Viso rezultatų: Žiūrėti visus
lt
en
En

Veiklos sritys

Projektai

Netiesioginio valdymo programa Aplinka Finansai, vidaus rinka ir ekonominiai kriterijai Socialiniai reikalai ir užimtumas Sveikatos ir vartotojų apsauga Švietimas Telekomunikacijos Teisingumo ir vidaus reikalai
Teisingumo ir vidaus reikalai

Albanija

Liudininkų ir Specialiųjų Asmenų Apsaugos Direktorato operacinių ir logistinių pajėgimų tobulinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Liudininkų ir Teisingumo Bendradarbiautųjų Direktoratas; Kriminalinių Tyrimų Departamentas; Albanijos Valstybės Policija

Metai: 2011-2012

Biudžetas: 600 000 EUR

Lyderis: Vengrija

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sukurti ilgojo laikotarpio strateginio ir operacinio lygio pajėgumus Albanijos Valstybės Policijos Direktorato liudininkų apsaugos srityje, Generalinėje Prokuratūroje ir Teismų ir Kalėjimų Apsaugos Tarnyboje atsižvelgiant į naująjį liudininkų Apsaugos Įstatymo įdiegimą

Teisingumo ir vidaus reikalai

Armėnija

Civilinės saugos stiprinimas Armėnijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2021-2023

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Švedija

CPVA funkcijos: konsultantas

Pagrindinis projekto tikslas: padaryti Armėniją atsparia nelaimėms ir užtikrinti reikšmingą įvairių pavojų žmonių gyvybei, šalies ekonomikai ir bendruomenėms mažinimą.

Konkretus tikslas: stiprinti nelaimių rizikos valdymo pajėgumus plečiant ir kuriant visapusišką civilinės saugos sistemą.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Kroatija

Teisėjų akademijos darbo stiprinimas kuriant mokslo programas ir rengiant ekspertų liudijimų mokymus

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Teisėjų Akademija; Kroatijos Repsublikos Teisingumo Ministerija

Metai: 2015

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Plėtoti Teisėjų Akademijos profesinį rengimą liūdijimo srityje ir striprinti teisėjų, valstybinių advokatų ir teisinių patarėjų pajėgumus siekiant tvaresnio bendradarbiavimo su teismo ekspertais teisiniuose procesuose.

Pasirengimas įgyvendinti ir naudoti Šengeno informacinę sistemą (SIS) - SIRENE ir Europos arešto orderį (EAO)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Tesėjų Akademija, Kroatijos Respublikos Teisingumo Ministerija

Metai: 2014-2015

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti suinteresuotų subjektų Šengeno Zonos Informacinės Sistemos įgyvendinimo ir naudojimo gebėjimus ir kompetenciją

Politinės veiklos ir rinkimų kampanijų finansavimo priežiūros sistemos stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Valstybinė Rinkiminė Komisija

Metai: 2014

Biudžetas: 188 889 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Stiprinti institucinius ir administracinius gebėjimus prižiūrint politinę veiklą ir rinkimų kampanijų finansavimą.

Kroatijos Vidaus reikalų ministerijos gebėjimų organizuoti automatinį apsikeitimą DNR ir daktiloskopiniais duomenimis stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 600 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Automatizuotų DNR ir daktiloskopinių duomenų apsikeitimo plėtra, bei teismo ekspertizės ekspertų mokymas nustatyti Prüm Sprendimų įgyvendinimo prielaidas.

Nemokamos Teisinės Pagalbos Sistemos įdiegimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Teisingumo Ministerija; Nemokamos Teisinės Pagalbos Departamentas prie Europos Sąjungos ir Tarptautinio Bendradarbiavimo Direktorijos

Metai: 2011-2012

Biudžetas: 230 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Remti Teisingumo Ministeriją įdiegiant efektyvesnę nemokamos teisinės pagalbos sistemą

SIRENE biuro steigimas: SIRENE operatorių ir Šengeno informacinės sistemos II galutinių vartotojų pajėgumų stiprinimas (CRO SIRENE)

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 200 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Aktyvi ir operatyvi Kroatijos Papildomos Informacijos Prašymo Tarnyba prie Valstybinio Įvažiavimo (S.I.Re.N.E) Tarnybos ir kitose Policijos Tarptautinės Bendradarbiavimo Tarnybos dalyse, dalyvaujančiose Šengeno veikloje.

Nacionalinės policijos tarnybos kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu administracinių ir operacinių pajėgumų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2016-2017

Biudžetas: 222 222 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra stiprinti Vidaus reikalų ministerijos gebėjimus, didinant Nacionalinės policijos biuro kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu veiksmingumą nacionaliniu ir regioniniu lygiu, tobulinant jų vidaus administracines ir veiklos procedūras bei vykdant mokymus.

Pėdsakų rinkimas ant drabužių - nuo nusikaltimo vietos iki teismo medicinos ekspertų ataskaitų

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Kroatijos Respublikos Vidaus Ministerija

Metai: 2017

Biudžetas: 220 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra stiprinti Teismo Medicinos Mokslinio Centro “Ivan Vučetič“ prie Vidaus Reikalų Ministerijos daugiadisciplininio teisminio nusikalstamumo tyrimo pajėgumus, kartu striprinant Kriminalinės Policijos Direktorato prie VRM pajėgumus kovoje prieš nusikalstamumą plečiant nusikaltimo vietos apdorojimą ir įrodymų rinkimą.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Šiaurės Makedonija

Parama efektyviai prevencijai ir kovai su sukčiavimu ir pažeidimais įsisavinant ES fondų lėšas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Finansinių Nusikaltimų Tarnyba (FNT)- AFCOS

Metai: 2015-2016

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Projekto tikslas: gerinti strategines, teisines, institucines sistemas ir metodologiją dėl efektyvesnės kovos prieš sukčiavimą ir ES fondų įsisavinimo pažeidimus. Taipogi, projekto tikslas yra stiprinti AFCOS kaip pagrindinio kordinatoriaus vaidmenį, plėsti darbuotojų analytinius kartu tyrimuosius sugebėjimus prevencijai, radimui ir kovai prieš apgavystes ir pažeidimus.

Tolesnis gebėjimų tirti nusikaltimo vietą vystymas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 050 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Projekto tikslas yra toliau tobulinti nusikaltimų vietos tyrimo pajėgumus, sukuriant naują organizacinę struktūrą, nustatant nusikaltimo vietos tyrimo kokybės sistemą, pristatant naujus metodus ir standartus nusikaltimų vietos įrodymų rinkimui ir transportavimui, bei sukurti nusikaltimo vietos tyrimo padalinių (regioniniu ir vietiniu lygiu) preliminarias akreditacijos ataskaitas remiantis ISO17020:2012 standartu.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Moldova

Parama stiprinant Moldovos Respublikos teisėsaugos agentūrų operatyvinius pajėgumus tiriant nusikalstamas korupcijos veikas“

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Paramos gavėjas: Valstybinis Anti-Korupcinis Centras (VAC); Anti-korupcinis Prokuroro Biuras (APB); Vidaus Reikalų Ministerija (VRM); Generalinė Policijos Inspekcija (GPI); Muitinė

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Stiprini Moldovos Repsublikos VAC, APB, VRM, GPI ir Muitinės tyrimų pajėgumus prevencijos ir korupcijos tyrimo srityse

Policijos sistemos pradinio ir tęstinio mokymo reforma Moldovos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2021
Paramos gavėjas: Vidaus ministerija ir Moldovos respublikos Generalinis policijos inspektoriatas
Biudžetas: 2 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Suteikti ES ekspertizę tokiais klausimais kaip:

1. Kuriant policijos modernią mokymosi programą, sutelkiant dėmesį praktiniam mokymuisi;

2. Parama įsteigiant Jungtinį teisėsaugos mokymosi centrą;

3. Paremti ir stebėti bendrą pradinio ir papildomo policijos mokymo reformą.

Prevencijos ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas Moldovos Respublikoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2021

Biudžetas: 2 000 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos: Partneris

Pagrindinis projekto tikslas: Teikti paramą kovos su pinigų plovimu sistemos stiprinimui Moldovos Respublikoje.

stiprinti kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu nacionalinio mechanizmo veiklos pajėgumus, įskaitant priežiūrą, tyrimą ir teismo sprendimą

Teisingumo ir vidaus reikalai

Serbija

Gebėjimų įgyvendinti Nacionalinę kriminalinės žvalgybos sistemą stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Paramos gavėjas: Vidaus Reikalų Ministerija
Metai: 2018
Biudžetas: 200 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: remti Serbijos pasiryžimą laikytis ES standartų saugos ir apsaugos srityse.

Šengeno veiksmų plano tobulinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Prisidėti prie ES priėmimo reikalavimų pateiktų acquis 24 Skyriuje - Teisingumas, laisvė ir saugumas - pasiekimo.

Vidaus kontrolės kovai prieš korupciją pajėgumų stiprinimas Vidaus ministerijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2018-2020
Paramos gavėjas: Serbijos Respublikos Vidaus Ministerija
Biudžetas: 1 000 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos: Partneris
Projekto tikslas: Paremti Serbijos pasiryžimą kovos prieš korupciją srityje remiantis Veikmsų Plano 23 ir 24 skyrių rekomendacijomis.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Turkija

Teisinės pagalbos tarnybos stiprinimas Turkijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2015-2017

Biudžetas: 1 375 000 EUR

Lyderis: Ispanija

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: sukurti veiksmingesnę, tvaresnę ir tenkinančią teisinės pagalbos sistemą jog būtų sustiprintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir kreipimąsį į teismą.

Žandarmerijos vadavietės Moterų ir vaikų reikalų skyrių organizacinių gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2017-2019

Biudžetas: 1 645 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Didinti Turkijos Žandarmerijos Vadavietės (GCG) Moterų ir Vaikų Skyriaus (MVS) pajėgumą plėtoti veiksmingumą ir efektyvumą prevencijos ir kovos su smurtu srityse, įskaitant smurtą šeimoje, moterimis ir vaikais; Prisidėti prie pastangų apsaugoti moteris ir vaikus nuo visų formų smurto.

Nacionalinio koordinavimo ir bendro rizikos analizės centro bei integruoto sienų valdymo integruotos duomenų bazės kūrimas Turkijoje

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2019

Biudžetas: 250 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Šio projekto tikslas - pateikti nacionalinio koordinavimo ir jungtinio rizikos analizės centro (NKJRZAC) paskirtiems darbuotojams tinkamus rizikos ir informacijos valdymo modelius, pristatyti IBM koncepciją paskirtiems darbuotojams ir integruoti šią koncepciją į jų darbo metodus, kad palengvinti teisėtą asmenų ir prekių judėjimą, tuo pačiu kovojant su neteisėta migracija ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu gerinant koordinavimą ir bendradarbiavimą pagal ES strategijas ir strategijas IBM.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Ukraina

Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių kontrolieriaus institucinių gebėjimų saugoti žmogaus teises ir laisves stiprinimas pagal geriausią Europos patirtį

Projekto tipas: ES Dvynių programa

Metai: 2018-2019

Biudžetas: 1 500 000 EUR

Lyderis: Lietuva

CPVA funkcijos:  Partneris

Projekto tikslas: Sustiprinti aparatų pajėgumus tobulinant teisės aktus žmogaus teisių apsaugos ir ombudsmeno veiklos srityse, nustatant šių teisės aktų taikymo praktiką, taip pat pritaikant aparatūros institucinę sistemą ir jos vidaus procedūras, laikantis tarptautine ir Europos gerąja praktika.

Parama teisės viršenybės reformoms Ukrainoje (PRAVO- TEISINGUMAS)

Projekto tipas: Grant

Metai: 2017-2020

Biudžetas: 1 580 020 EUR

Lyderis: Prancūzija, Expertise France

CPVA funkcijos: Partneris, 4-ojo komponento “E-Justice”įgyvendintoja

Pagrindinis projekto tikslas: Programos „Pravo-Justice“ tikslai yra Europos Sąjungos ir Ukrainos Asociacijos susitarimo bei Teisingumo sektoriaus reformos strategijos 2015-2020 dalis.

Konkretus tikslas: CPVA yra atsakinga už „PRAVO-Justice“ 4-ojo komponento “E-Justice”įgyvendinimą. Šio komponento tikslas – pagerinti piliečiams prieinamumą prie teisingumo bei skatinti informacinių technologijų naudojimą teismų darbo procesuose.

Teisingumo ir vidaus reikalai

Jordanija

Jordanijos Viešojo saugumo direktorato / Sienų ir apgyvendinimo departamento gebėjimų stiprinimas

Projekto tipas: ES Dvynių programa
Metai: 2017-2019
Paramos gavėjas: Sienų ir apgyvendinimo departamentas prie Jordanijos Viešojo saugumo direkorato
Biudžetas: 1 500 000 EUR
Lyderis: Lietuva
CPVA funkcijos:  Partneris
Projekto tikslas: Patobulinti Sienų ir apgyvendinimo departamento (SAD) institucinius pajėgumus, sukurti ir įdiegti aukštos kokybės mokymų ir profesinės karjeros raidos paslaugas. Priemonė, kuria siekiama stiprinti SAD žmogiškųjų išteklių strateginį pajėgumą, užtikrins, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas lyčių lygybei, pagarbai žmogaus teisėms ir įtraukties valdymo skatinimui viešajame sektoriuje

Valstybės valdymas ir teisės viršenybė Žemdirbystė Žmogiškųjų išteklių plėtra Kita
Palikti atsiliepimą
En