Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas Nr. VSF2018.35

Svarbu
Paraiškos teikimo laikas baigėsi:
2018-11-30

Mokymai pareiškėjams:

2018-10-10

Galimi pareiškėjai

  • Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
  • Valstybinė teismo medicinos tarnyba

Paraiškų pateikimo būdas

  1. Pareiškėjai užpildo paraišką finansinei paramai gauti. Paraiškos formą galima rasti administravimo taisyklėse (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74430240520911e5b0f2b883009b2d06/GdwLKjmQZd). Paraiškos turi būti pateiktos per VSF informacinę sistemą https://vsfis.cpva.lt arba kaip pasirašyti popieriniai dokumentai, arba kaip elektroniniai dokumentai, pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, priklausomai nuo to, kokią šių dokumentų formą pasirenka pareiškėjas. Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.
  2. Jei paraiška teikiama kaip popierinis dokumentas, pareiškėjas turi pateikti vieną paraiškos originalą, kurio antraštiniame lape būtų žyma „Originalas“, vieną kopiją, kurios antraštiniame lape būtų žyma „Kopija“, ir elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją el. paštu info@cpva.lt. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos kopijos ar elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu.
  3. Jei paraiškėjai nėra įdiegę atitinkamų funkcinių galimybių paraišką pateikti per VSF informacinę sistemą https://vsfis.cpva.lt (pvz. nėra galimybės pasirašyti dokumentų saugiu elektroniniu parašu), maloniai prašome pateiktos paraiškos duomenis lygiagrečiai perkelti juos suvedant į VSF informacinės sistemos naujai registruojamų paraiškų pagal šį kvietimą skiltį.
  4. Paraiška su jos priedais turi būti tvarkingai susegta į lengvai išardomą segtuvą ir sunumeruota, paraiškos kopija turi analogiškai atitikti paraiškos originalą. Elektroninė paraiškos versija turi būti pateikiama „MS Word“ formatu.
  5. Paraiška turi būti teikiama su lydraščiu, kuriame turi būti nurodomas kvietimo teikti paraiškas numeris, projekto pavadinimas, dėl kurio teikiama paraiška bei nurodomi teikiami dokumentai.
  6. Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas užpildo vieną paraiškos egzempliorių ir pateikia jį nurodytu elektroniniu paštu: info@cpva.lt kartu su lydraščiu (kaip nurodyta  Kvietimo teikti paraiškas 4 punkte).
  7. Pareiškėjas raštu ir (ar) žodžiu gali kreiptis į VšĮ Centrinę projektų valdymo agentūrą su klausimais dėl paraiškos formos pildymo. Įgaliotoji institucija pagal kompetenciją teikia informaciją ir konsultacijas projektų pareiškėjams dėl pildomų paraiškų turinio, projektų reikalavimų ir finansavimo sąlygų.
  8. Paraiška gali būti teikiama kartu su partneriais, tokiu atveju prie paraiškos pridedama bendradarbiavimo sutartis, kurioje nustatomos pareiškėjo ir partnerių teisės ir pareigos kartu įgyvendinant projektą. Kai įgyvendinant projektą dalyvauja partneris, projekto vykdytojui taikomos taisyklės yra mutatis mutandis taikomos ir projekto partneriui.

Išsami kvietimo informacija pateikiama čia

Kontaktai

S. Konarskio g. 13, Vilnius, jeigu pristatomas elektroninis dokumentas - el. paštu: info@cpva.lt

Klausimus, susijusius su paraiškos pildymu, teikti el. paštu: info@cpva.lt arba tel. 8 5 249 9228, tel. 8 5 249 9252 arba tel. 8 5 219 1346.

Palikti atsiliepimą
En