Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

ES fondų investicijos 2014-2020 m.

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje strateginės kryptys - spartus, pažangus šalies augimas, tuo pačiu metu siekiama, kad ūkio plėtra būtų tvari ir tausiai išteklius naudojanti bei teiktų apčiuopiamai geresnę gyvenimo kokybę visiems šalies gyventojams. 
 
Šiuo laikotarpiu Lietuva įgyvendins veiksmų programą, kuriai Europos Sąjunga iš Europos socialinio fondo, Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo mūsų šaliai numatė skirti 6.709 milijardus eurų. 
 
 

far fa-map-signs

 

Finansavimo sritys, kurias administruoja CPVA

 

Švietimas ir mokslas

Investicijos į švietimo ir mokslo infrastruktūrą modernizuojant bei gerinant mokymo(si) aplinką, švietimo įstaigų tinklų veiklą, didinant kokybiško švietimo prieinamumą ir skatinant įtraukumą, mokymąsi visą gyvenimą. Plačiau far fa-external-link-alt

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Investicijos į MTEPI infrastruktūros plėtrą didinant Lietuvos tyrimų potencialą, skatinant glaudesnį įsitraukimą į Europos bei tarptautinius tyrimų institucijų tinklus, gerinant mokslo žinių perdavimo ir MTEP rezultatų komercinimo procesus. Plačiau far fa-external-link-alt

Informacinė visuomenė

Investicijos į elektroninių paslaugų, informacinių sistemų plėtrą teikiant technologiškai pažangias ir į vartotoją orientuotas elektronines paslaugas taip didinant viešųjų elektroninių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Plačiau far fa-external-link-alt

Regioninė plėtra

Investicijos į gyvenamosios aplinkos gerinimą, viešųjų erdvių ir traukos centrų atnaujinimą pritaikant juos socialinei infrastruktūrai (neformaliam ugdymui, sveikai gyvensenai) tokiu būdu didinant tikslinių teritorijų patrauklumą, skatinant regioninę ekonomiką ir užtikrinant tvarią plėtrą. Plačiau far fa-external-link-alt

Kultūra

Investicijos į kultūros infrastruktūros modernizavimą, kultūros paveldo atnaujinimą, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės bei didinant kultūros paslaugų įvairovę ir prieinamumą. Plačiau far fa-external-link-alt

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Investicijos į užimtumo skatinimą, darbo vietų kūrimą, socialinę pažangą ir įtrauktį, socialinę apsaugą ir sanglaudą. Plačiau far fa-external-link-alt

Sveikatos apsauga ir gerovė

Investicijos į infrastruktūrą gerinančią sveikatos priežiūros kokybę ir didinančią prieinamumą, mažinančią sveikatos netolygumus. Plačiau far fa-external-link-alt

Susisiekimo infrastruktūra (transportas)

Investicijos į darnaus judumo plėtrą didinant susiekimo patogumą ir prieinamumą, ypatingą dėmesį skiriant saugaus, aplinkai nekenksmingo, susietojo ir automatizuoto susiekimo sprendimams. Plačiau far fa-external-link-alt

Techninė parama

Lėšos skirtos veiksmų programos administravimui ir vertinimui siekiant užtikrinti efektyvų veiksmų programos įgyvendinimą. Plačiau far fa-external-link-alt

 

Projektų finansavimo ir administravimo sutartys gali būti sudaromos iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Visų projektų išlaidos, nepriklausomai nuo sutarties pasirašymo datos, turi būti apmokėtos iki išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos – 2023 m. gruodžio 31 dienos.

 

far fa-tasks

CPVA funkcijos

2014-2020 m. laikotarpiu CPVA atlieka tarpinės institucijos funkcijas (ES fondų investicijų administravimo schema far fa-external-link-alt), taip pat Metodinio pagalbos centro funkcijas far fa-external-link-alt.

ES fondų investicijoms administruoti, informavimo veikloms vykdyti bei atlikti pagalbos centro funkcijas CPVA skirtas finansavimas iš Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo. CPVA įgyvendina tris techninės paramos projektus:

  1. „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – veiksmų programos administravimas“. Šis projektas skirtas užtikrinti, kad ES struktūrinių fondų lėšų administravimas būtų efektyvus. Juo finansuojamos su agentūrai pavestomis administravimo atsakomybėmis susijusios išlaidos. 
  2. „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – informavimas apie veiksmų programą“. Projekto dėka visos susijusios tikslinės grupės – pareiškėjai, projektų vykdytojai, žiniasklaida, visuomenė ir kt. – yra informuojami apie ES investicijų teikiamas galimybes, reikalavimus finansavimui gauti ir projektams įgyvendinti, projektų rezultatus, šių projektų teikiamą naudą ir kuriamą pridėtinę vertę Lietuvai.
  3. „Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra – metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas“. CPVA Metodinės pagalbos centas (MPC) rengia dokumentus, mokymus ir nuolat konsultuoja tiek investicijų projektų rengėjus, tiek vertintojus. Projektas skirtas užtikrinti, kad metodinė pagalba ir konsultacijos, skirtos efektyvesniam 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų administravimui, būtų teikiamos kokybiškai.

Projektai tęsis iki 2023 metų pabaigos. 

Daugiau informacijos apie CPVA funkcijas programos administravime ieškokite čia far fa-external-link-alt

 

far fa-info

Daugiau informacijos

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa galite rasti čia far fa-external-link-alt

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos fondų investicijas Lietuvoje ieškokite čia far fa-external-link-alt

Palikti atsiliepimą
En