Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

CPVA funkcijos programos administravime

far fa-briefcase

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistema

CPVA dalyvauja kuriant ir tobulinant valdymo ir kontrolės sistemą.

far fa-clipboard-list

Dotacijų paraiškų vertinimas

Paramos gavėjai rengia dotacijų paraiškas pagal Metinės darbo programos uždavinius, naudodamiesi Europos Komisijos patvirtintomis dotacijų paraiškų rengimo gairėmis.

  • Mes konsultuojame projektų aprašų rengimo klausimais, gavę parengtą projekto aprašą tikriname jį pagal galiojančias procedūras ir patikros lapus, jei turime pastabų - grąžiname paramos gavėjui pataisyti, jei neturime pastabų - siunčiame Europos Komisijai patvirtinti.
  • Projektų aprašai gali būti keičiami paramos gavėjų iniciatyva. Projekto aprašo pakeitimas teikiamas CPVA bei tikrinamas ir teikiamas tvirtinimui tokia pat tvarka, kaip ir pirminis projekto aprašas.
far fa-pen-alt

Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra

Gavę informaciją iš Europos Komisijos apie dotacijos paraiškos patvirtinimą, informuojame paramos gavėją, rengiame, deriname ir sudarome su paramos gavėju dotacijos sutartį.

far fa-search-plus

Pirkimų priežiūra

CPVA gali deleguoti pirkimų vykdymą paramos gavėjams. Delegavusi pirkimą, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrijos paramos panaudojimą, CPVA atlieka pirkimo priežiūrą ir kontrolę.

  • rengia tipinius Ignalinos programos pirkimo dokumentus bei jų pakeitimus ir informuoja apie juos paramos gavėjus;
  • tikrina ir suderina pirkimo dokumentus, parengtus paramos gavėjo pagal tipinius Ignalinos programos arba standartinius Viešųjų pirkimų tarnybos dokumentus. Esant poreikiui, konsultuoja paramos gavėją pirkimo dokumentų rengimo klausimais;
  • tikrina ir suderina paramos gavėjo parengtą pirkimo sutarties projektą, konsultuoja pirkimo sutarties rengimo klausimais;
  • atlieka sutarties, pirkimo procedūrų ataskaitos bei visų paramos gavėjo pateiktų su pirkimu susijusių dokumentų patikrą;
  • pirkimų, vykdomų pagal įprastą komercinę praktiką, dokumentai (jeigu jie rengiami) gali būti rengiami paramos gavėjo pasirinkta forma;
  • paramos gavėjas pirkimą gali vykdyti tik suderinęs pirkimo dokumentus su CPVA. Suderinti pirkimo dokumentai vėliau negali būti keičiami ar koreguojami, pakeitimų nesuderinus su CPVA.

far fa-map-marker-alt

Patikrų vietoje vykdymas

Patikrų vietoje tikslai – įsitikinti, ar prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartys įgyvendintos tinkamai, ar kokybė ir kiekiai atitinka sutartyse numatytas sąlygas, ar situacija vietoje sutampa su CPVA turima informacija, ar laikomasi dotacijos paraiškoje / sutartyje nustatytų viešinimo reikalavimų.

CPVA Ignalinos programos skyriaus darbuotojai atlieka projektų patikras vietoje pagal parengtą ir patvirtintą metinį planą, kuris sudaromas remiantis rizikos analize.

Kilus įtarimui dėl pažeidimo atliekamos neplaninės patikros projekto įgyvendinimo vietoje. Paramos gavėjas raštu informuojamas apie nustatytus trūkumus, priemones, kurių būtina imtis ir nustatomas terminas trūkumams ištaisyti.

far fa-tasks

Išlaidų tinkamumo vertinimas ir deklaravimas

Dotacijos lėšomis apmokamos Paramos gavėjo pateikiamuose mokėjimo prašymuose deklaruotos tinkamos išlaidos. Mokėjimo prašymai ir išlaidų deklaracijos agentūrai teikiamos finansavimo sutartyse ir dotacijų sutartyse nurodytais terminais.

Agentūra patikrina sąskaitas arba išlaidų deklaracijas ir lydinčius dokumentus atitinkamose sutartyse nurodytais terminais. Jei trūksta informacijos ar dokumentų pripažinti išlaidas tinkamomis finansuoti, prašome projekto vykdytoją juos pateikti.

Mokėjimai vykdomi finansavimo sutartyse ir specialiosiose finansavimo sutartyse nustatytais terminais ir sąlygomis.

far fa-money-bill-alt

Lėšų planavimas ir atsiskaitymas

Iki kiekvieno mėnesio 10 d. teikiame ataskaitas Europos Komisijai apie Ignalinos programos projektų pažangą. Du kartus per metus teikiame Priežiūros ataskaitą Ignalinos programos Priežiūros komiteto nariams: Europos Komisijai, Energetikos ministerijai ir Finansų ministerijai.

Ignalinos programos ataskaitas teikiame vadovaudamiesi 2004-2006 m. Ignalinos programos administravimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis 2009 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1-199/1K-389, 2007–2013 m. Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1-185/1K-360 ir 2014-2020 m. Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-205/1K-282.

far fa-cogs

Pažeidimų valdymas

Projekto įgyvendinimo metu ar 10 metų po jo tiriame ir nustatome Ignalinos programos projektų įgyvendinimo pažeidimus.

Projekto įgyvendinimo metu ar 10 metų po jo tiriame ir nustatome Ignalinos programos projektų įgyvendinimo pažeidimus.

Tyrimas, kurio metu nustatomas pažeidimas arba pripažįstama, kad jo nėra, atliekamas per 5 darbo dienas. Jei reikalinga kompetentingos institucijos išvada arba papildoma informacija, tyrimo trukmė gali būti ilgesnė nei 5 darbo dienos, tačiau pažeidimo tyrimas baigiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išaiškinimo gavimo dienos.

Tyrimo metu surinkus pakankamai duomenų pažeidimui pagrįsti nedelsiant stabdomas Ignalinos programos projekto mokėjimo prašymų nagrinėjimas ir/ar mokėjimų vykdymas. Nustačius, kad pažeidimą galima ištaisyti, paramos gavėjui nustatomas terminas ištaisyti pažeidimą.

Atlikus tyrimą ir įsitikinus, kad nustatyto pažeidimo ištaisyti neįmanoma, arba jei paramos gavėjas nepašalina pažeidimų per nustatytą terminą, priimamas sprendimas neišmokėti arba susigrąžinti Ignalinos programos lėšomis netinkamas finansuoti sumas. Paramos gavėjas informuojamas apie šį sprendimą per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo.

Įtarus nusikalstamą veiklą parengiama Pranešimo apie pažeidimą forma pagal Europos Komisijos 1994 m. liepos 11 d. reglamento Nr. 168/94 3 ir 5 straipsnius, ir nedelsiant išsiunčiama FNTT ir kitoms atsakingoms institucijoms.

far fa-comments

Informavimas ir viešinimas

Konsultuojame Ignalinos programos viešinimo priemonių bei būdų pasirinkimo klausimais. Viešinimo gairės - https://www.cpva.lt/ignalinos-programa/dokumentai/399?sqid=f522ce6e1bc804792b4ed5cb13e484df2704525b

Palikti atsiliepimą
En