Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje strateginės kryptys - spartus, pažangus šalies augimas, tuo pačiu metu siekiama, kad ūkio plėtra būtų tvari ir tausiai išteklius naudojanti bei teiktų apčiuopiamai geresnę gyvenimo kokybę visiems šalies gyventojams. 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuva įgyvendins veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo mūsų šaliai numatė skirti 6.709 milijardus eurų. 
 
 

far fa-map-signs

 

Finansavimo sritys, kurias administruoja CPVA

 

Švietimas ir mokslas

Investicijos į švietimo ir mokslo infrastruktūrą modernizuojant bei gerinant mokymo(si) aplinką, švietimo įstaigų tinklų veiklą, didinant kokybiško švietimo prieinamumą ir skatinant įtraukumą, mokymąsi visą gyvenimą. Plačiau far fa-external-link-alt

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Investicijos į MTEPI infrastruktūros plėtrą didinant Lietuvos tyrimų potencialą, skatinant glaudesnį įsitraukimą į Europos bei tarptautinius tyrimų institucijų tinklus, gerinant mokslo žinių perdavimo ir MTEP rezultatų komercinimo procesus. Plačiau far fa-external-link-alt

Informacinė visuomenė

Investicijos į elektroninių paslaugų, informacinių sistemų plėtrą teikiant technologiškai pažangias ir į vartotoją orientuotas elektronines paslaugas taip didinant viešųjų elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Plačiau far fa-external-link-alt

Regioninė plėtra

Investicijos į gyvenamosios aplinkos gerinimą, viešųjų erdvių ir traukos centrų atnaujinimą pritaikant juos socialinei infrastruktūrai (neformaliam ugdymui, sveikai gyvensenai) tokiu būdu didinant tikslinių teritorijų patrauklumą, skatinant regioninę ekonomiką ir užtikrinant tvarią plėtrą. Plačiau far fa-external-link-alt

Kultūra

Investicijos į kultūros infrastruktūros modernizavimą, kultūros paveldo atnaujinimą, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės bei didinant kultūros paslaugų įvairovę ir prieinamumą. Plačiau far fa-external-link-alt

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Investicijos į užimtumo skatinimą, darbo vietų kūrimą, socialinę pažangą ir įtrauktį, socialinę apsaugą ir sanglaudą. Plačiau far fa-external-link-alt

Sveikatos apsauga ir gerovė

Investicijos į infrastruktūrą gerinančią sveikatos priežiūros kokybę ir didinančią prieinamumą, mažinančią sveikatos netolygumus. Plačiau far fa-external-link-alt

Susisiekimo infrastruktūra (transportas)

Investicijos į darnaus judumo plėtrą didinant susiekimo patogumą ir prieinamumą, ypatingą dėmesį skiriant saugaus, aplinkai nekenksmingo, susietojo ir automatizuoto susiekimo sprendimams. Plačiau far fa-external-link-alt

Techninė parama

Lėšos skirtos veiksmų programos administravimui ir vertinimui siekiant užtikrinti efektyvų veiksmų programos įgyvendinimą. Plačiau far fa-external-link-alt

 

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 dienos.

 

far fa-tasks

CPVA funkcijos

2014-2020 m. laikotarpiu CPVA atlieka tarpinės institucijos funkcijas (ES fondų investicijų administravimo schema far fa-external-link-alt), taip pat Metodinio pagalbos centro funkcijas far fa-external-link-alt.

ES fondų investicijoms administruoti, informavimo veikloms vykdyti bei atlikti pagalbos centro funkcijas CPVA skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. CPVA įgyvendina tris techninės paramos projektus:

1. „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“. Šiuo projektu siekiame užtikrinti, kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimas būtų efektyvus. Juo finansuojamos CPVA pavestų administravimo funkcijų atlikimo išlaidos.

Projektu siekiama:

  • pasirengti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui;
  • užtikrinti kokybišką 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymą, stebėseną, kontrolę ir auditą;
  • ugdyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimui reikalingus administracinius gebėjimus;
  • mažinti administracinę naštą projektų vykdytojams;
  • užtikrinti tinkamą 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą ir užbaigimą, taip pat institucijos įgyvendinamų techninės paramos projektų administravimą bei pasirengimą įgyvendinti programą, kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
     

Projekto lėšomis numatoma finansuoti CPVA patiriamas su Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

2. „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – informavimas apie veiksmų programą“. Projekto dėka tikslinės grupės – pareiškėjai, projektų vykdytojai, žiniasklaida, visuomenė ir kitos – yra informuojami apie Europos Sąjungos investicijų teikiamas galimybes, reikalavimus finansavimui gauti ir projektams įgyvendinti, projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę Lietuvai.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama:

  • pasirengti 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui;
  • užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijas ir Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą;
  • užtikrinti tinkamą visuomenės informavimo projektų finansuotų iš 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, užbaigimą, bei pasirengimą įgyvendinti kitą finansavimo laikotarpį pakeisiančią 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Informavimo apie veiksmų programą projekto lėšomis numatoma finansuoti CPVA patiriamas su informavimu apie veiksmų programą susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“.  

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

3. „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“. Centrinės projektų valdymo agentūros Metodinės pagalbos centas rengia dokumentus, mokymus ir nuolat konsultuoja tiek investicijų projektų rengėjus, tiek vertintojus. Projektu siekiama, kad metodinė pagalba ir konsultacijos, skirtos efektyvesniam 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimui, būtų teikiamos kokybiškai.

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama įvykdyti Centrinei projektų valdymo agentūrai, kaip metodinės pagalbos centrui, suformuluotas tiesiogiai ir pagrįstai su 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimu (t. y. 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymu, stebėsena ir pan.) susijusias užduotis, taip pat užtikrinti tinkamą institucijos, kaip metodinės pagalbos centro, įgyvendinamo techninės paramos projekto administravimą.

Veiksmų programos administravimo projekto lėšomis numatoma finansuoti Centrinės projektų valdymo agentūros, kaip metodinės pagalbos centro, patiriamas su užduočių vykdymu susijusias išlaidas, numatytas Techninės paramos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-337 „Dėl Techninės paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“. 

Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis.

Projektai tęsis iki 2023 metų pabaigos. 

Daugiau informacijos apie CPVA funkcijas programos administravime ieškokite čia far fa-external-link-alt

 

far fa-info

Daugiau informacijos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa galite rasti čia far fa-external-link-alt

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos fondų investicijas Lietuvoje ieškokite čia far fa-external-link-alt

Palikti atsiliepimą
En