Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2020-11-06

Mokymai pareiškėjams:

2020-09-22

Aktualūs dokumentai:

Paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas (iki lapkričio 6 d.) atsižvelgiant į tai, kad dar nėra paskelbti Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatų 2019 metų duomenys, pagal kuriuos pareiškėjai turėtų pateikti informaciją apie institucijos mokslo darbuotojų skaičių pagal visos darbo dienos atitikmenį (VDDA)

Finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimas teikti paraiškas

Paraiškos forma

PVM klausimynas

Partnerio deklaracija

Projekto išlaidų lentelė (patikslinta)

LMT mokslo (meno) vertinimo 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (atnaujinta!) | 2019 (atnaujinta!) metų duomenys

Rugsėjo 22 d. vykusių mokymų medžiaga

Mokymų video įrašas

DUK

Planuojama finansavimo suma

iki 10 000 000 (dešimties milijonų eurų).

Atrankos būdas

projektų konkursas vienu etapu.

Remiamos veiklos

Antreprenerystės diegimas mokslo ir studijų institucijose:

  • komandiruotės ir stažuotės, skirtos įgyti MTEP vadybos, antreprenerystės žinių, pristatyti MTEP produktus;
  • mokymai, susiję su antreprenerystės įgūdžių formavimu ir žinių ir technologijų perdavimo, tyrėjų verslumo įgūdžių stiprinimu;
  • MTEP produkto vystymui ir parengimui komercinti veiksmai: konsultacijos, ekspertinės paslaugos, rinkodaros veiksmai (MTEP produktų ekspertinis vertinimas nustatant komercializavimo potencialą), MTEP vadybos sistemų (standartų) diegimas;
  • MTEP produkto maketų (modelių), meno objektų projektų, prototipų (bandomųjų versijų) pristatymui skirtų demonstracinių erdvių sukūrimas, įskaitant maketų (modelių), meno objektų projektų ir prototipų parengimą pristatyti potencialiems vartotojams; renginiai, skirti mokslo ir studijų institucijų MTEP rezultatams pristatyti (kūrybinės dirbtuvės, idėjų turnyrai, praktiniai seminarai, tikslinės konferencijos ir vizitai, parodos ir kt.).

Galimi pareiškėjai

į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtrauktos mokslo ir studijų institucijos.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

700 000 (septyni šimtai tūkstančių eurų).

Paraiškų pateikimo būdas

paraiška ir jos priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikiami CPVA per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/, vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonės „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-1222.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu g.cieminiene@cpva.lt, tuomet CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama CPVA tinklalapyje www.cpva.lt ir ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Vėliau kaip 2020 m. lapkričio 6 d. 24:00 val. per DMS pateiktos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

CPVA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.

Kontaktai

Gitana Cieminienė, Struktūrinių ir investicijų fondų II departamento Švietimo projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė,  g.cieminiene@cpva.lt, tel.: 8 5 251 43 82.

Finansavimo pavadinimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-CPVA-K-703 „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“

Paraiškos numeris

4

Finansavimo tikslas

padidinti mokslo ir studijų institucijų žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą.

Dažnai užduodami klausimai

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
Ar visų prioritetinių kriterijų pagrindimui turi būti naudojami LMT Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų MTEP ir meno veiklos vertinimo rezultatai.

taip. Dėl Aprašo 2 priede nurodytų prioritetinių kriterijų:

-  Nr. 1. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2015–2018 metų laikotarpį, akumuliuotas pokytis, procentais.

- Nr. 3. Lėšų, gautų iš ūkio subjektų užsakymų per 2016–2018 metus, tenkančių institucijos mokslininko visos darbo dienos ekvivalentui, vidurkis, (tūkst. Eur.).

  • 2. Įgyvendinus projektą iš ūkio subjektų už MTEP ir meno užsakymus  planuojamos gauti lėšos, tenkančios institucijos mokslininko visos darbo dienos atitikmeniui, (tūkst. Eur) – naudojamas 2019 m. VDDA.
  • 5. Planuojamas unikalių išorės vartotojų MTEP ir meno užsakymams skaičiaus padidėjimas (vnt.) įgyvendinus projektą – jei LMT rezultatai jau bus paskelbti, remiamasi LMT vertinimu: ar 2019 m. sutartis yra MTEP sutartis.
CPVA mokymų metu (antreprenerystė) pastebėta, kad 2015-2016 m. duomenyse nėra VDDA.

oficialiame Lietuvos mokslo tarybos (LMT) puslapyje   https://www.lmt.lt/lt/mokslo-meno-vertinimas/anksciau-baigti-mokslo-meno-veiklos-vertinimai/20152016-metu-mokslo-meno-veiklos-vertinimas/2895  trečiame punkte skirtame formaliojo vertinimo rezultatams, stulpelio pavadinimas PLE:

Pvz.: https://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/11/mokslo-meno-darbu-formaliojo-vertinimo-rezultatai_2016_naujas.pdf

„PLE“ ir „VDDA“ yra to paties dalyko trumpinys gautas iš skirtingai išversto  angl. full-time equivalent.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienų metų duomenys išskaidyti atskiroms MTEP kryptims, todėl turėtų būti susumuoti.

ar būtina pateikti sutarčių kopijas, siekiant pagrįsti stebėsenos rodiklio “Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų sutarčių su įmonėmis finansinės vertės padidėjimas“ (R.N.737)“ suplanuotos reikšmės vertę?

su paraiška pakanka pateikti sutarčių su įmonėmis sąrašą, nurodant finansinę vertę ir sutarties objektą, taip pat prašoma pažymėti, jei Lietuvos mokslo taryba jau pripažino tokią sutartį kaip MTEP. Vertinimo metu vertintojas turi teisę paprašyti pateikti visų arba kurių nors sutarčių kopijas.

Ar galėtų pareiškėju ir (ar) partneriu būti privati viešoji įstaiga arba uždaroji akcinė bendrovė, registruoti www.aikos.smm.lt ir vykdantys mokslo ir (ar) studijų veiklas.

kadangi pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama, uždaroji akcinė bendrovė, kaip ekonominės veiklos vykdytojas, negali būti nei pareiškėju, nei partneriu. Privati viešoji įstaiga galėtų būti pareiškėju ir (ar) partneriu tik tokiu atveju, jeigu ekonominės ir neekonominės veiklos vykdymas būtų aiškiai atskirtas, pagrindinės veiklos pajamos - iš neekonominės veiklos, ir tai pagrįsta finansiniais dokumentais.

Ar galėtų būti projekto partneriu viešasis juridinis asmuo, mokslo ir technologijų parkas?

galėtų, jeigu įstaigos įstatuose numatyta mokslinių tyrimų veikla, bei bus pagrįsta, kad ši įstaiga, kaip partneris, prisideda prie projekto tikslų pasiekimo bei atitinka kitus partneriui keliamus reikalavimus pagal Aprašą.

Ar darbo užmokesčio fondą būtinai reikia skaičiuoti pagal valandinį įkainį, ar galima pagal etato įkainį?

darbo užmokesčio fondas gali būti skaičiuojamas tiek pagal valandinį įkainį, tiek ir pagal etato įkainį.

Būtina atsižvelgti į tai, kad  vadovaujantis Aprašo 39 p., patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos bei papildomų poilsio dienų išmokos apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas.  Kasmetinių atostogų išmokų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos remiantis 2016 m. sausio 19 d. atlikto Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ši ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainėje adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai“.

SVARBU - projekto įgyvendinimo metu atostogos galės būti delaruojamos tik pagal atostogų fiksuotą normą,  o ne pagal realų patyrimo faktą. 

3. Klausimas: a) ar būtų tinkamos finansuoti išlaidos kurti portalui, kuris būtų skirtas MTEP veiklų, pasiekimų, publikacijų patalpinimui ir kreipimui į išorės potencialius klientus/vartotojus/verslą, bei būtų skirtas agreguoti ir nesunkiai rasti visą šią informaciją, kuri padėtų mokslo ir studijų institucijai (MSI) parduoti savo MTEP išradimus ir paslaugas verslui, padėtų mokslininkams, studentams, dėstytojams, administracijai, kompetencijų centrui viešinti savo darbus ir pasiekimus, o verslui palengvinti rasti jam reikiamų paslaugų informaciją. Per portalą būtų įmanoma demonstruoti prototip
  1. a) išlaidos būtų tinkamos finansuoti, nes įrankis pirmiausia skirtas žinių perdavimo veiklai vykdyti.
  1. b) išlaidos priskirtinos 4-ai biudžeto kategorijai, kas reiškia, kad kartu su kitomis 3-os ir 4-os kategorijos išlaidomis negali sudaryti daugiau nei 20 proc. tinkamų išlaidų.
a) ar būtų tinkamos finansuoti išlaidos kurti bendradarbiavimo platformai internetinėje svetainėje, produktų tiekimo užsakymui-pristatymui. Būtų tobulinama/pritaikoma mobiliai aplikacijai automatinio mokesčio už naudojimąsi svetaine sumokėjimo funkcija. b) ar būtų tinkamos finansuoti išlaidos įsigyti paslaugai, skirtai interneto svetainės išorinės paieškos optimizacijai, kad išorės klientams ieškant MTEP produktų, paslaugų ar technologijų, jie būtų nukreipiami į svetainę, ir kad Google paieškoje organizacija atsirastų geresnėje pozicijoje ir tai padidintų klientų skaičių.
  1. a) išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti, nes tokia platforma skirta produkcijos pardavimo veikla vykdyti. Tokios veiklos vykdymui turėtų būti taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės pagal Reglamentą Nr. 651/2014, tuo tarpu pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama.
  1. b) išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti, nes toks įrankis būtų skirtas tiesioginiam produkcijos pardavimui, kuriam turėtų būti taikomos valstybės pagalbos teikimo taisyklės pagal Reglamentą Nr. 651/2014, tuo tarpu pagal Aprašą valstybės pagalba neteikiama. Pažymėtina, kad ir pagalbos priemonėje tai galėtų būti laikoma tiesioginio eksporto priemone, kuri niekada nėra laikoma suderinama su bendrąja rinka.
Dėl MTEP produkto „vystymo" sąvokos – ar būtų tinkamos finansuoti išlaidos veiklos, kuri skirta X optimizavimo modeliams, siekiant juos patobulinti?

Išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti, nes šiuo atveju tai būtų laikoma MTEP veikla. Pavyzdžiui, prototipas jau sukurtas, tačiau jį išbandžius paaiškėja, kad būtini tam tikri tyrimai dėl jo patobulinimo. Tokia veikla būtų laikoma MTEP veikla.

MTEP veikla netinkama finansuoti pagal Aprašą.

Palikti atsiliepimą
En