Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

CPVA funkcijos programos administravime

far fa-briefcase

Dalyvavimas kuriant ir tobulinant ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemą

Viso Vidaus saugumo fondo mastu:

 • teikiame pastabas bei pasiūlymus dėl Vidaus saugumo fondo valdymo ir kontrolės sistemos tobulinimo;
 • dalyvaujame Stebėsenos komiteto veikloje bei susitikimuose su Europos Komisijos atstovais;
 • dalyvaujame rengiant teisės aktus dėl Vidaus saugumo fondo įgyvendinimo ir stebėsenos;
 • rengiame, deriname ir tvirtiname Vidaus saugumo fondui įgyvendinti reikalingų dokumentų formas bei supaprastintų išlaidų metodikas.
far fa-clipboard-list

Projektų vertinimas

Atliekame Vidaus saugumo fondo įgyvendinančios institucijos funkcijas.

 • Rengiame ir tvirtiname gaires pareiškėjams, kuriose nustatyta projektų paraiškų pateikimo CPVA tvarka ir terminai;
 • ne vėliau kaip iki Programos veiksmų įgyvendinimo plane nustatytos datos raštu išsiunčiame kvietimus teikti projektų paraiškas;
 • ne vėliau kaip per 35 darbo dienas nuo paraiškų pateikimo galutinės dienos atliekame paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimą;
 • ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti įvertinimo parengiame paraiškų vertinimo ataskaitą;
 • ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo vertinimo ataskaitos parengimo dienos paraiškų vertinimo ataskaitą teikiame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, kaip Vidaus saugumo fondo Atsakingai institucijai;
 • ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Atsakingos institucijos rašto, informuojančio apie pritarimą paraiškų vertinimo ataskaitai, dienos raštu informuojame pareiškėjus apie priimtą sprendimą atmesti paraišką nurodydami pagrįstas paraiškos atmetimo priežastis;
 • ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo paskelbimą Atsakingos institucijos interneto svetainėje www.vrm.lt gavimo dienos raštu informuojame pareiškėjus, kurių projektams skirtos finansinės paramos lėšos , kad jie yra kviečiami pasirašyti projekto sutartį.
far fa-pen-alt

Sutarčių sudarymas ir jų įgyvendinimo priežiūra

Vykdydami pasirašytų Projekto sutarčių įgyvendinimo priežiūrą vertiname projekto veiklų pažangą, rizikas, rodiklių pasiekimą bei nagrinėjame Projekto sutarčių keitimo pagrįstumą.

Per 30 darbo dienų nuo finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo dienos rengiame, deriname ir pasirašome su pareiškėjais, kurių projektus nuspręsta finansuoti, bei Atsakinga institucija trišales projektų sutartis (toliau – Projekto sutartis) trimis egzemplioriais.

Projekto sutartys gali būti keičiamos trimis būdais:

 • projekto vykdytojui raštu informavus mus ir Atsakingą instituciją apie pakeitimus;
 • sutarties šalims pasirašant papildomą susitarimą dėl Projekto sutarties pakeitimo;
 • Atsakingai institucijai vienašališkai priėmus sprendimą.

Jei Projekto sutartis bus keičiama pasirašant papildomą susitarimą dėl Projekto sutarties keitimo, gavę projekto vykdytojo prašymą raštu pakeisti Projekto sutartį, turime įvertinti prašymo aplinkybes ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikti Atsakingai institucijai išvadą dėl galimo Projekto sutarties keitimo, kurioje argumentuotai išdėstome savo nuomonę dėl Projekto vykdytojo prašymo. Sprendimą dėl Projekto sutarties keitimo priima Atsakinga institucija.

Atsakingai institucijai pritarus Projekto vykdytojo inicijuotam Projekto sutarties keitimui, parengiame susitarimo dėl Projekto sutarties pakeitimo tris egzempliorius, juos suderiname su Atsakinga institucijair pasirašome su Projekto vykdytoju ir Atsakinga institucija.

Jeigu projekto vykdytojo prašymas pakeisti Projekto sutartį atmetamas, rašte bus išdėstomi atmetimo motyvai.

Projekto finansavimas bus laikomas baigtu patvirtinus galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir apmokėjus galutinį mokėjimo prašymą.

far fa-search-plus

Pirkimų priežiūra

Projekto įgyvendinimo metu mūsų agentūros projektų vadovai prižiūri projektų vykdytojų organizuojamus viešuosius pirkimus.

 • Konsultuojame projektų vykdytojus, kaip pildyti projektų pirkimų planus ir jų pakeitimus, juos tikriname, deriname ir, esant poreikiui, teikiame rekomendacijas dėl pirkimų plano ir / ar jo pakeitimo tikslinimo.
 • Informuojame projektų vykdytojus, kurie projektų pirkimų dokumentai agentūrai turi būti pateikti įvertinimui iki pirkimo procedūrų pradžios.
 • Gavę projektų vykdytojų pateiktus pirkimo dokumentus juos įvertiname ir, esant poreikiui, pateikiame rekomendacijas dėl pirkimo dokumentų tikslinimo.
 • Tikriname, deriname pirkimų sutartis ir, esant poreikiui, pateikiame rekomendacijas dėl pirkimo sutarčių tikslinimo.
 • Įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atliekame tikrindami prašymuose išlaidas apmokėti / prašymuose išlaidas kompensuoti / išlaidų deklaracijose deklaruotų išlaidų tinkamumą finansuoti.

Šias ir kitas CPVA funkcijas, atliekant pirkimų priežiūrą, reglamentuoja Vidaus saugumo fondo projektų pirkimų, vykdomų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, priežiūros tvarkos aprašas.

far fa-map-marker-alt

Patikrų vietoje vykdymas

Patikrų vietoje tvarką reglamentuoja Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklės. Patikrų vietoje tikslas – atvykus į projekto įgyvendinimo vietą įsitikinti, ar projekto vykdytojas projektą įgyvendina tinkamai, ar agentūrai pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga, ar pasiekti planuoti projekto rezultatai.

Planines patikras vietose atliekame pagal finansinių metų patikrų vietoje planą. Bent kartą per projekto įgyvendinimo laikotarpį atliksime planuotą patikrą projekto įgyvendinimo vietoje, išskyrus projektus įgyvendinamus ne LR teritorijoje, kurių projektų patikros vietoje atliekamos pagal agentūros nustatytą poreikį.

Kilus įtarimui, kad teikiama netiksli ar klaidinanti informacija, taip pat esant poreikiui, atliksime neplanuotas patikras projekto įgyvendinimo vietoje. Apie patikrą vietoje projekto vykdytoją informuosime iki jos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms. Jeigu išankstinis informavimas galimai turės neigiamos įtakos patikros vietoje rezultatams, apie patikrą gali būti iš anksto nepranešta. Patikras atliks mažiausiai du agentūros darbuotojai.

far fa-tasks

Išlaidų tinkamumo vertinimas ir deklaravimas

Projektų išlaidų tinkamumo vertinimo ir deklaravimo tvarką reglamentuoja reglamentai Nr. 514/2014, Nr. 513/2014, Nr. 515/2014, Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklės ir projekto įgyvendinimo sutartys.

Papildomų Veiklos sąnaudų projektų išlaidų tinkamumo vertinimo ir deklaravimo tvarką reglamentuoja Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšų, skirtų projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklės ir projekto įgyvendinimo sutartys.

Projektų išlaidoms apmokėti taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, išskyrus:

 • personalo mokymo projektų išlaidas (taip pat ir projekto netiesiogines išlaidas), kurioms apmokėti taikomas avansavimo būdas;
 • LR diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose užsienyje įgyvendinamų projektų išlaidas (taip pat personalo išlaidas bei projekto netiesiogines išlaidas), kurioms apmokėti taikomas avansavimo būdas;
 • kitų projektų vykdytojų patiriamas personalo išlaidas bei projekto netiesiogines išlaidas, kurioms apmokėti taikomas kompensavimo būdas;
 • projektų vykdytojų iki projekto sutarties pasirašymo patirtas išlaidas, kurių padengimo būdas nustatomas projekto sutartyje;
 • kitas išlaidas, kurioms apmokėti taikomas kompensavimo būdas ir kurių pripažinimo tinkamomis ir jų apmokėjimo tvarka nustatomi projekto sutartyje;

Papildomų veiklos sąnaudų išlaidos, kurioms apmokėti taikomas avansavimo būdas.

 • Agentūra tikrina projektų vykdytojų teikiamus prašymus išlaidoms apmokėti, prašymus išlaidoms kompensuoti, išlaidų deklaracijas;
 • tvirtina ir atsakingai institucijai teikia išvadas dėl prašymuose išlaidoms apmokėti, prašymuose išlaidoms kompensuoti, išlaidų deklaracijose deklaruojamų išlaidų tinkamumo finansuoti

far fa-money-bill-alt

Lėšų planavimas ir atsiskaitymas

Viso Vidaus saugumo fondo mastu:

 • atsakingai institucijai teikiame informaciją, susijusią su Vidaus saugumo fondo administravimu ir lėšų panaudojimu;
 • dalyvaujame atsakingai institucijai rengiant Vidaus saugumo fondo įgyvendinimo ataskaitas Europos Komisijai.

far fa-cogs

Pažeidimų valdymas

Pažeidimų valdymą reglamentuoja Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Projekto įgyvendinimo metu ir per Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytą įsipareigojimų po projekto užbaigimo vykdymo terminą tirsime ir nustatysime projekto įgyvendinimo pažeidimus.

Tyrimą, kurio metu nustatomas pažeidimas arba pripažįstama, kad jo nėra, atliksime per 20 darbo dienų nuo įtarimo ir (ar) informacijos apie pažeidimą gavimo. Tam tikrais atvejais, pažeidimo tyrimo terminas galės būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 30 darbo dienų.

Jeigu atlikę tyrimą, nustatysime pažeidimą, kurį galima ištaisyti, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu apie tai informuosime projekto vykdytoją ir nustatysime terminą, per kurį nustatyti pažeidimai turės būti ištaisyti.

Jeigu atlikę pažeidimo tyrimą, nustatysime pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, teiksime išvadą dėl pažeidimo tyrimo atsakingai institucijai.

Atsakinga intitucija priima vieną iš sprendimų:

 1. nutraukti projekto sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtas finansinės paramos lėšas ir (arba);
 2. taikyti įgaliotosios institucijos parinktą finansinės pataisos procentą bei sumažinti projekto finansavimą ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtų finansinės paramos lėšų dalį ir (arba);
 3. taikyti įgaliotosios institucijos parinktą finansinės pataisos procentą bei išskaičiuoti finansinės paramos lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateiktų prašymų išlaidoms apmokėti, prašymų išlaidoms kompensuoti arba lėšoms išmokėti ir (arba);
 4. kitą sprendimą, atsižvelgdama į fondo įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus.
far fa-comments

Informavimas ir viešinimas

CPVA dalyvauja viešinant Vidaus saugumo fondo paramą ir įgyvendinamus projektus

 • pareiškėjams organizuojame informacinius seminarus, susijusius su paraiškų rengimu, projektų įgyvendinimu;
 • esame atsakingi už viešinimo gairių parengimą ir konsultavimą projektų viešinimo klausimais;
 • teikiame bendrą informaciją apie fondo įgyvendinimą interneto svetainėje www.cpva.lt;
 • rengiame metodinę medžiagą ir užtikriname jos prieinamumą pareiškėjams ir projekto vykdytojams.
Palikti atsiliepimą
En