Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Viešoji ir privati partnerystė


CPVA Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centras

                  

 

Esame vieta, kur galite gauti visą jums aktualią informaciją, konsultacijas ir mokymus apie Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę (VPSP).

Čia susibūrusi ekspertų komanda rengia metodines rekomendacijas bei teikia konsultacijas, skirtas visiems viešųjų investicijų projektų planavimo ir įgyvendinimo etapams, vertina Investicijų projektų teikiamą socialinę ekonominę naudą, VPSP tikslingumą ir naudą, VPSP dokumentų kokybę.

Naudodami sukauptą patirtį ir žinias, atliekame vertinimus, rengiame pasiūlymus dėl VPSP ir viešųjų investicijų projektų efektyvumo didinimo, dalyvaujame valstybės iniciatyvose ir reformose, skirtose šiam tikslui.

 


Kokias paslaugas teikiame?

                  

 

Rengiame metodines rekomendacijas, skirtas visiems viešųjų investicijų projektų (IP) planavimo ir įgyvendinimo etapams: projektų planavimui, vertinimui, sąnaudų ir naudos vertinimui, VPSP taikymo galimybių vertinimui, pasirengimui privataus subjekto atrankai, atrankos vykdymui, ir partnerystės sutarties vykdymo priežiūrai.

Esame metodinės pagalbos centras, teikiantis konsultacinę ir metodinę pagalbą  2014-2020 ES Struktūrinių fondų Veiksmų programos Valdymo ir kontrolės sistemos institucijoms, vertinančioms IP.

Rengiame studijas, analizes bei pasiūlymus, skirtus VPSP aplinkai gerinti, VPP projektų rengimo kaštų ir rengimo trukmės mažinimui, viešųjų investicijų efektyvumo didinimui.

Konsultuojame projektų vykdytojus dėl VPP kompetencijos centro parengtų metodikų taikymo praktikoje, taip pat teikiama pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms, vertinančioms bei kontroliuojančioms VPP projektų įgyvendinimą, bei priimančioms sprendimus dėl jų įgyvendinimo (Valstybės kontrolei, Viešųjų pirkimų tarnybai, savivaldybių kontrolieriams, teismams ir kt.).

Mokome. Mokymai organizuojami pagal VPP Kompetencijos centro parengtas bei patvirtintas ir mūsų tikslinei auditorijai aktualias programas.  Esame Valstybės tarnybos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos akredituota mokymo institucija, organizuojame mokymus IP rengimo ir vertinimo klausimais, VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Nuo 2010 m. apmokėme apie 1500 žmonių.

Kaupiame ir skleidžiame patirtį: esame sukaupę daug kitų šalių VPSP projektų, strategijų ir studijų pavyzdžių ir jais dalinamės, bendradarbiaujame su Europos Investicijų Banko  VPSP kompetencijos centru, esame Europos  VPSP institucijų tinklo nariai.

Dalyvaujame tarptautiniuose projektuose teikdami konsultacinę ekspertinę pagalbą kitoms šalims: teikėme Dvynių pagalbą Kroatijai VPSP sistemai stiprinti, Dvynių pagalbą (kartu su LR Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija) Kroatijai nacionalinės strateginio planavimo sistemai sukurti,  TAIEX pagalbą Baltarusijos Ekonomikos ministerijai  VPSP gebėjimams stiprinti.

 

Daugiau informacijos ieškokite svetainėje ppplietuva.lt far fa-external-link

 


Patys įgyvendiname

                  

Projektą „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas" pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti efektyvų viešojo sektoriaus išteklių naudojimą, didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą bei pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius.  Projektas tęsia 2010-2015 m. pradėtas iniciatyvas, jo planuojamų veiklų būtinumas buvo aptartas su LRV Kanceliarija ir Finansų ministerija, kurie yra šio projekto strateginiai partneriai, suinteresuoti projekto rezultatais ir produktais. Projekto kuriamais įrankiais ir produktais galės naudotis visos viešojo sektoriaus institucijos, dalyvaujančios investicijų projektų planavime, rengime ir įgyvendinime,  todėl projektas tiesiogiai prisideda prie priemonės tikslo – pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę ir padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą. 

Projekte numatytos veiklos orientuotos į viešąsias investicijas planuojančių įstaigų gebėjimų stiprinimą ir investicijų planavimo įrankių kūrimą. Bus atliekama investicijų tikslingumo, gyvybingumo ir finansavimo šaltinių analizė, diegiamas turto ekonominio naudingumo kaštų vertinimo metodas, siūlomas informacijos apie planuojamus ir vykdomus investicijų projektus sisteminimas ir kaupimas, stiprinamas Finansų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijų tinklas, mokomi projektų vykdytojai, teikiama ekspertinė pagalba VPSP projektų rengimui ir įgyvendinimui, apibrėžtos aiškesnės VPSP taikymo galimybės, siūlomos priemonės geriau kontroliuoti VPSP sandorius fiskalinės rizikos atžvilgiu.

Palikti atsiliepimą
En