Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Finansuojamos sritys

Švietimas ir mokslas

Mokslo ir studijų infrastruktūros tobulinimas ir koncentravimas, kokybiško profesinio ir suaugusiųjų mokymo prieinamumo didinimas, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumo didinimas. Įgyvendinant projektus, bus tobulinama dėstytojų darbo, studijų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinka, modernizuojama jų įranga ir infrastruktūra, taip pat bus vykdoma sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investuojama į profesinių įstaigų bendrabučius, į techninės kūrybos ir meno, gamtamokslinių, muzikos, dailės, teatro, meno, sporto mokyklų ir būrelių, kitą kūrybiškumą, sveiką gyvenseną ir vaikų socializaciją skatinančią neformaliojo švietimo teikėjų infrastruktūrą.

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemonės

Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Investavimas į aktyvesnį turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimą, taip pat mokslo žinių perdavimas ir MTEP rezultatų komercinimo skatinimas. Įgyvendinant projektus bus siekiama viešojo ir privataus verslo bendradarbiavimo MTEPI srityje, atnaujinama ir plečiama būtina bei tobulinama pavyzdinė infrastruktūros, skatinama kompetencijos centrų bei inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veikla. Taip pat bus investuojama į tikslinius mokslinius tyrimus sumanios specializacijos srityje, į europinių MTEPI infrastruktūrų kūrimą ir Lietuvos infrastuktūrų integracijas bei Europos mokslinių tyrimų infrastruktūras.

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemones

Regioninė plėtra

Viešų erdvių, gyvenamosios aplinkos gerinimas, viešųjų traukos centrų infrastruktūros atnaujinimas, esamų pramoninių, pažeistų (apleistų), neišnaudotų teritorijų bei pastatų regeneracija ir (arba) konversija, pritaikant socialinei infrastruktūrai, bendruomenių veiklai ir smulkiam verslui, neformaliam ugdymui (vandens sporto srityje), sveikai gyvensenai ir laisvalaikiui.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų stiprinimas, gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimas ir plėtra.

Įgyvendinant projektus bus vykdoma statyba, rekonstrukcija bei patalpų remontas ir įsigyjama reikiama veiklai įranga.

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemonės

Kultūra

Kultūros paveldo objektų sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms reikmėms bei kultūros infrastruktūros (muziejų, bibliotekų, kultūros centrų, koncertinių įstaigų, teatrų) atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės bei prieinamumo. Įgyvendinant projektus bus vykdoma kultūros paveldo objektų tvarkyba, pastatų rekonstrukcija, patalpų remontas, įsigyjama veiklai reikalinga įranga ir baldai.

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemones

Užimtumas ir socialinė sanglauda

Nestacionarių bei stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra, Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų infrastruktūros plėtra, socialinių būstų fondo plėtra ir globos įstaigų pertvarka į bendruomeninę infrastruktūrą. Įgyvendinant projektus bus vykdoma pastatų statyba, rekonstrukcija, patalpų remontas, aprūpinama veiklai reikalinga įranga ir baldais.

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemones

Sveikatos apsauga ir gerovė

Sveikatos priežiūros kokybės, prieinamumo gerinimas ir netolygumo mažinimas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros gerinimas, efektyvios sveikatos priežiūros bei savalaikės pagalbos organizavimo modelių bei sprendimų, padėsiančių didinti gyventojų sveikatos raštingumą, kūrimas ir diegimas. Įgyvendinant projektus bus vykdoma pastatų statyba, rekonstrukcija, patalpų remontas, įsigyjama reikiama įranga, lengvieji ir greitosios medicinos pagalbos automobiliai, baldai, vykdomi sveikatos priežiūros specialistų ir tikslinių grupių mokymai, siekiant mažinti sergamumą ir mirtingumą tikslinėse teritorijose.

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemones

J02-CPVA-V Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-601 Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-603 Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-604 Greitosios medicinos pagalbos ir pacientų transportavimo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-606 Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-607 Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-608 Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-R-609 Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-610 Kraujotakos sistemos ligų gydymo ir diagnostikos paslaugų infrastruktūros gerinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-611 Skubios pagalbos traumų ir nelaimingų atsitikimų bei išorinių priežasčių atvejais infrastruktūros tobulinimas far fa-external-link-alt

08.1.3-CPVA-V-612 Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas far fa-external-link-alt

13.1.1-CPVA-V-605 Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas ūmių infekcinių ir lėtinių ligų srityse far fa-external-link-alt

Susisiekimo infrastruktūra (transportas)

Įgyvendinant uždavinius, didelis dėmesys bus skirtas darniam judumui miestuose plėtoti, eismo saugai gerinti, intelektinėms transporto sistemoms diegti, energijos vartojimo efektyvumui didinti, aplinkai nekenksmingo transporto plėtrai. 

Suskleisti priemonesPeržiūrėti priemones

06.1.1-TID-V-501 TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas far fa-external-link-alt

06.1.1-TID-V-502 Miestų aplinkkelių tiesimas far fa-external-link-alt

06.1.1-TID-V-503 TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas far fa-external-link-alt

 06.1.1-TID-V-504 Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle far fa-external-link-alt

06.1.1-TID-V-505 Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste far fa-external-link-alt

06.1.1-TID-V-506 Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose far fa-external-link-alt

06.2.1-TID-V-507 Regionų pasiekiamumo gerinimas far fa-external-link-alt

06.2.1-TID-V-508 Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas far fa-external-link-alt

06.2.1-TID-V-509 Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose far fa-external-link-alt

06.2.1-TID-V-510 Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas far fa-external-link-alt

06.2.1-TID-R-511 Vietinių kelių vystymas far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-V-513 Darnaus judumo sistemų kūrimas far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-R-514 Darnaus judumo priemonių diegimas far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-V-515 Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-R-516 Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-V-517 Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-R-518 Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas far fa-external-link-alt

04.5.1-TID-K-519 Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas far fa-external-link-alt

Palikti atsiliepimą
En