Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

CPVA patarimai projektų vykdytojams dėl viešųjų pirkimų

Aktualu! CPVA teisininkai ir viešųjų pirkimų ekspertai paskutiniu metu pastebi didėjantį skaičių pažeidimų dėl kvalifikacijos reikalavimų neteisingo nustatymo ir teikia rekomendacijas tokių pažeidimų prevencijai.

Svarbu atkreipti dėmesį:

VPĮ 47 str. 7 d. apibrėžia, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtiną tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodiką, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio mėn. 29 d. įsakymu Nr. 1S-105 „Dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Šios metodikos 8.4 p. numatyta, kad:

  • keliami kvalifikacijos reikalavimai turi būti susiję su pirkimo objektu, proporcingi pirkimo objektui, tikslūs, aiškūs ir objektyviai patikrinami.

8.5 p. apibrėžia, kad:

  • pirkimo vykdytojas nustato tik tą (tuos) kvalifikacijos reikalavimą (-us), kuris (-ie) geriausiai įrodys tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį. Apibendrintai galima teigti, jog VPĮ ir Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika nurodo, kokius reikalavimus perkančioji organizacija gali nustatyti, o šių teisės aktų pritaikymas konkrečiai situacijai yra perkančiosios organizacijos pareiga ir atsakomybė. Tai reiškia, kad pati perkančioji organizacija turi nuspręsti, o savo sprendimą - galėti pagrįsti, kokie reikalavimai konkrečiame pirkime yra būtini ir juos nurodyti pirkimo dokumentuose.

Pirkimo vykdytojai negali nustatyti perteklinių kvalifikacijos reikalavimų siekiamo tikslo atžvilgiu. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkime dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Teismų praktikoje pažymima, jog perkančioji organizacija gali nustatyti aukštus bei specifinius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, jei pateikiamas įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (LAT 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje  Nr. 3K-3-222/2008).

Rekomenduojama prevencijos priemonė – rinkos konsultacija.

Tai priemonė, galinti padėti išvengti pažeidimų, užtikrinti veiksmingą konkurenciją ir racionalų lėšų naudojimą.

CPVA teisininkai ir viešųjų pirkimų ekspertai skatina projektų vykdytojus dažniau naudotis šia priemone siekiant efektyviam lėšų naudojimui būtino konstruktyvaus bendradarbiavimo su rinka. Svarbu, kad rinkos konsultacijos naudą matytų ir patys projektų vykdytojai ir šią priemonę išnaudotų maksimaliai efektyviai: pasitartų su rinkos dalyviais ne tik dėl pirkimo objekto, jo (ne)skaidymo į dalis, bet ir dėl adekvačių, pirkimo apimčiai būtinų, kvalifikacijos reikalavimų. Kvalifikacijos reikalavimai turi užtikrinti perkančiosioms organizacijoms sąlygas įsigyti reikiamos kokybės prekes bei paslaugas ir tuo pačiu metu neriboti konkurencijos.

Atliekant rinkos konsultaciją galima išvengti dažno pažeidimo dėl konkurenciją ribojančių kvalifikacijos reikalavimų.

CPVA, atlikdama pirkimų priežiūrą, dažnai pastebi pirkimo dokumentuose konkurenciją ribojančius reikalavimus, kurių taikymas galimas tik esant pagrįstam pirkimo vykdytojo paaiškinimui (pvz. projektų vykdytojas pirkimo dokumentuose numato kvalifikacijos reikalavimą tiekėjui, atitikimą kuriam tiekėjas gali pagrįsti konkrečiu pirkimo dokumentuose numatytu sutarčių skaičiumi).  CPVA paprašius projektų vykdytojų pateikti pagrindimą (pvz., kodėl reikalaujama, kad konkreti patirtis būtų pasiekta būtent ne daugiau kaip 3 ar 5 sutartimis), neretai pateikiami paaiškinimai, kuriuose tiesiog perrašomos teisės aktų formuluotės, pateikiami abstraktūs, deklaratyvūs teiginiai  ar argumentuojama vien perkančiosios organizacijos teise nustatyti kvalifikacijos reikalavimus.

Kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti faktinėmis poreikio ir rinkos aplinkybėmis, t. y. perkančioji organizacija turi turėti pagrindimą, kodėl konkrečiame pirkime buvo būtina kelti tam tikrus reikalavimus. Nesant pagrįstų paaiškinimų, CPVA turi fiksuoti pažeidimus ir taikyti finansines korekcijas.

Rinkos situacija pagrįstus argumentus galima surinkti rinkos tyrimo, įskaitant rinkos konsultaciją, metu.

Pirkimo metu keliami tiekėjo bei specialistų kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti ir atliepti rinkos situaciją. Tas pats pasakytina ir apie techninius reikalavimus, objekto ne(skaidymo) argumentus, sutarties vykdymo sąlygas.

Rinkos konsultacija – priemonė išsiaiškinti šią rinkos situaciją, o jos metu surinkta informacija gali padėti projektų vykdytojams pagrįsti reikalavimų būtinumą pirkimo tikslui pasiekti ir įgyvendinti projektus be pažeidimų. 

CPVA siekia, kad nesikartotų atvejai, kai pirkimo vykdytojai savo iškeltų reikalavimų pagrįstumą įrodinėja jau po atlikto pirkimo priežiūros institucijoms teiraujantis dėl iškeltų reikalavimų pagrįstumo. Tokiais atvejais pirkimo metu egzistavusios rinkos tyrimas būna apsunkintas, o tam tikrais atvejais objektyviai nustatyti buvusią rinką nėra įmanoma. Tokių situacijų  nebūtų, jei prieš pradėdami pirkimus pirkimo vykdytojai aktyviai pasidomėtų rinkos situacija, pasikonsultuotų su rinka ir taip patikrintų nustatytų reikalavimų įtaką konkurencijai.

CPVA, vertindama pirkimus ir darydama išvadas dėl konkurencijos ribojimo pagrįstumo (dėl nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, neskaidymo į dalis), atsižvelgs į tai, ar perkančioji organizacija rinkos konsultacijos metu tarėsi su rinka, išnagrinėjo ir atsižvelgė į rinkos dalyvių konsultacijas.

GrįžtiPraktiniai patarimai
  • Rinkos konsultacijos viešinimas – neapsiribokite tik paskelbimu CVP IS

Nors rinkos konsultacijos yra viešinamos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, CPVA ragina imtis proaktyvių priemonių ir perkančiajai organizacijai žinomus tiekėjus pakviesti dalyvauti rinkos konsultacijoje elektroniniu paštu ar kitomis tiekėjų naudojamomis komunikacijos priemonėmis. Taip pat pasidalinti kvietimu specializuotose svetainėse, tam skirtuose forumuose ir pan.

  • Rinkos konsultacijos klausimynų forma: įtraukite kvalifikacijos reikalavimus, klausimus dėl pirkimo objekto skaidymo ir kt.

Rinkos konsultacijos metu pirkime konkuruosiantys tiekėjai tampa pirkimų vykdytojų konsultantais. Ir nors ne visuomet rinka linkusi padėti pirkėjui, tačiau pastebima tendencija, kad dažniau vykdant rinkos konsultacijas tiekėjų pasitikėjimas auga ir suteikiamos dažnesnės konsultacijos.

Atliekant rinkos konsultaciją labai svarbu tiekėjus pilnai informuoti apie būsimą pirkimą ir paviešinti bei konsultuotis ne tik dėl kainos ar techninės specifikacijos, tačiau ir tiekėjų kvalifikacijos, vertinimo kriterijų, objekto (ne)skaidymo argumentų, preliminarių sutarties vykdymo sąlygų. CPVA yra parengusi rekomenduojamą klausimyną tiekėjui ir kviečia aktyviai juo naudotis –  https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2020/11/d1_rinkos-tyrimo-lentele.docx

  • Rinkos konsultacijos – susitikimai su tiekėjais

Pirkimo vykdytojas gali nuspręsti organizuoti bendrus ar individualius (virtualius ar tiesioginius) susitikimus su tiekėjais.

  • Tiekėjų konsultacijų analizė ir reikalavimų koregavimas atliepiant rinkos situaciją

Pirkimo vykdytojas turėtų deramai išanalizuoti atliktos rinkos konsultacijos rezultatus. Svarbu įvertinti, kokia rinkos dalyvių dalis atitinka keliamus reikalavimus. Taip pirkimo vykdytojas galės pasitikrinti ir suprasti konkurencijos mastą, ar keliami reikalavimai jos pernelyg nesusiaurina.

  • Rinkos konsultacijos rezultatų viešinimas: tiekėjai laukia pirkėjo grįžtamojo ryšio į duotus patarimus

Tiekėjai, geranoriškai konsultavę pirkimo vykdytoją, turėtų sulaukti grįžtamojo ryšio, taip būtų stiprinamas pasitikėjimu grįstas ryšys su rinkos dalyviais. Rekomenduojama išnagrinėtas tiekėjų konsultacijas apibendrinti ir pateikti perkančiosios organizacijos ketinimus paskelbiant viešai CVP IS tiekėjų konsultacijų analizę-suvestinę.

CPVA yra parengusi rinkos konsultacijų suvestinę, kuri gali palengvinti projektų vykdytojams apibendrinti rinkos konsultacijos metu gautus tiekėjų atsakymus bei patarimus.

  • Pokyčių rinkoje išmanymas: svarbu periodiškai atnaujinti žinias apie rinką

Rinkos žinios turėtų būti aktualizuotos – prieš metus ar daugiau turėtos žinios apie tiekėjus, kainas, produktus turėtų būti peržiūrimos prieš pirkimą.

  • Atkreipkite dėmesį į VPĮ atnaujinimą: rinkos konsultacijos tam tikrais atvejais privalomos

Nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigaliojo VPĮ naujovė, pagal kurią rinkos konsultaciją privaloma atlikti kiekvieno skelbiamo supaprastinto bei tarptautinio pirkimo atveju, jei per paskutinius 12 mėnesių, atliekant paskutinį tokį patį ar panašų pirkimą, nebuvo gauta nė viena arba gauta tik viena tinkama paraiška ar pasiūlymas.

Palikti atsiliepimą
En