Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Tarptautiniai vystomojo bendradarbiavimo konkursai

Konkursų nuorodos dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms. Konkursai atrenkami remiantis šiais kriterijais:

 • Tarptautinis vystomojo bendradarbiavimo projekto donoras- Europos Sąjunga;
 • Šalys gaunančios paramą - Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) šalys (Turkija, Albanija, Juodkalnija ir Serbija, ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas) ir Europos kaimynystės instrumento (ENI) Rytų šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina);
 • Sritys, kuriose Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties, pvz. per Dvynių programą (muitinės, policijos, veterinarijos, transporto, socialinių reikalų ir kt. sritys). Nurodytos sritys išskirtos remiantis Europos Komisijos vystomojo bendradarbiavimo sričių skaidymu.

Norėdamos pasitarti dėl galimybės dalyvauti šiuose konkursuose, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos gali kreiptis į CPVA Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių el. paštu cooperation@cpva.lt arba tel. 8 5 249 9230. 

Informacija apie skelbiamus tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo konkursus (skelbimus) CPVA puslapyje yra sugrupuota pagal EK Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinio direktorato puslapyje pateiktą klasifikavimą


Visus Europos Komisijos (EK) skelbiamus vystomojo bendradarbiavimo konkursus galima rasti čia. 

ES finansavimą vystomajam bendradarbiavimui skiria įvairiais būdais. Dalijamės informacija apie dviejų rūšių EK finansavimą vystomajam bendradarbiavimui: dotacijas (angl. grants) ir sutartis (angl. contracts).

 • Dotacijos skiriamos konkretiems projektams, susijusiems su ES vystomojo bendradarbiavimo politika, t.y. projektams, kuriais padedama siekti ES tikslų, arba prisidedama prie ES vystomojo bendradarbiavimo (VB) programos arba VB politikos įgyvendinimo. Dotacijoms skelbiami kvietimai teikti paraiškas. Dotacijos pagrįstos tinkamų patirtų išlaidų kompensavimu. Daugiau informacijos galima rasti čia>>
 • Sutartys sudaromos tuomet, kai Sutartį sudarančiai institucijai (angl. Contracting Authority) reikia įsigyti specifinių paslaugų, darbų ar prekių. Sutartys sudaromos įvykus viešiesiems pirkimams. ES VB viešieji pirkimai skelbiami vienoje vietoje EUROPEAID generalinio direktorato svetainėje. Gali būti skelbiamas atviras (angl. open) arba ribotas (angl. restricted) konkursas. Pastarieji konkursai turi du atrankos etapus: per pirmąjį etapą remiantis gautomis paraiškomis ir vadovaujantis atrankos kriterijais sudaromas tinkamų kandidatų trumpasis sąrašas (angl. short list). Antrajame etape kandidatai, atrinkti į trumpąjį sąrašą, kviečiami pateikti išsamius paslaugų pasiūlymus ir atrenkamas vienas tiekėjas. Daugiau informacijos galima rasti čia >>

CPVA informaciją apie tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo konkursus (skelbimus) renka ir viešina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro  2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-62 patvirtinto  Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo 40 punktu.  Užsienio reikalų ministerija kartu su CPVA sudaro Lietuvai aktualių tarptautinių donorų, valstybių partnerių ir paramos sričių konkursų sąrašą. Paramos sričių aktualumas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. CPVA renka ir savo tinklalapyje skelbia informaciją apie numatomus iš šio sąrašo skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus. Prireikus informacija apie konkursus institucijoms gali būti platinama ir kitais būdais (elektroniniu paštu, telefonu). Informacijos apie tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo konkursus (skelbimus) viešinimo ir sklaidos Lietuvos viešojo valdymo institucijoms veikla taip pat yra numatyta Užsienio reikalų ministerijos ir CPVA kartu įgyvendinamame projekte „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, kuris yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas". Projektas prasidėjo 2017 m. kovo 28 d. ir truks trejus metus.

Atkreipiame dėmesį, kad šioje skiltyje dedamos nuorodos į konkursus ir pilnos informacijos reikėtų ieškoti pačiame konkurso puslapyje, kuriame atnaujinama informacija ir sudėti konkurso dokumentai. Taip pat šiame puslapyje nėra sudėti visi konkursai, kurie atitinka aukščiau nurodytus kriterijus, todėl tai nėra galutinis numatomų skelbti ir (arba) paskelbtų vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis, konkursų sąrašas. Daugiau konkursų galima rasti tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo donorų oficialiuose puslapiuose.

Suskleisti sritisPeržiūrėti sritis

ES Dvynių projektai

Kas yra ES Dvynių programa?

 • Analogiškų valstybinių institucijų bendradarbiavimas
 • ES valstybių narių reformų patirties perdavimas šalims-naudos gavėjoms
 • Parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui
 • Rezultatai siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

Šalys-naudos gavėjos:

 • Narystės ES siekiančios šalys (Kroatija*, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija)
 • ES Rytų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina)
 • Pietų kaimynystės šalys (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Libanas, Marokas,  Tunisas)

* - Kroatija vis dar yra šalis-naudos gavėja pagal Dvynių programą (įgyvendinanti paskutinius Dvynių projektus, nauji konkursai nėra skelbiami) ir tuo pat metu dalyvaujanti kaip ES valstybė narė

Veikimo principai:

 • Paramos poreikį nurodo ir projekto koncepciją (angl. fiche) rengia atitinkamos šalies-naudos gavėjos institucijos;
 • Projekto poreikį svarsto, projekto koncepciją tvirtina ir finansavimą teikia Europos Komisija;
 • Projektų pasiūlymų atrankas vykdo bendras šalies-naudos gavėjos, ES delegacijos šalyje ir Dvynių sutartį sudarančios institucijos, jei tai ne ES delegacija šalyje, atstovų atrankos komitetas;
 • Projektą  įgyvendina vienos ar kelių ES valstybių narių institucijos ir/ar jų ekspertai. Kelių ES valstybių narių bendradarbiavimas viename projekte vadinamas šalių konsorciumu, kuris sudaromas pasirašant jungtinės veiklos sutartį.
Suskleisti Plačiau
Palikti atsiliepimą
En