Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
Pradžia
En

Veiklos sritys

J02-CPVA-V Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

 

SVEIKATOS APSAUGA IR GEROVĖ

J02-CPVA-V
Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Šią jungtinę priemonę sudaro 2 priemonės:

08.1.3-CPVA-V-605 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

08.4.2-CPVA-V-618 Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas

Detalią informaciją apie priemones rasite ČIA far fa-external-link

Įgyvendinant jungtinę priemonę, prisidedama prie šių uždavinių įgyvendinimo:

 • „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“;
 • „Sumažinti sveikatos netolygumus, gerinant sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms ir skatinti sveiką senėjimą“.
REMIAMOS VEIKLOS
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų srityje, infrastruktūros modernizavimas ir įrangos, skirtos tuberkuliozės ir ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostikai ir gydymui užtikrinti, įsigijimas;
 • tikslinių priemonių, sudarančių sąlygas pagerinti ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo  takų ligų profilaktikos, diagnostikos gydymo paslaugų kokybę ir prieinamumą ir užtikrinti efektyvų šių ligų  valdymą ir kontrolę, įgyvendinimas;
 • automobilių mobilioms konsultacinėms bei mokymo paslaugoms teikti įsigijimas;
 • tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) kabinetų įrengimas;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių viešąsias paliatyviosios pagalbos paslaugas, infrastruktūros sukūrimas ir pritaikymas nepagydomiems tuberkulioze sergantiems pacientams;
 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių mikroskopijos centrų funkcijas, įrangos, reikalingos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratoriniams tyrimams atlikti, įsigijimas bei patalpų pritaikymas;
 • visuomenės informavimas apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę ir apsisaugojimo nuo jos būdus;
 • sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais;
 • sveikatos specialistų mokymai;
 • nacionalinių tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo rekomendacijų parengimas.
GALIMI PAREIŠKĖJAI

Galimi pareiškėjai ir (ar) partneriai:

 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios viešąsias stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuberkuliozės srityje;
 • Sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) jai pavaldžios įstaigos;
 • Vilniaus universitetas;
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas;
 • Lietuvos pulmonologų draugija;
 • Lietuvos pulmonologų ir alergologų draugija;
 • Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija;
 • Lietuvos vaikų pulmonologų draugija;
 • Lietuvos pediatrų draugija.

Aktualūs dokumentai

Priemonės dokumentai
Projektų finansavimo sąlygų aprašas
Valstybės projektų sąrašas
Paraiškos forma ir su paraiška teikiamų priedų el. formos
Kt. aktualūs dokumentai
Mokymų medžiaga

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės į Struktūrinių ir investicijų fondų programos Sveikatos projektų skyrių žemiau nurodytais kontaktais:

Alvyda Ažubalytė

Sveikatos projektų skyrius

Vyresnioji projektų vadovė
far fa-envelope  a.azubalyte@cpva.lt 
far fa-phone  8 5 263 9748+370 618 13080

Dažniausiai užduodami klausimai
Kas yra jungtinė priemonė?
Jungtinė priemonė –priemonė, finansuojama iš kelių ES struktūrinių fondų. Tokia priemonė gali būti finansuojama ir iš vieno fondo lėšų, kai skiriasi asignavimų valdytojai arba prioritetai, pagal kuriuos skiriamos lėšos. Jungtinė priemonė sukuriama tada, kai planuojama investicijas vykdyti tuo pačiu metu ir jos yra glaudžiai susijusios, negali būti atskirtos.
Jungtinės priemonės privalumai:
·         pareiškėjas teikia vieną paraišką;
·         pasirašoma viena projekto sutartis;
·         įgyvendinamas 1 projektas.
Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi priemonės “Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas” galimas įgyvendinti veiklas, joms skirtas lėšas bei galimus pareiškėjus, nutarė, kad ši priemonė turi būti jungtinė.
Buvo sujungtos dvi Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamos priemonės:
08.1.3-CPVA-V-605 – priemonės finansavimas numatytas iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF),
08.4.2-CPVA-V-618 – priemonės finansavimas numatytas iš Europos socialinio fondo (ESF).
Jungtinei priemonei suteiktas kodas – J02-CPVA-V.
Ar galima pasirinkti vykdyti tik vieno fondo veiklas?
Taip, galima. Tačiau PFSA 10 punkte numatyta, kad Pareiškėjui siekiant optimalių projekto įgyvendinimo rezultatų, rekomenduojama pasirinkti vykdyti ERPF ir ESF lėšomis finansuojamas veiklas, kurios sistemiškai papildytų viena kitą.
Pavyzdžiui: PFSA numatyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri planuoja investicijas į infrastruktūrą (pastato rekonstrukciją/remontą ir (ar) įrangos įsigijimą) taip pat gali pasirinkti vykdyti ir iš ESF fondo finansuojamas veiklas – parengti ir išplatinti informacinę medžiagą apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę bei galimus apsisaugojimo būdus; apmokyti sergančiuosius bei jų šeimos narius, kaip gyventi susidūrus su šia liga. Planuojant projektą,numatomos išlaidos ne tik rekonstrukcijai, įrangai, bet ir informacinės medžiagos parengimui, mokymų pravedimui ir pan.
Svarbu: pasirenkant veiklas, kurias norite vykdyti projekto įgyvendinimo metu, įvertinkite, ar jūs esate tinkamas pareiškėjas ir jūsų įstaiga yra nurodyta PFSA 14 p.
Ar pagal šį PFSA tinkamos finansuoti investicijų projekto išlaidos?
Investicijų projekto parengimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos yra būtinos ir patirtos tinkamu finansuoti laikotarpiu. PFSA 40 p. numatyta, kad investicinio projekto parengimo /pirkimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.
PFSA 44 p. numatyta, kad investicijų projekto nereikia rengti, kai planuojamo projekto vertė (išskyrus (atėmus) joms tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį ir išlaidas, kurios apmokamos supaprastintai pagal iš anksto nustatytus dydžius (fiksuotuosius įkainius, fiksuotąsias sumas arba fiksuotąsias normas), neviršija 300 000 eurų, taip pat kai projekte numatoma vykdyti tik PFSA 9.2.1–9.2.4 papunkčiuose nurodytas veiklas. Jei pareiškėjas vis tik pasirengė investicijų projektą, tai tokios išlaidos nebus laikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis, nes jos nėra būtinos.
Ar gali investicijų projektą parengti pareiškėjo įstaigos darbuotojas ir kokius išlaidas pagrindžiančius dokumentus reikės pateikti?

Taip, gali. Tokiu atveju projekto įgyvendinimo metu bus kompensuotas darbo užmokestis investicijų projektą parengusiam įstaigos darbuotojui. Išlaidų pagrindimui turės būti pateikta darbo sutartis ar kitas(-i) dokumentas(-ai), kuriame matytųsi priskirtos funkcijos, nustatyta darbo laiko trukmė, atlygis. Taip pat turės būti pateikta DU pažyma bei darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

Ar reikia gauti ir, jei reikia, tai kuriuo projekto rengimo/įgyvendinimo etapu turėtų būti gautas pritarimas brangių medicinos prietaisų įsigijimui, jei projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti medicininę įrangą?

Jei projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti medicininės įrangos, kuri vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 patvirtintu brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašu yra laikoma brangiu medicinos prietaisu, jo įsigijimui būtina gauti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Ministerija) pritarimą. Ministerijos pritarimas brangios medicininės įrangos įsigijimui turi būti gautas kuo anksčiau, t. y. prieš rengiant investicijų projektą ir kartu su  projektiniu pasiūlymu teikiant Ministerijai, kadangi šis dokumentas turi tiesioginę įtaką Jūsų projekto apimčiai, tikslams, rezultatams bei sėkmingam projekto įgyvendinimui. Vadovaujantis minimu tvarkos aprašu, brangiu medicinos prietaisu laikomi šie prietaisai: kompiuterinis tomografas (kompiuterinės tomografijos rentgeno įranga), magnetinio rezonanso tomografas (magnetinio rezonanso tomografijos įranga), mamografas (mamografinė rentgeno įranga), ultragarso prietaisas, angiografas (specializuota angiografijos rentgeno įranga), gama kamera (gama spindulių kamera), linijinis (elektronų / fotonų) greitintuvas, diagnostinė rentgeno įranga, pozitronų emisijos tomografas (PET) ir kiti prietaisai, kurių numatoma įsigijimo kaina su pridėtinės vertės mokesčiu (įskaitant ir jų priedus) viršija 145 000 eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad kartu su prašymu dėl brangios medicinos įrangos įsigijimo, kai įstaigos steigėjas yra ne Ministerija,  taip pat Ministerijai turite pateikti ir steigėjo raštą – pritarimą.

Palikti atsiliepimą
En