Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Veiklos sritys

ES Dvynių projektai

Kas yra ES Dvynių programa?

 • Analogiškų valstybinių institucijų bendradarbiavimas
 • ES valstybių narių reformų patirties perdavimas šalims-naudos gavėjoms
 • Parama valstybinių institucijų infrastruktūros reformoms, teisinės bazės pokyčiams, valstybės tarnautojų administracinių ir institucinių gebėjimų ugdymui
 • Rezultatai siekiant priartinti šalies-naudos gavėjos valstybės valdymo sistemą prie ES standartų.

Šalys-naudos gavėjos:

 • Narystės ES siekiančios šalys (Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Šiaurės Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija)
 • ES Rytų kaimynystės šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova, Ukraina)
 • Pietų kaimynystės šalys (Alžyras, Egiptas, Izraelis, Jordanija, Palestina, Libanas, Marokas,  Tunisas)

 

Veikimo principai:

 • Paramos poreikį nurodo ir projekto koncepciją (angl. fiche) rengia atitinkamos šalies-naudos gavėjos institucijos;
 • Projekto poreikį svarsto, projekto koncepciją tvirtina ir finansavimą teikia Europos Komisija;
 • Projektų pasiūlymų atrankas vykdo bendras šalies-naudos gavėjos, ES delegacijos šalyje ir Dvynių sutartį sudarančios institucijos, jei tai ne ES delegacija šalyje, atstovų atrankos komitetas;
 • Projektą  įgyvendina vienos ar kelių ES valstybių narių institucijos ir/ar jų ekspertai. Kelių ES valstybių narių bendradarbiavimas viename projekte vadinamas šalių konsorciumu, kuris sudaromas pasirašant jungtinės veiklos sutartį.
Suskleisti Plačiau

Netiesioginio valdymo ir kiti tarptautiniai projektai finansuojami tarptautinių donorų lėšomis

Europos Sąjungos finansuojama programa „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ („EU4PFM”)

2018 m. gruodžio 20 d. Centrinės projekto valdymo agentūra (toliau – CPVA) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Europos Komisija dėl Europos Sąjungos (toliau – ES) finansuojamos programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ (toliau – “EU4PFM”) 3 – ojo „Mokesčių surinkimas“ ir 4 – ojo “Horizontalios funkcijos ir valdymas” komponentų (toliau – Projektas) įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimo trukmė – 4 metai. Pabaiga numatoma 2022 m. gruodžio 19 d.

Europos Sąjungos finansuojama programa „Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje“ (toliau – „PRAVO-Justice“)

2017 m. gruodžio mėnesį Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) kartu su Prancūzijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra „Expertise France“ pasirašė susitarimą dėl Europos Sąjungos finansuojamos specialios priemonės „Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje“ (toliau – „PRAVO-Justice“) 4-o komponento „E-teisingumas“ įgyvendinimo. Programos įgyvendinimo trukmė iki 2020 m. pabaigos.

ES - už energetikos kaitą: Merų paktas Vakarų Balkanuose ir Turkijoje

Nuo 2021 m. vasario, CPVA kartu su GIZ įgyvendina 9 335 000 EUR vertės projektą. CPVA atsakinga už Turkijos dalį šiame projekte. Pagrindinis projekto tikslas: padėti šalims sėkmingai įgyvendinti energetikos kaitą bei padėti spręsti klausimus susijusius su klimato pokyčiais Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje. Pabaiga numatoma 2025 m. vasario 28 d. 

SuskleistiPlačiau

Kita tarptautinio bendradarbiavimo veikla

Praktikų tinkas Europos vystomajam bendradarbiavimui (angl. Practitioners‘ Network for European Development Cooperation)

Europos vystomajam bendradarbiavimui (angl. Practitioners‘ Network for European Development Cooperation) (toliau – PT) nare. Šio tinklo nariai kurių šiuo metu  16, yra Europos Sąjungos (toliau – ES) agentūros, kurios įgyvendina ES finansuojamas vystomojo bendradarbiavimo ir kitas ES išorės veiksmų programas pasaulyje. Agentūros šio tinklo rėmuose glaudžiai dirba su Europos Komisijos Vystomojo bendradarbiavimo direktoratu (angl. DG DEVCO), kuris tinkle dalyvauja stebėtojo teisėmis.  Ši neformali platforma suburia agentūrų atstovus  suteikdama galimybę stiprinti bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politiką, dalinantis informacija bei sukaupta patirtimi.  

SuskleistiPlačiau

Tarptautiniai vystomojo bendradarbiavimo konkursai

CPVA informaciją apie tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo konkursus (skelbimus) renka ir viešina vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymu bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro  2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-62 patvirtinto  Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo 40 punktu.  Užsienio reikalų ministerija kartu su CPVA sudaro Lietuvai aktualių tarptautinių donorų, valstybių partnerių ir paramos sričių konkursų sąrašą. Paramos sričių aktualumas nustatomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis. CPVA renka ir savo tinklalapyje skelbia informaciją apie numatomus iš šio sąrašo skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus. Prireikus informacija apie konkursus institucijoms gali būti platinama ir kitais būdais (elektroniniu paštu, telefonu). Informacijos apie tarptautinius vystomojo bendradarbiavimo konkursus (skelbimus) viešinimo ir sklaidos Lietuvos viešojo valdymo institucijoms veikla taip pat yra numatyta Užsienio reikalų ministerijos ir CPVA kartu įgyvendinamame projekte „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“, kuris yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas". Projektas prasidėjo 2017 m. kovo 28 d. ir truks trejus metus.

Konkursų nuorodos dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms. Konkursai atrenkami remiantis šiais kriterijais:

 • Tarptautinis vystomojo bendradarbiavimo projekto donoras- Europos Sąjunga;
 • Šalys gaunančios paramą - Pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) šalys (Turkija, Albanija, Juodkalnija ir Serbija, ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas) ir Europos kaimynystės instrumento (ENI) Rytų šalys (Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina);
 • Sritys, kuriose Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo projektų įgyvendinimo patirties, pvz. per Dvynių programą (muitinės, policijos, veterinarijos, transporto, socialinių reikalų ir kt. sritys). Nurodytos sritys išskirtos remiantis Europos Komisijos vystomojo bendradarbiavimo sričių skaidymu.

Norėdamos pasitarti dėl galimybės dalyvauti šiuose konkursuose, Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos gali kreiptis į CPVA Tarptautinio bendradarbiavimo skyrių el. paštu cooperation@cpva.lt arba tel. 8 5 249 9230. 

Atkreipiame dėmesį, kad šioje skiltyje dedamos nuorodos į konkursus ir pilnos informacijos reikėtų ieškoti pačiame konkurso puslapyje, kuriame atnaujinama informacija ir sudėti konkurso dokumentai. Taip pat šiame puslapyje nėra sudėti visi konkursai, kurie atitinka aukščiau nurodytus kriterijus, todėl tai nėra galutinis numatomų skelbti ir (arba) paskelbtų vystomojo bendradarbiavimo projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų lėšomis, konkursų sąrašas. Daugiau konkursų galima rasti tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo donorų oficialiuose puslapiuose.

Visus Europos Komisijos (EK) skelbiamus vystomojo bendradarbiavimo konkursus galima rasti čia

Suskleisti Peržiūrėti

 

Konkursų nuorodas dėl vystomojo bendradarbiavimo projektų Lietuvos valstybės ir savivaldybių įstaigoms rasite čia

Palikti atsiliepimą
En