Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškas

Planuojama finansavimo suma

745 000 Eur

Atrankos būdas

Projektų atrankos konkursas.

Vertinant projektų paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijai ir žmogaus teisėms stiprinti, lyčių lygybei skatinti, ypač įgyvendinant globalią darbotvarkę „Moterys, taika ir saugumas“, moterų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui didinti, aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose, prioritetą teikiant Rytų partnerystės valstybėms.

Remiamos veiklos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2019 metais.

Vadovaudamasi Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937, nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti projektų paraiškas šioms koncepcijoms įgyvendinti:

 • Armėnijos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Armėnijos ir Europos Sąjungos partnerystės susitarimo įgyvendinimas.
 • Azerbaidžano Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.
 • Baltarusijos Respublikoje  (projektus administruos CPVA):
 1. Parama demokratijai ir jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.
 2. Gebėjimų stiprinimas kultūros paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.
 3. Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas muitinės darbe Baltarusijoje.
 • Sakartvele (Gruzijoje) (projektus administruos CPVA):
 1. Parama tvariam ūkio augimui, pasinaudojant Sakartvelo (Gruzijos) ir Europos Sąjungos laisvos prekybos sutarties teikiamomis galimybėmis.
 2. Gerosios patirties perdavimas Sakartvelui (Gruzijai) prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos švelninimo srityse.
 3. Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Sakartvelo (Gruzijos) regionuose.
 • Moldovos Respublikoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama Moldovos ir Europos Sąjungos asociacijos susitarimo įgyvendinimui - saugaus transporto sistemos kūrimas.
 2. Moldovos regionų vystymas, skatinant moterų socialinį ir ekonominį aktyvumą.
 3. Nepakantumo korupcijos apraiškoms ugdymas Moldovoje.
 • Ukrainoje (projektus administruos CPVA):
 1. Parama ES ir Ukrainos asociacijos susitarime numatytų švietimo reformų įgyvendinimui.
 2. Parama nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems Ukrainos piliečiams.
 3. Gebėjimų stiprinimas Ukrainos istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimo srityje.
 • ES Rytų partnerystės regione:
 1. Parama teisės ir teisingumo srities reformų įgyvendinimui Moldovoje, Sakartvele (Gruzijoje) ir Ukrainoje (projektus administruos CPVA).
 2. Asociacijos susitarimuose tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo (Gruzijos), Ukrainos numatytų reformų įgyvendinimas (projektus administruos CPVA).
 3. Asociacijos susitarimų tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo (Gruzijos), Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas (projektus administruos CPVA).
 4. Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus (projektus administruos CPVA).
 5. Nepriklausomos informacijos sklaida ir strateginės komunikacijos gebėjimų ugdymas stiprinant demokratinius procesus ES kaimynystėje (projektus administruos URM).
 • Migracijos kilmės ir tranzito šalyse ir regionuose (projektus administruos CPVA):
 1. Parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje.
 • Visuomenės švietimas ir informavimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (projektus administruos CPVA):
 1. Dokumentinių filmų festivalis vystomojo bendradarbiavimo tema.
 2. Visuomenės švietimas apie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus ir savanorystės skatinimas.

Iš viso šiems projektams 2019 metais bus skiriama 745 000 eurų.

****

Teikiamos paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Galimi pareiškėjai

Projektų paraiškas gali teikti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys. Paraiškos gali būti skirtos vienus metus arba ilgiau negu vienus metus trunkantiems projektams įgyvendinti.

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškų teikimo, jų vertinimo, projektų vykdymo ir teikėjų informavimo tvarka ir kiti reikalavimai yra nustatyti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V–62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Su paraiškų neesminių trūkumų sąrašu ir tipine projekto įgyvendinimo sutartimi galima susipažinti VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros interneto svetainėje www.cpva.lt, Vystomojo bendradarbiavimo skiltyje „Dokumentai“. 

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Projektų, kurių vertė mažesnė nei 15 000 eurų, paraiškas rekomenduojame teikti Lietuvos diplomatinių atstovybių organizuojamose atrankose, kurios bus paskelbtos 2019 m. pradžioje diplomatinių atstovybių interneto svetainėse.

 

Paraiškos pildomos ir teikiamos elektronine forma internete lietuvių arba anglų kalba. Projektų paraiškos su priedais priimamos iki 2018 m. spalio 28 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.

 

Teikti paraišką čia - https://cpva.submittable.com/submit

 

Vystomojo bendradarbiavimo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Tel: 8 706 52985

El. paštas: projektai@urm.lt; http://www.orangeprojects.lt

Kontaktai

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra telefonu 8 5 219 1348 ir elektroniniu paštu vystomasis@cpva.lt.

 

Konsultacijas dėl paraiškų, teikiamų pagal 19 koncepciją, turinio teikia URM Vystomojo bendradarbiavimo departamentas telefonu 8 706 52985 ir elektroniniu paštu projektai@urm.lt.

Palikti atsiliepimą
En