Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje strateginės kryptys - spartus, pažangus šalies augimas, tuo pačiu metu siekiama, kad ūkio plėtra būtų tvari ir tausiai išteklius naudojanti bei teiktų apčiuopiamai geresnę gyvenimo kokybę visiems šalies gyventojams. 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuva įgyvendins veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo mūsų šaliai numatė skirti 6.709 milijardus eurų. 
 
 

far fa-map-signs

 

Finansavimo sritys, kurias administruoja CPVA

 

Švietimas ir mokslas

Mokslo ir studijų infrastruktūros tobulinimas ir koncentravimas, kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumo didinimas, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimas. Įgyvendinant projektus, bus tobulinama dėstytojų darbo, studijų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka, modernizuojama jų įranga ir infrastruktūra, taip pat bus vykdoma sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investuojama į profesinių įstaigų bendrabučius, į techninės kūrybos ir meno, gamtamokslinių, muzikos, dailės, teatro, meno, sporto mokyklų ir būrelių, kitą kūrybiškumą, sveiką gyvenseną ir vaikų socializaciją skatinančią neformaliojo švietimo teikėjų infrastruktūrą. Plačiau far fa-external-link-alt

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Investavimas į aktyvesnį turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimą, taip pat mokslo žinių perdavimas ir MTEP rezultatų komercinimo skatinimas. Įgyvendinant projektus bus siekiama viešojo ir privataus verslo bendradarbiavimo MTEPI srityje, atnaujinama ir plečiama būtina bei tobulinama pavyzdinė infrastruktūros, skatinama kompetencijos centrų bei inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikla. Taip pat bus investuojama į tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityje, į europinių MTEPI infrastruktūrų kūrimą ir Lietuvos infrastuktūrų integracijas bei Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras. Plačiau far fa-external-link-alt

Informacinė visuomenė

Elektroninių paslaugų, informacinių sistemų bei informacinių technologijų infrastruktūros sukūrimas. Dėmesys bus skiriamas intelektualių sistemų projektavimui ir diegimui, įvairaus turinio skaitmeninimui ir talpinimui internete, elektroninės demokratijos skatinimui, atvirų duomenų optimizavimui, elektroninės sveikatos, lietuvių kalbos informacinėse technologijose, plačiajuosčio ryšio tinklo plėtrai. Plačiau far fa-external-link-alt

Regioninė plėtra

Viešų erdvių, gyvenamosios aplinkos gerinimas, viešųjų traukos centrų infrastruktūros atnaujinimas, esamų pramoninių, pažeistų (apleistų), neišnaudotų teritorijų bei pastatų regeneracija ir (arba) konversija, pritaikant socialinei infrastruktūrai, bendruomonių veiklai ir smulkiam verslui, neformaciam ugdymui (vandens sporto srityje), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui.
Valstybinės priešgaisrinės gelbejimo tarnybos pajėgų stiprinimas, gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimas ir plėtra.

Įgyvendinant projektus bus vykdoma statyba, rekonstrukcija bei patalpų remontas ir įsigyjama reikiama veiklai įranga. Plačiau far fa-external-link-alt

Kultūra

Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms reikmėms bei kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių įstaigų, teatrų) atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės bei prieinamumo. Įgyvendinant projektus bus vykdoma kultūros paveldo objektų tvarkyba, pastatų rekonstrukcija, patalpų remontas, įsigyjama veiklai reikalinga įranga ir baldai. Plačiau far fa-external-link-alt

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Nestacionarių bei stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra, socialinių būstų fondo plėtra ir globos įstaigų pertvarka į bendruomeninę infrastruktūrą. Įgyvendinant projektus bus vykdoma pastatų statyba, rekonstrukcija, patalpų remontas, aprūpinama veiklai reikalinga įranga ir baldaisPlačiau far fa-external-link-alt

Sveikatos apsauga ir gerovė

Sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo gerinimas ir netolygumo mažinimas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros gerinimas, efektyvios sveikatos priežiūros bei savalaikės pagalbos organizavimo modelių bei sprendimų, padėsiančių didinti gyventojų sveikatos raštingumą, kūrimas ir diegimas. Įgyvendinant projektus bus vykdoma pastatų statyba, rekonstrukcija, patalpų remontas, įsigyjama reikiama įranga, lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai, baldai, vykdomi sveikatos priežiūros specialistų ir tikslinių grupių mokymai, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą tikslinėse teritorijose. Plačiau far fa-external-link-alt

Susisiekimo infrastruktūra (transportas)

Įgyvendinant uždavinius, didelis dėmesys bus skirtas darniam judumui miestuose plėtoti, eismo saugai gerinti, intelektinėms transporto sistemoms diegti, energijos vartojimo efektyvumui didinti, aplinkai nekenksmingo transporto plėtrai. Plačiau far fa-external-link-alt

 

Techninė parama

Investicijos į programos administravimą, informavimą apie veiksmų programą ir veiksmų programos vertinimą siekiant užtikrinti efektyvų veiksmų programos įgyvendinimą. Plačiau far fa-external-link-alt

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa galite rasti čia far fa-external-link-alt

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos fondų investicijas Lietuvoje ieškokite čia far fa-external-link-alt

Palikti atsiliepimą
En