Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Viešoji ir privati partnerystė


CPVA Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijų centras

                  

 

Esame vieta, kur galite gauti visą jums aktualią informaciją, konsultacijas ir mokymus apie Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystę (VPSP).

Čia susibūrusi ekspertų komanda rengia metodines rekomendacijas bei teikia konsultacijas, skirtas visiems viešųjų investicijų projektų planavimo ir įgyvendinimo etapams, vertina Investicijų projektų teikiamą socialinę ekonominę naudą, VPSP tikslingumą ir naudą, VPSP dokumentų kokybę.

Naudodami sukauptą patirtį ir žinias, atliekame vertinimus, rengiame pasiūlymus dėl VPSP ir viešųjų investicijų projektų efektyvumo didinimo, dalyvaujame valstybės iniciatyvose ir reformose, skirtose šiam tikslui.

 


Kokias paslaugas teikiame?

                  

 

Rengiame metodines rekomendacijas, skirtas visiems viešųjų investicijų projektų (IP) planavimo ir įgyvendinimo etapams: projektų planavimui, vertinimui, sąnaudų ir naudos vertinimui, VPSP taikymo galimybių vertinimui, pasirengimui privataus subjekto atrankai, atrankos vykdymui, ir partnerystės sutarties vykdymo priežiūrai.

Esame metodinės pagalbos centras, teikiantis konsultacinę ir metodinę pagalbą  2014-2020 ES Struktūrinių fondų Veiksmų programos Valdymo ir kontrolės sistemos institucijoms, vertinančioms IP.

Rengiame studijas, analizes bei pasiūlymus, skirtus VPSP aplinkai gerinti, VPP projektų rengimo kaštų ir rengimo trukmės mažinimui, viešųjų investicijų efektyvumo didinimui.

Konsultuojame projektų vykdytojus dėl VPP kompetencijos centro parengtų metodikų taikymo praktikoje, taip pat teikiama pagalbą valstybės ir savivaldybės institucijoms, vertinančioms bei kontroliuojančioms VPP projektų įgyvendinimą, bei priimančioms sprendimus dėl jų įgyvendinimo (Valstybės kontrolei, Viešųjų pirkimų tarnybai, savivaldybių kontrolieriams, teismams ir kt.).

Mokome. Mokymai organizuojami pagal VPP Kompetencijos centro parengtas bei patvirtintas ir mūsų tikslinei auditorijai aktualias programas.  Esame Valstybės tarnybos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos akredituota mokymo institucija, organizuojame mokymus IP rengimo ir vertinimo klausimais, VPSP projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais. Nuo 2010 m. apmokėme apie 1500 žmonių.

Kaupiame ir skleidžiame patirtį: esame sukaupę daug kitų šalių VPSP projektų, strategijų ir studijų pavyzdžių ir jais dalinamės, bendradarbiaujame su Europos Investicijų Banko  VPSP kompetencijos centru, esame Europos  VPSP institucijų tinklo nariai.

Dalyvaujame tarptautiniuose projektuose teikdami konsultacinę ekspertinę pagalbą kitoms šalims: teikėme Dvynių pagalbą Kroatijai VPSP sistemai stiprinti, Dvynių pagalbą (kartu su LR Vyriausybės kanceliarija ir Finansų ministerija) Kroatijai nacionalinės strateginio planavimo sistemai sukurti,  TAIEX pagalbą Baltarusijos Ekonomikos ministerijai  VPSP gebėjimams stiprinti.

 

Daugiau informacijos ieškokite svetainėje ppplietuva.lt far fa-external-link

 


Patys įgyvendiname

                  

Projektą „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas" pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti efektyvų viešojo sektoriaus išteklių naudojimą, didinant investicijų projektų finansinį ir ekonominį naudingumą bei pritraukiant kitus investicijų finansavimo šaltinius.  Projektas tęsia 2010-2015 m. pradėtas iniciatyvas, jo planuojamų veiklų būtinumas buvo aptartas su LRV Kanceliarija ir Finansų ministerija, kurie yra šio projekto strateginiai partneriai, suinteresuoti projekto rezultatais ir produktais. Projekto kuriamais įrankiais ir produktais galės naudotis visos viešojo sektoriaus institucijos, dalyvaujančios investicijų projektų planavime, rengime ir įgyvendinime,  todėl projektas tiesiogiai prisideda prie priemonės tikslo – pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę ir padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą. 

Projekte numatytos veiklos orientuotos į viešąsias investicijas planuojančių įstaigų gebėjimų stiprinimą ir investicijų planavimo įrankių kūrimą. Bus atliekama investicijų tikslingumo, gyvybingumo ir finansavimo šaltinių analizė, diegiamas turto ekonominio naudingumo kaštų vertinimo metodas, siūlomas informacijos apie planuojamus ir vykdomus investicijų projektus sisteminimas ir kaupimas, stiprinamas Finansų ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijų tinklas, mokomi projektų vykdytojai, teikiama ekspertinė pagalba VPSP projektų rengimui ir įgyvendinimui, apibrėžtos aiškesnės VPSP taikymo galimybės, siūlomos priemonės geriau kontroliuoti VPSP sandorius fiskalinės rizikos atžvilgiu.

                    

 

Projektą „VPSP naudojimo integracijos į strateginio valdymo sistemą galimybių vertinimas“ (Nr. 04-001-P-0001).

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (toliau – VPSP) yra vienas iš būdų pritraukti privatųjį kapitalą valdžios subjektų investicijų projektams finansuoti, tačiau šis alternatyvus viešųjų investicijų finansavimo šaltinis nėra tinkamai integruotas į strateginio valdymo sistemą – nėra nustatytos VPSP taikymo, planavimo ir įgyvendinimo ciklo sąsajos su įvairaus lygio strateginio valdymo dokumentais, todėl VPSP projektai inicijuojami chaotiškai, nebūtinai strategiškai svarbiausiose valstybės veiklos srityse arba srityse, kuriose ilgą laiką stokojama finansavimo, VPSP iniciatyvos nutrūksta bet kuriame projekto rengimo etape nepaisant projekto dalyvių patirtų sąnaudų, o tokia praktika neigiamai veikia Lietuvos VPSP rinkos patrauklumą bei sudaro Lietuvos viešojo sektoriaus, kaip nepatikimo partnerio įvaizdį vietinėje ir tarptautinėje rinkoje. Nenuoseklus ir netvarus VPSP būdo taikymas mažina galimybes pritraukti daugiau privačių lėšų strateginių tikslų įgyvendinimui.

Projekto veiklomis siekiama nustatyti reguliavimo pokyčius, kurie leistų VPSP naudoti kaip tvarų viešųjų investicijų įrankį, turintį aiškią vietą visoje investicijų planavimo sistemoje ir nuoseklius įgyvendinimo procesus, o tai, tikimasi, paskatintų privataus kapitalo pritraukimą į infrastruktūros vystymą ir viešųjų paslaugų teikimą sprendžiant plėtros programoje iškeltą problemą.

Projekto įgyvendinimo metu numatyta parengti VPSP būdo taikymo tvarumo ir aplinkos gerinimo studiją ir jos pagrindu nustatyti VPSP reguliavimo pokyčius, pateikiant pasiūlymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau - LR FM) reguliacinių veiklų įgyvendinimui (teisės aktų, reglamentuojančių VPSP, rengimui).

Projekto veiklos prisideda prie Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ (toliau – NKL) plano „6. Veiksmingasis viešasis sektorius ir prielaidos atsitiesti po pandemijos“ komponento „6.6. Nacionalinio biudžeto ilgalaikis tvarumas ir skaidrumas“ reformos „Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės skatinimas“ F.1.3.4 papriemonės 152-153 rodiklių įgyvendinimo ir pilna apimtimi įgyvendina tarpinį rodiklį dėl galimybių studijos parengimo.

Projekto tikslas: nustatyti VPSP reguliavimo pokyčius, kurie efektyviausiu būdu užtikrintų VPSP būdo taikymo tvarumą, nuoseklumą ir jo pilną integravimą į strateginio valdymo sistemą.

Projekto įgyvendinimas: 2021-09-01 iki 2024-09-30.

Projekto tikslinė grupė: atsižvelgiant į tai, kad projektu siekiama įgyvendinti analitinę veiklą, siaurąja prasme projekto rezultatai skirti LR FM, kuri atlieka teisės aktų, reglamentuojančių VPSP, rengimo funkciją. Plačiąja prasme projekto rezultatai (LR FM atlikus siūlomų pokyčių teisėkūros procesus – reguliacinę veiklą) paveiks šias tikslines grupes:

  • tiesioginiai naudos gavėjai yra VPSP projektą įgyvendinančios šalys: aiški VPSP taikymo, planavimo ir įgyvendinimo ciklo vieta strateginio valdymo sistemoje skatins viešojo sektoriaus atstovus naudotis VPSP būdo privalumais viešosioms investicijoms finansuoti ir tuo pačiu įpareigos laikytis užsibrėžtų ilgalaikių tikslų, o juo siekiamas stabilumas sumažins privataus sektoriaus vertinamą dalyvavimo projekte riziką, aiškūs ir nuspėjami procesai leis paprasčiau planuoti investicijas, todėl padidins VPSP patrauklumą;
  • netiesioginiai naudos gavėjai yra VPSP projekto rengimo procese dalyvaujančios ir atitinkamus vertinimus atliekančios, kontrolę vykdančios, sprendimus priiminėjančios institucijos ar jų sudaryti dariniai (LR FM, VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, VPSP projektų komisija, vietos savivaldos tarybos, vietos savivaldos kontrolieriai, Lietuvos Respublikos Seimas, darbo grupės ir kt.): padidintas VPSP projektų įgyvendinimo proceso rezultatyvumas leis sumažinti netikslingas šių institucijų ar jų sudarytų darinių sąnaudas atliekant tam tikras funkcijas projekte, kuris nepaisant į jį įdėtų pastangų ir patirtų sąnaudų taip ir nepasiekia realaus VPSP įgyvendinimo etapo – privačių lėšų pritraukimo viešųjų investicijų finansavimui;
  • taip pat naudos gavėjais bus visi paslaugų, kurioms teikti bus pasirinktas VPSP būdas, gavėjai, nes VPSP būdo taikymas leidžia teikti didesnes viešųjų paslaugų apimtis ir sparčiau vystyti infrastruktūrą (t.y. kurti didesnę socialinę-ekonominę naudą už tuos pačius viešojo sektoriaus pinigus).

Projekto veikla ir poveiklės - VPSP naudojimo integracijos į strateginio valdymo sistemą galimybių vertinimas: VPSP būdo taikymo tvarumo ir aplinkos gerinimo studijos parengimas; VPSP reguliavimo pokyčių siūlymų parengimas.

Palikti atsiliepimą
En