaus ir poreikių asmenų fiziniam aktyvumui gerinimo ir organizuotai sportuojančių asmenų skaičiaus didėjimo.

Sporto rėmimo fondo 2019 metų lėšoms paskirstyti prioritetas teikiamas sporto projektams, kuriais:

I. Skatinama neįgaliųjų sporto plėtra

Teikiamu sporto projektu siekiama sudaryti arba pagerinti sąlygas suremontuotoje, atnaujintoje (modernizuotoje) ir (arba) rekonstruotoje sporto bazėje fizinio aktyvumo veiklose dalyvauti neįgaliesiems. Finansavimo prioritetas teikiamas, kai paraiškoje neįgalieji nurodomi kaip tikslinė grupė ir numatomas sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) šiai tikslinei grupei didinimas, organizuojant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

10 % kvietimo lėšų sumos prioriteto tvarka skiriamos finansuoti paraiškoms atitinkančioms šį prioritetą.

II. Gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas

Paraiškoje vietos bendruomenė nurodoma, kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vietos bendruomenės nariams, poreikis. Paraiškoje numatyta sporto bazės prieinamumo (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei  grupei  didinimas vykdant nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

III. Skatinamas vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas

Paraiškoje vaikai ir jaunimas nurodomi, kaip tikslinė grupė, pagrindžiamas fizinio aktyvumo veiklų, skirtų vaikams ir jaunimui, poreikis. Paraiškoje numatytas sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir (arba) fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) tikslinei  grupei vykdyti nuolatinio pobūdžio fizinio aktyvumo veiklas ne trumpiau kaip 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

IV. Asmenys skatinami reguliariai sportuoti

Sporto bazės prieinamumas (laiko, kainos ir fizinio aktyvumo užsiėmimų pasiūlos prasme) skatintų tikslinę grupę reguliariai (2-4 kartus per savaitę) dalyvauti fizinio aktyvumo pratybose.

Galimi pareiškėjai

 • Sporto projekto paraišką gali teikti juridinis asmuo. Pareiškėjas gali pateikti paraišką individualiai arba su partneriu (-iais). Ketinama remontuoti, atnaujinti (modernizuoti) ir (arba) rekonstruoti sporto bazė pareiškėjui priklauso nuosavybės teise arba yra perduota valdyti panaudos, ar patikėjimo, ar nuomos pagrindais ne trumpesniam laikotarpiui kaip 3 metai po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.
 • Paraišką, kai sporto projektą ketina įgyvendinti daugiau nei vienas juridinis asmuo, turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo, kitus juridinius asmenis paraiškoje nurodant kaip sporto projekto partnerius.
 • Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką tai pačiai finansuojamos veiklos sričiai. Tas pats pareiškėjas negali teikti paraiškų kaip jungtinės veiklos grupės narys ar kitu teisiniu pagrindu veikiantis sporto projekto partneris. Pareiškėjui pateikus daugiau kaip vieną paraišką, visos pareiškėjo pateiktos paraiškos nevertinamos (nebent pareiškėjas pateikdamas paraišką raštu atsisako anksčiau pateiktos paraiškos).
 • Pareiškėjas turi atitikti Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), bei Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų, skirtų esamų sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui, finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. V- 123   „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 85 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo proporcijų, Sporto rėmimo fondo administravimui skirtų lėšų dalies nustatymo ir Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės).
 • Pareiškėjas turi būti tiesiogiai atsakingas už projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, įgyvendinimą ir valdymą.
 • Pareiškėjas įsipareigoja naudoti įsigytą, remontuotą, atnaujintą (modernizuotą) ir (ar) rekonstruotą turtą sporto projekto tikslais projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir ne trumpiau nei 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.
 • Projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) turi užtikrinti projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalies, kurios nepadengia finansavimo lėšos, ir projekto netinkamų finansuoti išlaidų finansavimą iš nuosavų ar kitų šaltinių lėšų.
 • Pareiškėjas turi turėti reikiamų administracinių gebėjimų ir pajėgumų, užtikrinančių projekto įgyvendinimą bei gebėjimą efektyviai naudotis projekto rezultatais įgyvendinus projektą;
 • Pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama atsakingos institucijos interneto svetainėje: pareiškėjas, projekto pavadinimas, projekto turinio santrauka, prašoma lėšų suma, turinio vertinimas, sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie projekto įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos su priedais teikiamos nuo vasario 25 d. iki 2019 m. balandžio 1 d. 24:00 val. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Kontaktai

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūros Tarptautinių programų valdymo departamento Lietuvos ir daugiašalių programų skyriaus projektų vadovė Kristina Dūdaitė, k.dudaite@cpva.lt, tel. 8 699 29019.

Finansavimo intensyvumas

Minimali sporto projekto finansavimo suma 5 000 Eur. Maksimali projekto finansavimo suma 450 000 Eur.

Didžiausias galimas finansavimo intensyvumas yra 93 procentai nuo visos projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. Sporto projekto vykdytojas turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar partnerių lėšomis (toliau nuosavos lėšos) ne mažiau kaip 7 procentais nuo sporto projekto sąmatos. Patvirtinus paraišką, visos išlaidos apmokamos vienodu intensyvumu (paraiškos vertinimo metu nustatytu nuosavų ir Fondo lėšų santykiu).

Įgyvendinimo laikotarpis

Projekto įgyvendinimo pradžia gali būti ne ankstesnė negu 2019 m. balandžio 1 d.

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamos tik tokios išlaidos, kurios patirtos ne ankščiau nei buvo priimtas sprendimas dėl Sporto rėmimo fondo lėšų skyrimo sporto projektui įgyvendinti. Rekomenduojama projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžią paraiškoje numatyti ne ankstesnę kaip 4 mėnesiai nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos. Projekto įgyvendinimo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 4 metai.

Kvietimas dėl sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui, skelbiamas čia

Informacinių seminarų pareiškėjams video medžiaga - https://www.youtube.com/playlist?list=PLLU46F5bt4sCTdTJnKoV3EbsupywEe1-d

 

Dažnai užduodami klausimai

Palikti atsiliepimą
En