Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar nėra galimybės tiksliai nurodyti mokymų temų ir kiekybinių rodiklių, nes ankstesnėje praktikoje ir esamoje veikloje poreikiai nustatomi pagal faktą. Ar tokiu atveju galima nurodyti tik mokymų sritis (pvz.: finansų sritis, viešųjų pirkimų, IT ir kt.)?

Tokiu atveju reikėtų nurodyti kaip galima labiau siauresnę mokymų sritį, jei nėra galimybės tiksliai įvardinti mokymų temų. O kainos pagrindimui vis tik reikia nurodyti kiek galima konkretesnį kiekybinį rodiklį (mokymų valandų skaičių ir/arba dalyvių skaičių) bei apskaičiuotą mokymų kainos vidurkį pagal esančius mokymus rinkoje arba iš istorinių duomenų turimos informacijos, pvz.: konkrečioje srityje anksčiau apmokytų darbuotojų buvusi mokymų paslaugų kaina.

Kokią informaciją nurodyti pildant pareiškėjo pajėgumus paraiškos 8-toje dalyje?

Glaustai detalizuoti Projekto vykdytojo projektų įgyvendinimo tvarką, t.y. kiek darbuotojų įgyvendins projektą, jei yra atsakingi skyriai už tam tikras funkcijas, kaip kad pirkimų vykdymas ar pan. nurodyti tų skyrių pavadinimus ir funkcijas, jei tam tikras veiklas vykdys partneriai – nurodyti kokią veiklą vykdys ir kokia jų atsakomybė.

Kokią nurodyti veiklų pradžios datą, jei pirkimo procedūros jau pradėtos iki projekto sutarties pasirašymo?

Paraiškos 7-toje lentelėje 7.3 punkte reikia nurodyti preliminarią projekto sutarties pasirašymo datą, jei projekto veiklos bus pradedamos tik po sutarties pasirašymo, jei veiklos jau yra pradėtos – reikia nurodyti aktualią datą, kada veiklas pradėjote. Veiklų įgyvendinimo grafike atitinkamai reikia nurodyti aktualią informaciją, iš to bus matoma, kad projekto veiklos jau yra pradėtos ir kada pradėtos.

Ar reikia pildyti grafiką nurodant kiekvieną veiklą ar detalizuoti smulkiau pagal vykdomus pirkimus, etapus ir t.t.?

Pageidautina, kad projektų veiklų grafike būtų atspindėtos pagrindinės projekto veiklos, kada jas planuojama pradėti ir pabaigti, tačiau galima išlaikant logiką ir aiškumą jas detalizuoti etapais pagal pirkimo vykdymą, sutarties vykdymą ir t.t. jei projekto vykdytojui taip aiškiau. Svarbu, kad grafikas būtų aiškus ir būtų atvaizduotos pagrindinės veiklos įgyvendinimo grafike.

Ar galima pateikti paraiškas išankstinei peržiūrai?

Paraiškų išankstinei peržiūrai pateikti negalima, paraiškos bus pradėtos vertinti tik oficialiai jas pateikus kaip galutinį variantą. Paraiškų vertinimo metu dėl kilusių neaiškumų agentūra kreipsis į pareiškėjus atitinkamai prašydama patikslinti, pakoreguoti ar papildyti paraiškas. Dėl kylančių klausimų paraiškų pildymo metu galima visada kreiptis el. paštu info@cpva.lt ar kvietime nurodytais kontaktais.

Ar paraiškos 9-toje lentelėje reikia nurodyti visas veiklas kurios bus vykdomos, ar tik pagrindines?

Paraiškos 9-toje lentelėje reikia nurodyti tik pagrindines projekto veiklas, kaip kad pvz.: atitinkami mokymai, ar prekių įsigijimas, ar sistemos sukūrimas ir t.t. prie rodiklių nurodant konkretų veiklos rodiklį, smulkinti ir detalizuoti veiklų nereikia. Visos smulkesnės veiklos reikalingos pagrindinėms veikloms įgyvendinti turi būti pateiktos biudžeto lentelėje ir pirkimų plane, jei bus vykdomi pirkimai.

Ar galima remtis kainomis viešai skelbiamomis internetinėse svetainėse?

Taip, galima remtis oficialiai skelbiamomis tiek paslaugų, tiek prekių kainomis viešai prieinamose priemonėse, prie paraiškos kainų pagrindimui reiktų pridėti spausdintą informaciją su konkrečia preke/paslauga ir jos kaina.

Jeigu projekto vykdytojo projekto vykdymo metu sukurtais rezultatais naudosis kiti naudos gavėjai, ar būtina pasirašyti bendradarbiavimo sutartį?

Tokiu atveju, jeigu visas projekto veiklas vykdys projekto vykdytojas, o projekto metu sukurta nauda naudosis naudos gavėjas, tada bendradarbiavimo sutartis nėra būtina, tačiau projekto rezultatus perduodant naudos gavėjui su juo būtina pasirašyti panaudos sutartį, kurioje būtų numatyti nuostatai, kad naudos gavėjas projekto rezultatą naudotų tik su projekto tikslais susijusiai veiklai vykdyti ir užtikrintų projekto rezultatų tęstinumą ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui, taip pat kitos nuostatos, kurios būtinos panaudos sutarčiai.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Policijos departamento klausimas dėl partnerių – esama situacija parodė, kad tiek Valstybės sienos apsaugos tarnyba, tiek Policijos departamentas vykdydamas projektus neatlieka visų projekto veiklų ir atitinkamai paskirsto projekto naudą pagal konkrečiame projekte numatytus rodiklius. Ar užtenka, kad Policijos departamentas ar atitinkamai Valstybės sienos apsaugos tarnyba įsakymu deleguoja funkcijas ir projekto rezultato priežiūrą, naudojimą ir tęstinumą savo padaliniams?

Atitinkamai pagal esamą reglamentavimą įsakymo forma, kuria deleguojamos funkcijos, nėra tinkama. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos departamentas ar kitas pareiškėjas turėtų pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su struktūriniais padaliniais, kurie yra atskiri juridiniai vienetai, ir jei išlaidas patiria arba savo veikla ir/ar finansiniais ištekliais prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Bendradarbiavimo sutartyje, kaip tai numatyta gairėse pareiškėjams, turėtų būti nurodytos pareiškėjo ir partnerių teisės ir pareigos kartu įgyvendinant projektą bei kita informacija nurodyta gairių pareiškėjams 13 punkte.

Jei Projekto vykdytojas turi daug sau pavaldžių padalinių, tačiau veikiančių kaip atskiri juridiniai vienetai ir projekto vykdytojas neatlieka visų projekto veiklų, o atitinkamai paskirsto projekto veiklas ir naudą padaliniams, ar užtenka įsakymo forma deleguoti funkcijas konkrečiam padaliniui?

Atitinkamai pagal esamą reglamentavimą įsakymo forma, kuria deleguojamos funkcijos, nėra tinkama. Projekto vykdytojas turėtų pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su savo struktūriniais padaliniais, kurie yra atskiri juridiniai vienetai ir jei išlaidas patiria arba savo veikla ir/ar finansiniais ištekliais prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo. Bendradarbiavimo sutartyje, kaip tai numatyta gairėse pareiškėjams, turėtų būti nurodytos pareiškėjo ir partnerių teisės ir pareigos kartu įgyvendinant projektą bei kita informacija nurodyta gairių pareiškėjams 13 punkte.

Jeigu veiksmų įgyvendinimo plane Projekto vykdytojas nurodytas Užsienio reikalų ministerija, nors iš tiesų pagrindiniai naudos gavėjai bus ambasados ir konsulatai kurie tiesiogiai ir vykdys visas projekto veiklas. Ar ambasados ir konsulatai turi teikti paraiškas savarankiškai, ar tai turi teikti Užsienio reikalų ministerija?

Atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2015 m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-683 (toliau – Taisyklės), pareiškėju gali būti tik Vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymu „Dėl nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ Nr. 1V-753 nurodytas projekto vykdytojas. Jeigu dalis veiklų atliekama ar prie jų savo veikla ir (ar) finansiniais ištekliais prisideda ir jei išlaidas patiria kitas juridinis vienetas, tuomet jis privalo būti įtrauktas kaip partneris. Pagal Taisyklių 61 punktą. Išlaidos turi būti patirtos projekto vykdytojų ir (ar) partnerių (pvz.: ambasados, konsulatai), tokiu atveju, kaip nurodyta Taisyklių 3.9 punkte, juridinis vienetas įgauna partnerio statusą ir su juo turi būti pasirašoma bendradarbiavimo sutartis, kurioje turi būti nurodytos pareiškėjo (projekto vykdytojo) ir partnerio (-ių) teisės ir pareigos kartu įgyvendinant projektą bei kita informacija nurodyta gairių pareiškėjams, teikiantiems projektų paraiškas pagal nacionalinę Vidaus saugumo fondo 2015-2020 m. programą, patvirtintų 2015 m. rugsėjo 15 d. VšĮ CPVA direktoriaus pavaduotojos potvarkiu Nr.2015/20-2-17, (toliau – gairės pareiškėjams) 13 punkte. 

Kokias išlaidas būtų galima finansuoti kokių ne, pvz.: maitinimo paslaugos mokymų metu, gėrimai, užkandžiai ir pan.?

Vadovaujantis 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL 2014 L 150, p. 112)  17 straipsniu paraiškoje turi būti numatytos tik tos išlaidos, kurios būtinos projektui įgyvendinti, yra pagrįstos ir tiesiogiai susiję su atitinkamos Vidaus saugumo fondo programos veiklomis, veiksmo ir projekto tikslais bei atitinka patikimo finansų valdymo principus, visų pirma ekonominio naudingumo ir sąnaudų veiksmingumo principus. Kiti išlaidų tinkamumo reikalavimai nurodyti kvietime pareiškėjams.

Jeigu įstaigos vadovas atostogauja, o jį pavaduoja kitas asmuo, ar gali pavaduojantis asmuo pasirašyti paraiškas?

Taip gali, tik reikia pridėti pavadavimo įsakymą ar lygiavertį dokumentą.

Palikti atsiliepimą
En