Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

08.1.3-CPVA-V-612 Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas

 

SVEIKATOS APSAUGA IR GEROVĖ

08.1.3-CPVA-V-612
Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas

PRIEMONĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ įgyvendinimo.

Detalią informaciją rasite ČIA far fa-external-link

REMIAMOS VEIKLOS
 • Vilniaus regiono diferencijuoto kompleksinės psichiatrinės pagalbos vaikui ir šeimai centro infrastruktūros modernizavimas – statinių ir (ar) patalpų, statyba, rekonstravimas, remontas ir įrengimas, kad būtų sukurta pacientams ir personalui patogi aplinka, kiemelių įrengimas;
 • vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų modeliui įsteigti bei mobilioms konsultacinėms vaikų ir paauglių psichikos sveikatos priežiūros ir vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugoms regionuose teikti reikalingos infrastruktūros sukūrimas: aprūpinimas reikiama įranga ir specialiais automobiliais mobilioms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;
 • vaikų burnos sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas, apimantis asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias specializuotas odontologines paslaugas vaikams, aprūpinimą reikiama įranga vaikų odontologinėms paslaugoms teikti ir specialiais automobiliais mobilioms (išvažiuojamosioms konsultacijoms) sveikatos priežiūros paslaugoms teikti; modeliui sukurti reikalingų tvarkos aprašų, rekomendacijų ir metodikų parengimą, ir reglamentuojantis jų įdiegimą į viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vykdomą odontologinių paslaugų vaikams teikimo praktiką; sveikatos specialistų, dirbančių vaikų odontologinės priežiūros ir profilaktikos srityje, kvalifikacijos tobulinimą;
 • odontologinių paslaugų teikimo vaikams stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas; retų ligų kompetencijos centrų universitetų ligoninėse įsteigimas – statinių ir (ar) patalpų rekonstravimas, remontas bei reikiamos medicinos ir kitos įrangos, bei baldų įsigijimas;
 • vaikų retų ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašų, rekomendacijų ir metodikų parengimas, retomis ligomis sergančių vaikų pacientų registracijos posistemė ir nuotolinio konsultavimo linijų sukūrimas ir įdiegimas praktikoje;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, tiesiogiai susijusių su vaikams skirtų paslaugų teikimu, statyba, rekonstravimas ir remontas;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių specializuotas (antrinio ir tretinio lygio) viešąsias paslaugas vaikams, aprūpinimas medicinos ir kita įranga, baldais, skirtais vaikų ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui užtikrinti;
 • efektyvesniam III lygio ambulatorinių ir stacionarinių specializuotų paslaugų vaikams organizavimui ir teikimui reikalingos infrastruktūros Vilniaus mieste modernizavimas ir optimizavimas – statinių ir (ar) patalpų statyba, reikiamos medicinos ir kitos įrangos ir baldų įsigijimas.
GALIMI PAREIŠKĖJAI
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas vaikų ligų srityje;
 • universitetų ligoninės;
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos.

Aktualūs dokumentai

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Neringa Žemaitienė

Sveikatos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  n.zemaitiene@cpva.lt 
far fa-phone  8 5 250 4880, +370 656 24800

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar pagal šį PFSA tinkamos finansuoti investicijų projekto išlaidos?

Investicijų projekto parengimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos yra būtinos ir patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu. PFSA 40 p. numatyta, kad investicinio projekto parengimo /pirkimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.

PFSA 44.2 p. numatyta, kad investicijų projekto nereikia rengti, kai planuojamo projekto vertė (išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), neviršija 300 000 eurų. Jei pareiškėjas vis tik pasirengė investicijų projektą, tai tokios išlaidos nebus laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, nes jos nėra būtinos.

Ar gali investicijų projektą parengti pareiškėjo įstaigos darbuotojas ir kokius išlaidas pagrindžiančius dokumentus reikės pateikti?

Taip, gali. Tokiu atveju projekto įgyvendinimo metu bus kompensuotas darbo užmokestis investicijų projektą parengusiam įstaigos darbuotojui. Išlaidų pagrindimui turės būti pateikta darbo sutartis ar kitas(-i) dokumentas(-ai), kuriame matytųsi priskirtos funkcijos, nustatyta darbo laiko trukmė, atlygis. Taip pat turės būti pateikta Darbo užmokesčio pažyma bei darbo laiko apskaitos žiniaraštis.Atnaujinta: 2016.08.16 13:21

Ar reikia gauti ir, jei reikia, tai kuriuo projekto rengimo/įgyvendinimo etapu turėtų būti gautas pritarimas brangių medicinos prietaisų įsigijimui, jei projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti medicininę įrangą?

Jei projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti medicininės įrangos, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 patvirtintu brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašu yra laikoma brangiu medicinos prietaisu, jo įsigijimui būtina gauti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) pritarimą. Ministerijos pritarimas brangios medicininės įrangos įsigijimui turi būti gautas kuo anksčiau, t. y. prieš rengiant investicijų projektą ir kartu su  projektiniu pasiūlymu teikiant Ministerijai, kadangi šis dokumentas turi tiesioginę įtaką Jūsų projekto apimčiai, tikslams, rezultatams bei sėkmingam projekto įgyvendinimui. Vadovaujantis minimu tvarkos aprašu, brangiu medicinos prietaisu laikomi šie prietaisai: kompiuterinis tomografas (kompiuterinės tomografijos rentgeno įranga), magnetinio rezonanso tomografas (magnetinio rezonanso tomografijos įranga), mamografas (mamografinė rentgeno įranga), ultragarso prietaisas, angiografas (specializuota angiografijos rentgeno įranga), gama kamera (gama spindulių kamera), linijinis (elektronų / fotonų) greitintuvas, diagnostinė rentgeno įranga, pozitronų emisijos tomografas (PET) ir kiti prietaisai, kurių numatoma įsigijimo kaina su pridėtinės vertės mokesčiu (įskaitant ir jų priedus) viršija 145 000 eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad kartu su prašymu dėl brangios medicinos įrangos įsigijimo, kai įstaigos steigėjas yra ne Ministerija,  taip pat Ministerijai turite pateikti ir steigėjo raštą – pritarimą.

Palikti atsiliepimą
En