Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 15.1.1-CPVA-V-205 „Prisitaikymas prie Brexit‘o“

Planuojama finansavimo suma

Iki 11 729 317 (vienuolikos milijonų septynių šimtų dvidešimt devynių tūkstančių trijų šimtų septyniolikos eurų).

Atrankos būdas

Valstybės projektų sąrašas

Remiamos veiklos

  • muitinės kontrolės pritaikymas ir padidėjusių patikrų srautų valdymas;
  • mokesčių informacinių sistemų pritaikymas;
  • fitosanitarinio tikrinimo, sertifikavimo pritaikymas ir padidėjusių kontrolės srautų valdymas;
  • gyvūninės kilmės produktų siuntų kontrolės, sertifikavimo pritaikymas ir padidėjusių srautų valdymas;
  • vaistinių preparatų registravimo procesų pritaikymas, užtikrinant jų kokybę;
  • Lietuvos Respublikos piliečių asmens tapatybės dokumentų išdavimas Jungtinėje Karalystėje;
  • Lietuvos policijos bendradarbiavimas su Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijomis, teisinė pagalba Jungtinėje Karalystėje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Galimi pareiškėjai

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas teikia paraišką finansuoti projektą su pridedamais dokumentais Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka. Paraiška finansuoti projektą rengiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje https://dms2014.finmin.lt/ (toliau – DMS). Jei nėra galimybių paraiškos finansuoti projektą rengti DMS, pareiškėjas užpildo įgyvendinančiosios institucijos jam pateiktą iš dalies užpildytą iš SFMIS2014 sugeneruotą paraiškos finansuoti projektą formą PDF formatu..

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai nebus užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, apie tai nedelsiant informuojama elektroniniu paštu v.jurkianec@cpva.lt, tuomet CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ir (ar) jų priedus pateikti raštu apie tai informuodama CPVA tinklalapyje www.cpva.lt.

Paraiškos turi būti pateiktos CPVA iki 2022 m. liepos 4 d. 24:00

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija įvertina projekto atitiktį Prisitaikymo prie „Brexit‘o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 25 punkte nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir Taisyklių 27 punkte nustatytam specialiajam projektų atrankos kriterijui, taip pat nustato didžiausią galimą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, didžiausią tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų sumą ir didžiausią galimų skirti projektui finansavimo lėšų dydį.

 

Kontaktai

Viktor Jurkianec, Struktūrinių ir investicijų fondų programos Informacinės visuomenės plėtros projektų skyriaus vyresnysis projektų vadovas,  v.jurkianec@cpva.lt, tel.: 8 5 251 43 80.

Finansavimo tikslas

Pasiekti Reglamento (ES) 2021/1755 2 straipsnyje nustatytus tikslus (nuoroda į Tarybos Reglamentą - L_2021357LT.01000101.xml (europa.eu))

Palikti atsiliepimą
En