Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

Korupcijos ir sukčiavimo prevencija

Skaidrumas

Viena iš pagrindinių viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) vertybių – skaidrumas. Mes veikiame atvirai ir sąžiningai, pasitikime vieni kitais, stengiamės, kad mūsų klientai ir partneriai bendraudami su mumis laikytųsi tokių pat principų. Deklaruojame šiuos principus viešai, kad visi kartu išvengtume dviprasmiškų situacijų, sumažintume galimas korupcijos ar sukčiavimo atsiradimo prielaidas. Siekiame, kad ir CPVA darbuotojai, ir klientai, ir partneriai priimtų sprendimus laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, vadovaudamiesi objektyvumo, nešališkumo, atsakomybės, konfidencialumo ir profesionalumo principais.

CPVA darbuotojų elgesys su dovanomis. Mes vertiname bendradarbiavimą su mūsų klientais bei partneriais, tad geriausia dovana už kartu pasiektus tikslus yra padėka, pasakyta žodžiu ar parašyta raštu. Gerbiame tradicijas, todėl dovanas pagal tarptautinį protokolą ir tradicijas, taip pat mūsų klientus reprezentuojančias ir jų istorijas pasakojančias dovanas priimame ir teikiame patys – visas CPVA darbuotojams įteiktas dovanas registruojame.

 

Pranešti apie CPVA darbuotojų galimai korupcinio pobūdžio veiklas, netinkamą pareigų atlikimą, aplaidumą, CPVA vykdomų viešųjų pirkimų pažeidimus galite lietuvių arba anglų kalbomis šiais būdais:

  • pateikiant pasirašytą skundą ar pranešimą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius, bendruoju elektroniniu paštu info@cpva.lt arba elektroniniu paštu skaidrumas@cpva.lt;
  • pateikiant skundą ar pranešimą atvykus adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius (skundus ir pranešimus CPVA adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius, galite pateikti kiekvieną darbo dieną I-IV 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 17.00, V 8.00 – 12.00 ir 12.45 – 15.45);
  • pateikiant anoniminį skundą ar pranešimą, kuriame nenurodomas vardas, pavardė elektroninio pašto adresas ir kiti duomenys, CPVA korupcijos pranešimų anoniminėje dėžutėje, esančioje adresu S. Konarskio g. 13, Vilnius, elektroniniu paštu skaidrumas@cpva.lt, telefonu (8 5) 2748730, arba pasirenkant atitinkamą temą ČIA;

Pranešti apie galimai neteisėtą elementą turinčias veiklas – apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus ar neskaidrius Europos Sąjungos lėšų panaudojimo ar administravimo atvejus galite CPVA bendruoju elektroniniu paštu info@cpva.lt lietuvių arba anglų kalbomis pateikiant pasirašytą skundą ar pranešimą, kuriame nurodomas vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

Skundo ar pranešimo tekstas (korupcinio pobūdžio galimo pažeidimo padarymo vieta, laikas, būdas ir kitos aplinkybės. Apie kokį korupcinio pobūdžio pažeidimą pranešate? Kas padarė korupcinio pobūdžio pažeidimą?)

Gavusi skundą ar pranešimą, CPVA įvertina jame pateiktą informaciją, atlieka tyrimą ir informuoja pranešimą teikusį asmenį apie tyrimo rezultatus bei, prireikus, apie priemones, kurių imtasi, siekiant mažinti korupcijos ar sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Pateikus anoniminį skundą ar pranešimą CPVA negalės informuoti pranešimą teikusio asmens apie tyrimo rezultatus.

CPVA darbuotojai užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie pažeidimus neanonimiškai pranešusių asmenų duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

Apie įtariamus korupcijos ir sukčiavimo atvejus taip pat galite pranešti:

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

 

Pranešėjų apsauga>>

 

Konfidencialumo užtikrinimas

Jei pranešėjas, informuodamas apie galimai neskaidrią veiklą pateikia savo asmens duomenis, šių duomenų konfidencialumą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims užtikrina už korupcijos prevenciją atsakingas CPVA darbuotojas:

 

Asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą viešojoje įstaigoje Centrinėje projektų valdymo agentūroje

Erika Patupytė

Vyresnioji teisininkė, Kokybės užtikrinimo skyrius

El. paštas: e.patupyte@cpva.lt

tel. 8 5 274 8730

Asmuo, atsakingas už sukčiavimo prevenciją

Vida Čėsnaitė

 Vyresnioji teisininkė, Pažeidimų prevencijos skyrius

v.cesnaite@cpva.lt

tel. +370 602 96356

Dokumentai

CPVA etikos kodeksas
Korupcijos prevencijos veiksmų planas
Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas
Korupcijos pasireiškimo tikimybė
Korupcijos rizikos analizė
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
Palikti atsiliepimą
En